ร่วมสร้าง Corporate Values ของพวกเราชาววลัยลักษณ์


หน่วย OD ต้องเริ่มกระบวนการค้นหา "คนพันธุ์ WU" ตัวจริง

สองวันที่ผ่านมา (9-10 มี.ค. 49) ผมได้ใช้เวลาทั้งหมดเข้าร่วมฟังการสัมมนาที่หน่วย OD ร่วมกับส่วนการเจ้าหน้าที่จัดโครงการสัมมนาให้แก่ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 60-70 คน ในหัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร เท่าที่ผมสังเกตุจากใบหน้าแล้ว รู้สึกว่าทุกคนจะมีความสุขมากทีเดียวกับความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา ตามแนวคิดที่ว่า ศักยภาพของคนทุกคนไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นเราจะไม่ขีดเส้นจำกัดศักยภาพของเราด้วยเงื่อนใขต่าง ๆ ที่ถูกสมมุติขึ้นจากตัวเราเอง ซึ่งหน่วย OD เองก็พร้อมที่จะสนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพของพวกเราทุกคนในทุกรูปแบบ แน่นอนภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด ดังนั้นหากศักยภาพของพวกเราเพิ่มขึ้นสามารถหาทรัพยากรให้มีมากขึ้น เราก็จะสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของพวกเราได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน สิ่งที่น่าสนใจที่คุณ อลงกรณ์ มีสุทธา Chief,Recruitment Department HRM Division HRS ของบริษัท ปตท.สผ.จำกัด(มหาชน) ในฐานะวิทยากรให้ความรู้กับพวกเราทั้งสองวัน ได้ให้ข้อคิดที่สำคัญและน่าสนใจ อยู่ 2 เรื่องที่ผมเห็นว่าเรื่องที่สำคัญ และวลัยลักษณ์เราจะต้องเร่งที่จะพัฒนา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของวลัยลักษณ์เราที่ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

ประเด็นแรก: พวกเราต้องเร่งกำหนดและร่วมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องค่านิยมร่วมขององค์กร(Corporate Values) ซึ่งในเรื่องค่านิยมร่วมนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของการทำ KM ในวลัยลักษณ์ของเราที่ต้องการทำให้เกิดค่านิยมร่วมขึ้นอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ในบันทึกต่างๆ ก่อนหน้านี้แล้ว ณ ขณะนี้ดูเหมือนว่าค่านิยมร่วมหลายตัวได้เริ่มก่อตัวและเห็นความชัดเจนขึ้นมากแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องค่านิยมร่วมเกี่ยวกับการรักการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง จะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมสัมมนา การร่วมแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ การกำหนดชุมชนต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามคุณอลงกรณ์ ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่านิยมร่วมที่สำคัญไว้ 4 ประการ อย่างไรก็ตามในความคิดเห็นของผมเมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์ของเราแล้วผมจึงเห็นสอดคล้องกับที่คุณอลงกรณ์เสนอ แต่ก็มีข้อเสนอเพิ่มอีก 2 ประการรวมเป็น  6 ประการสำหรับค่านิยมร่วมที่พวกเราน่าจะได้ลองช่วยกันพัฒนาในเกิดความเข้มแข็ง นั่นก็คือ พวกเราชาววลัยลักษณ์ จะต้องคุณลักษณะตามค่านิยมร่วมดังนี้ 1.ทุ่มเทการทำงานอย่างเสียสละ 2. รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง  3. ชอบการทำงานเป็นทีม 4. มีความคิดเชิงนวัตกรรม 5. มีความซื่อสัตย์ สุจริตและ 6.รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยหลักการแล้วค่านิยมร่วมที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอาจจะมีมากมายหลายตัว แต่ในจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็งในค่านิยมร่วมก็ควรที่จะกำหนดค่านิยมร่วมเฉพาะตัวที่เห็นว่าเป็น Key Success Factors  ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีมากอะไรครับ อย่างไรก็ตามค่านิยมร่วมเหล่านี้ในที่สุดก็จะถูกสังเคราะห์ออกมาเป็น Competency ที่พวกเราชาววลัยลักษณ์ควรจะต้องมี  ผมเชื่อเหลือเกินว่าพวกเราที่เคยผ่านโครงการ KM ของวลัยลักษณ์มาจะรู้สึกได้เลยว่าค่านิยมร่วมเหล่านี้ไม่ยากเลยกับการที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งจริงไหมครับ ลองมาช่วยกันคิดดูดีไหมครับว่า พวกเราจะทำให้ค่านิยมร่วมเหล่านี้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปในองค์กรที่พวกเรารักได้อย่างไร

ประเด็นที่สอง: อีกประเด็นหนึ่งที่ผมได้ข้อคิดจากการสัมมนานี้ ก็คือ การที่วลัยลักษณ์จะสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายได้นั้นก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของคนและงาน แน่นอนที่สุดการพัฒนาคนนั้นมีหลายมิติ KM ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะพัฒนาคนในมิติรากฐาน อย่างที่ผมได้เคยจดไว้ในบันทึกก่อนหน้านี้ในชื่อว่า KM คืออะไรที่วลัยลักษณ์ ส่วนในมิติที่เกี่ยวกับการสัมมนาในสองวันที่ผ่านมานั้น ก็คือเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคนในองค์กร ซึ่งในเรื่องการประเมินผลงาน เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการบริหารผลงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ระดับความสำเร็จในการบริหารผลงานของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานทุกคน ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้องค์กรทุกองค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์หรือไม่

ส่งท้ายบันทึกนี้ผมมีของฝากถึงหน่วย OD ของพวกเราว่า คงจะต้องเริ่มวางแผนการทำงานที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาค่านิยมร่วมให้มีความเข้มแข็ง โดยอาจจะต้องเริ่มกระบวนการค้นหา "คนพันธุ์ WU" ตัวจริง ดีไหมครับ

คำสำคัญ (Tags): #value#vision#competency
หมายเลขบันทึก: 18457เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2006 18:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

เรียน  ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเพื่อนชาว มวล.ทุกท่าน

ขณะนี้งาน OD กำลังอยู่ในระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์ในการหาคนพันธ์ WU ตัวจริงอยู่คะ  รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริม  การสร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานของ มวล. เข้ามาร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเยอะๆ และสร้าง CoPs ต่างๆ  ให้เข้มแข็ง  ซึ่งหลักเกณฑ์และความคืบหน้าต่างๆ  จะแจ้งให้ทราบประมาณต้นเดือน เมษายน นี้ ใน Web site KM

นมิตา  ชูสุวรรณ

หน่วยพัฒนาองค์กร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี