การศึกษาในโลกโลกาภิวัฒน์ เป็นการศึกษาที่ทุกคนต้องเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความรู้ใหม่ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทำให้วิถีชีวิตของเราต้องเปลี่ยนแปลงไป เพื่อความสงบสุข และเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของชีวิต คนทุกคนจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต   ขอหยิบยกเอาบทความบางตอนเรื่อง " การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ของรองศาสตราจารย์ประจักษ์  บุญอารีย์ ที่กล่าวไว้ว่า " การศึกษา คือ เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนามนุษย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน"  การศึกษาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนทัศน์ใหม่ จักต้องเป็นไปเพื่อการสร้างคนให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดีอย่างสมดุล สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขที่พอดีและพอเพียง อยู่ร่วมและสังสรรค์จรรโลงสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ สมดุลและยั่งยืน