การพัฒนาวิชาชีพ : ประสานประโยชน์ระหว่างสภาวิชาชีพกับสถาบันผู้ผลิต

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          เมื่อวาน ดิฉันได้รับหนังสือจากสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  เห็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็น best practice แก่วิชาชีพใกล้เคียงทางด้านสหเวชศาสตร์สาขาอื่นๆ  กล่าวคือ

          สภาฯ ได้ส่งรายงานผลสอบเพื่อขอรับใบประกอบโรคศิลปะฯ ที่เป็นคะแนนดิบเฉพาะของบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์  คณะสหเวชศาสตร์  ม.นเรศวร รุ่นที่เพิ่งจบการศึกษาปีนี้และเข้ารับการสอบมาให้  ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบันผู้ผลิต นำไปประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนแก่นิสิตรุ่นต่อๆไป  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้ดียิ่งๆ ขึ้น

          ดิฉันขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ทั้งในนามสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และในนามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านสหเวชศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM of RT for RTความเห็น (0)