จัดสรรทุนเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ 17 พ.ค 49 เวลา 15.00 น. ท่านอธิการบดีเชิญประชุม เรื่อง การจัดสรรทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2549 คณะฯส่งคนไปประชุมกัน 4 คน คือ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.วรานุช  ปิติพัฒน์และ ผศ.พลธรรม  ไชยฤทธิ์ และเลขานุการคณะฯ การจัดสรรทุนจะจัดสรรภายใต้ 3 กิจกรรม

1. การผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก

2. การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยอาชีพ

3. การสร้างเครือข่ายเชิงกลยุทธ์กับต่างประเทศ

งานนี้ หากอาจารย์ท่านใดได้เตรียมตัวไว้ดี จะสามารถขอทุนได้ในคราวนี้ เพราะกำหนดส่งขอค่อนข้างรวดเร็ว เพราะเป็นทุนประจำปี 2549

ในส่วนของคณะฯ ได้ส่งเมล์เอกสารให้ท่านคณบดีทราบ และคงต้องปรึกษากันในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)