การบันทึกนี้เกิดจากความเข้าใจส่วนตัวของผู้เขียน

ที่ได้ศึกษาหาความรู้จากโลกออนไลน์ใบนี้

รวมทั้งจากหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้นผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณให้ถี่ถ้วนมิเช่นนั้น

อาจเป็นภัยแก่ตัวท่านเองได้ อิอิ

เป็นธรรมดาของความไม่รู้ของฉันเองเอง

ที่ต้องดิ้นรนหาโอกาสเติมเต็มให้กับตัวเองถูกผิดก็เชิญท่านผู้รู้ทั้งหลายได้

กรุณาทำให้มัน Full และ delete มันออกไปได้หากมันไม่ถูกต้องนะคะ

 การถอดบทเรียนนี้

เกิดจากการเอาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

มาเปรียบเทียบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

พบข้อแตกต่างดังนี้ (อิอิ เลียนแบบวิธีการนำเสนอของผู้รู้เขาใช้กันค่ะ)

 

1.อันดับแรกดูที่โครงสร้างก่อน

1.1 ในโครงสร้างเดิม

 มี 4 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 1-4 แต่ละช่วงชั้นมี 3 ชั้นเรียนไล่กันไปตั้งแต่ป1-ม6

1.2 ส่วนโครงสร้างใหม่มี 3 ระดับ

(เห็นว่าใช้คำพูดต่างกันแล้ว จากช่วงชั้นมาเป็นระดับ)

คือ ระดับชั้นประถมศึกษา ป1 ถึง ป6 ,ม.1-ม.3,ม.4-ม6

...............................................................

ต่อมาลองศึกษาดูที่กำหนดเวลา

2.2 โครงสร้างเดิม

กำหนดเวลาเรียนทั้ง 8 สาระการเรียนรู้แบบกว้างๆ

เช่น ช่วงชั้นที่1(ป1-ป3) ทั้ง8กลุ่มสาระ ปีละ 800-1000 ชั่วโมง

โดยสถานศึกษาสามารถกำหนดเองตามใจเธอ

ว่าจะให้แต่ละสาระมีเวลาเท่าไหร่

ตามที่เห็นว่าดีที่สุด

สำหรับความต้องการของสถานศึกษาชั้นอื่นๆ

ใครสนใจไปหาดูเอาเอง นะคะ

 

2.2 โครงสร้างใหม่

กำหนดเวลาเรียนขั้นต่ำ ของ 8 กลุ่มสาระ

แต่ละชั้นปีกำหนดกรอบแต่ละกลุ่มสาระ

แต่ละชั้นปีมาให้แล้ว

แต่รวมทั้งหมดพบว่าระดับชั้นป1-ป6

 มีเวลาเรียนพื้นฐานแต่ละชั้นปี 800 ชั่วโมง 

 และได้จัดสัดส่วนชั่วโมงเรียนแต่ละสาระมาให้แล้ว เช่น

-ภาษาไทย ป1 -ป3 200ชั่วโมง/ปี แต่ป3-ป6 เหลือ 160 ชั่วโมง 

-คณิตศาสตร์ เหมือนกับภาษาไทยทุกชั้นปี  

-วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,สุขศึกษา พลศึกษา, ศิลปะ

 ตั้งแต่ป1-ป6 เรียน 80 ชั่วโมงเท่ากัน ในแต่ละชั้นปี

-การงานอาชีพและเทคโนโลยี่ , ภาษาต่างประเทศ, 

 ตั้งแต่ ป 1 - ป 3 เรียน 40 ชั่วโมง

และป4-ป6 เรียน 80 ชั่วโมง  

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ของชั้นป1 -ป6 ชั้นละ 800 ชั่วโมง / ปี

(อิอิ  ของม.ต้นเยอะกว่าประถมคือ 840 ชั่วโมง /ปี คิดเป็นหน่วยกิตรวม ได้ 21 หน่วยกิต )

 

 

ทั้งนี้ไม่รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อีก 120 ชั่วโมง

และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น

ปีละไม่เกิน 80 ชั่วโมง 

รวมทั้งหมดไม่เกิน 1000 ชั่วโมง/ ปี

 

 

และกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม

สถานศึกษาสามารถดำเนินการ โดย

ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามเหมาะสม

แต่ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน

และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด

 

สำหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม

หลักสูตรให้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม

จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร

เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3      

 สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลาสำหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้เหมือนกันตั้งแต่ ชั้น ป.1 - ม.3 ปีละ 120 ชั่วโมง

เป็นเวลาสำหรับจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 

 และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์

ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผูเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังนี้

ระดับ ป.1 - ป .6 รวมทั้ง   6  ปี จำนวน 60 ชั่วโมง

(ตรงนี้ไงที่ฉันคิดว่าเราไม่ควรลอกหลักสูตร หรือแผนการสอนใคร

เพราะสุดท้ายครูผู้สอนเองนั่นแหละจะปวดเฮด เมื่อมีการประเมินเกิดขึ้น

และพบว่ามันไม่สอดคล้องทั้งกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์

จุดมุ่งหมายหลักสูตรสถานศึกษา ของเราเอง )

 สำหรับชั้น ม1-ม3

มีเรื่องหน่วยกิตกำหนดชัดเจนที่ใครสอนต้องศึกษาเองจากหลักสูตรแกนนำดังกล่าว

และไม่ขอกล่าวถึงเพราะไม่ได้สอนระดับมัธยมศึกษา อิอิ

.........................................................................................................

เอกสารอ้างอิง

1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ,กระทรวงศึกษาธิการ(23-24).

2.http://lms.thaicyberu.go.th/OfficialTCU/courses/coursetree3.asp?cid=1021205&uid2=wanchai  วิชา1021205 ชื่อวิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องหลักสูตรวถานศึกษา (เข้าถึงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 8 พฤษภาคม 2552)