เมื่อวันที่ 18 พ.ค. สพท.นบ.ข.1  ได้มีการประชุมพิจารณาแผน/ปฎิทินปฏิบัติการ KM  โดยมี รองฯสุพจน์เป็นประธาน  โดยสรุปจะมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

         1.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนต่างๆในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน โดยให้โรงเรียนนำเสนอผลงานการใช้ KM พัฒนางาน ครั้งละ 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 5-10 นาที  ครั้งแรก โรงเรียนสตรีนนทบุรี และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  ครั้ง 2  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ กับโรงเรียนประชาอุปถัมภ์  รวมทั้งได้กำหนดครั้งต่อๆไปไว้ด้วย

         2.จัดให้มีการลงบล็อกของชุมชน สพท.นบ.ข.1 เพื่อสื่อสาร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และกระตุ้นติดตามการทำ KM ของโรงเรียนและ สพท. ทุกสัปดาห์

        3.สัมมนา AARคุณเอื้อและคุณอำนวยแต่ละโรงเรียน/CoPs ในสพท.ทุกกลุ่มงาน ประมาณ เดือนครึ่งต่อครั้ง

        4.จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวโรงเรียนในฝันเขตตรวจราชการที่ 4 (นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง) ผ่านระบบ Video Conference โดยใช้กระบวนการ KM โดยครั้งแรก สพท.นนทบุรี เขต 1 เป็นเจ้าภาพ วันที่ 21 มิถุนายน เรื่อง การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้

       5.เยี่ยมชมผลงานโรงเรียน/หน่วยงานที่ทำ KM  โดยประสาน สคส.ร่วมเยี่ยมชม(บางโอกาส)

       6. จัดให้มีการประเมินและมอบรางวัลแก่โรงเรียน/หน่วยงาน และบุคคลที่ทำ KM ดีเด่นประเภทต่างๆ

      7.ติดตามประเมินผลการทำ KM

               อนึ่งเรื่องการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น สพท.จะสนับสนุนให้เจ้าภาพแต่ละ CoPเป็นผู้ดำเนินการเอง  ทั้งนี้ได้กำหนดวัน/เวลา และผู้รับผิดชอบตามปฎิทินข้างต้นไว้แล้ว  โดย สพท.จะแจ้งปฏิทินนี้แก่ทุกโรงเรียน(รวมโรงเรียนเอกชนด้วย)และทุกกลุ่มงานใน สพท.เพื่อทราบ  และเพื่อให้โรงเรียน/หน่วยงานได้คิดแนวทางกำหนดปฏิทินพัฒนาของตนเองให้เป็นรูปธรรมตามบริบทของตนอย่างต่อเนื่อง  โดยขอให้หน่วยงานที่เป็น CoP นำร่องส่งแผน/ปฎิทินให้ สพท.ทราบเพื่อจะได้ดูแลสนับสนุนส่งเสริมต่อไป