มาชวนเพื่อนครูร่วมกำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ก่อนอื่นต้องขอทบทวนหลักการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ก่อนนะคะ ว่า

1.โรงเรียนในฝันเราต้องการแสดงใหเห็นถึงการเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เราต้องการแสดงให้ชัดว่าครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนควรจะได้เรียนรู้โดยการทดลองได้ปฏิบัติ ได้ค้นคว้า การทดลองไม่ใช่มีความหมายแต่เฉพาะทดลองได้เท่านั้นแต่ต้องรู้จักเครื่อง มือ  ใช้เป็น เก็บรักษาดูแลเป็นเมื่อเกิดปัญหาต้องได้ฝึกประสบการณ์ในการแก้ปัญหา

3. การใช้โปรแกรมช่วนในการทดลองถือว่าเป็นตัวช่วยทำให้เกิดความเข้าใจเห็นภาพที่ชัดซึ่งทดลองจริงอาจไม่เห็น และในยามที่ขาดสื่ออุปกรณ์ โปรแกรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ช่วยได้และยังช่วยสนับสนุนในการเป็นนักค้นคว้า เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันโลก ICT

4. ดังนั้นโครงการจึงสนับสนุนให้พัฒนาทั้งห้องเรียนที่เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สื่ออุปกรณ์ปกติ สื่อ ICT และ ขอยืนยันว่าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นห้องเรียนค่ะแต่เเป็นห้องเรียนทีมีความพร้อมที่จะให้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง และโครงการก็สนับสนุนให้ได้สื่อ ICT เข้ามาเป็นตัวช่วยซึ่งบรรดาโปรแกรมต่างๆก็ต้องอาศัยความสามารถ ความเป็นนักค้นคว้าของครู ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝันจึงต้องศึกษาค้นคว้าหาสื่อหาวิธีการให้นักเรียนตลอดเวลา

5.วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนสามารถสะท้อนคุณภาพการคิด อย่างเป็นเหตุเป็นผล สะท้อนผลงานที่สร้างสรรค์ สะท้อนการเป็นคนที่รักที่จะเรียนรู้ รักการค้นคว้น

ข้างต้นเป็นหลักที่เราต้องรู้ร่วมกัน จุดอ่อนที่พบคือครูอาจจะสอนโดยการทดลองน้อยถึงไม่สอนเลย มากำจัดจุดอ่อนกันเถอะ

การประเมินทุกด้าน ทั้งห้อง สื่อปกติ สื่อICT(เชื่อมโยงสู่การประเมินด้านการบริหารจัดการ ) วิธีจัดการเรียนการ สอน (ครู)และคุณภาพการเรียนการสอนที่สะท้อนจากนักนักเรียน

1.เปิดเทอมแล้วดูสภาพห้อง สื่ออุปกรณ์ ขณะนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เพียงใด

2.เนื้อหาสาระในบทเรียนเรื่องใดที่ต้องการ การทดลอง โปรดเชื่อมโยงกับสื่ออุปกรณ์ว่าใช้มากน้อยเพียงใด ต้องปรับปรุง อะไร

3.ค้นคว้าหาแหล่งเรียนรู้ และสื่อจาก Internet และโปรแกรมต่างๆช่วยได้เพียงใด

4.จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้โดยการทดลองจากนั้นเมื่อท่านเห็นว่านักเรียนสามารถสะท้อนคุณภาพได้แล้วจึงขอประเมิน

                เมื่อสอนไปถึงระยะหนึ่ง ท่านเห็นว่านักเรียนสามารถสะท้อนคุณภาพได้แล้วจึงขอประเมินวันประเมินเป็นวันที่รวบรวมกิจกรรมเพื่อสะท้อนคุณภาพ   นักเรียนที่สะสมมาตลอด วิทยาศาสตร์จึงเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถสะท้อนคุณภาพต่อไปนี้ได้

                1.คุณภาพด้านการบริหารจัดการ แสดงความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์ที่มีความพร้อมใช้ ใช้เพื่อการเรียนรู้รู้โดยการทดลองได้ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะเป็นอุปกรณ์ในห้องทดลอง คงจะม่นำมีดในครัวมาผ่ากบเป็นต้น

               2.คุณภาพครู สะท้อนการสอนที่ครูวิทยาศาสตร์ว่าสอนโดยการทดลอง(สาระที่ต้องทดลอง)ไม่ใช่สอนทดลองบนกระดาน ดังนั้นจะประเมินจากความพร้อมของเครื่องมือ ความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือ การเก็บ ทำความสะอาด หรือการแก้ไขปัญหาระหว่างการทดลองและสะท้อนคุณภาพนักเรียนจาก 3 ลักษณะ

            3.คุณภาพนักเรียน การรู้จักอุปกรณ์ ความคล่องแคล่วในการทดลอง คุณภาพที่อยู่ในตัวนักเรียน  จากคำถาม 3 ลักษณะ ลักษณะที่1)คำที่แสดงว่า สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสาระที่กำลังทดลองได้(จะเป็นตัวชี้ว่าก่อนทดลองเข้าใจ มีความรู้ในสาระ ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานดี )

     ลักษณะที่ 2)สังเกตุและถามคำถามที่แสดงว่า มีการทดลองอย่างคล่องแคล่ว แก้ปัญหาระหว่างการทดลองได้ สรุปผลการทดลองได้ (เป็นการบอกว่าครูสอนโดยการทดลองมาก่อน)

3 ) สังเกตุและถามถึงการ นำข้อสรุปจากการทดลองไปต่อยอดเป็นงาน ชิ้นงาน หรือความรู้ที่สูงขึ้น(บอกถึงการนำไปใช้)และ

4)สังเกต มีความสามารถด้าน ICTและแสดงการแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่ค้นคว้าด้วยตนเอง(แสดงว่าครูส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเอง) ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอความสามารถในการค้นคว้า และเสนอผลงาน

(มีต่อค่ะ ถึงตอนนี้โปรดศึกษาคู่มือการประเมิน)