ร่วมสร้าง Corporate Values ของพวกเราชาววลัยลักษณ์

หน่วย OD ต้องเริ่มกระบวนการค้นหา "คนพันธุ์ WU" ตัวจริง

สองวันที่ผ่านมา (9-10 มี.ค. 49) ผมได้ใช้เวลาทั้งหมดเข้าร่วมฟังการสัมมนาที่หน่วย OD ร่วมกับส่วนการเจ้าหน้าที่จัดโครงการสัมมนาให้แก่ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 60-70 คน ในหัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร เท่าที่ผมสังเกตุจากใบหน้าแล้ว รู้สึกว่าทุกคนจะมีความสุขมากทีเดียวกับความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา ตามแนวคิดที่ว่า ศักยภาพของคนทุกคนไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นเราจะไม่ขีดเส้นจำกัดศักยภาพของเราด้วยเงื่อนใขต่าง ๆ ที่ถูกสมมุติขึ้นจากตัวเราเอง ซึ่งหน่วย OD เองก็พร้อมที่จะสนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพของพวกเราทุกคนในทุกรูปแบบ แน่นอนภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด ดังนั้นหากศักยภาพของพวกเราเพิ่มขึ้นสามารถหาทรัพยากรให้มีมากขึ้น เราก็จะสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของพวกเราได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน สิ่งที่น่าสนใจที่คุณ อลงกรณ์ มีสุทธา Chief,Recruitment Department HRM Division HRS ของบริษัท ปตท.สผ.จำกัด(มหาชน) ในฐานะวิทยากรให้ความรู้กับพวกเราทั้งสองวัน ได้ให้ข้อคิดที่สำคัญและน่าสนใจ อยู่ 2 เรื่องที่ผมเห็นว่าเรื่องที่สำคัญ และวลัยลักษณ์เราจะต้องเร่งที่จะพัฒนา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของวลัยลักษณ์เราที่ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

ประเด็นแรก: พวกเราต้องเร่งกำหนดและร่วมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องค่านิยมร่วมขององค์กร(Corporate Values) ซึ่งในเรื่องค่านิยมร่วมนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของการทำ KM ในวลัยลักษณ์ของเราที่ต้องการทำให้เกิดค่านิยมร่วมขึ้นอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ในบันทึกต่างๆ ก่อนหน้านี้แล้ว ณ ขณะนี้ดูเหมือนว่าค่านิยมร่วมหลายตัวได้เริ่มก่อตัวและเห็นความชัดเจนขึ้นมากแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องค่านิยมร่วมเกี่ยวกับการรักการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง จะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมสัมมนา การร่วมแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ การกำหนดชุมชนต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามคุณอลงกรณ์ ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่านิยมร่วมที่สำคัญไว้ 4 ประการ อย่างไรก็ตามในความคิดเห็นของผมเมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์ของเราแล้วผมจึงเห็นสอดคล้องกับที่คุณอลงกรณ์เสนอ แต่ก็มีข้อเสนอเพิ่มอีก 2 ประการรวมเป็น  6 ประการสำหรับค่านิยมร่วมที่พวกเราน่าจะได้ลองช่วยกันพัฒนาในเกิดความเข้มแข็ง นั่นก็คือ พวกเราชาววลัยลักษณ์ จะต้องคุณลักษณะตามค่านิยมร่วมดังนี้ 1.ทุ่มเทการทำงานอย่างเสียสละ 2. รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง  3. ชอบการทำงานเป็นทีม 4. มีความคิดเชิงนวัตกรรม 5. มีความซื่อสัตย์ สุจริตและ 6.รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยหลักการแล้วค่านิยมร่วมที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอาจจะมีมากมายหลายตัว แต่ในจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็งในค่านิยมร่วมก็ควรที่จะกำหนดค่านิยมร่วมเฉพาะตัวที่เห็นว่าเป็น Key Success Factors  ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีมากอะไรครับ อย่างไรก็ตามค่านิยมร่วมเหล่านี้ในที่สุดก็จะถูกสังเคราะห์ออกมาเป็น Competency ที่พวกเราชาววลัยลักษณ์ควรจะต้องมี  ผมเชื่อเหลือเกินว่าพวกเราที่เคยผ่านโครงการ KM ของวลัยลักษณ์มาจะรู้สึกได้เลยว่าค่านิยมร่วมเหล่านี้ไม่ยากเลยกับการที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งจริงไหมครับ ลองมาช่วยกันคิดดูดีไหมครับว่า พวกเราจะทำให้ค่านิยมร่วมเหล่านี้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปในองค์กรที่พวกเรารักได้อย่างไร

ประเด็นที่สอง: อีกประเด็นหนึ่งที่ผมได้ข้อคิดจากการสัมมนานี้ ก็คือ การที่วลัยลักษณ์จะสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายได้นั้นก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของคนและงาน แน่นอนที่สุดการพัฒนาคนนั้นมีหลายมิติ KM ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะพัฒนาคนในมิติรากฐาน อย่างที่ผมได้เคยจดไว้ในบันทึกก่อนหน้านี้ในชื่อว่า KM คืออะไรที่วลัยลักษณ์ ส่วนในมิติที่เกี่ยวกับการสัมมนาในสองวันที่ผ่านมานั้น ก็คือเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคนในองค์กร ซึ่งในเรื่องการประเมินผลงาน เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการบริหารผลงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ระดับความสำเร็จในการบริหารผลงานของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานทุกคน ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้องค์กรทุกองค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์หรือไม่

ส่งท้ายบันทึกนี้ผมมีของฝากถึงหน่วย OD ของพวกเราว่า คงจะต้องเริ่มวางแผนการทำงานที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาค่านิยมร่วมให้มีความเข้มแข็ง โดยอาจจะต้องเริ่มกระบวนการค้นหา "คนพันธุ์ WU" ตัวจริง ดีไหมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (1)

นมิตา ชูสุวรรณ
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

เรียน  ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเพื่อนชาว มวล.ทุกท่าน

ขณะนี้งาน OD กำลังอยู่ในระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์ในการหาคนพันธ์ WU ตัวจริงอยู่คะ  รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริม  การสร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานของ มวล. เข้ามาร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเยอะๆ และสร้าง CoPs ต่างๆ  ให้เข้มแข็ง  ซึ่งหลักเกณฑ์และความคืบหน้าต่างๆ  จะแจ้งให้ทราบประมาณต้นเดือน เมษายน นี้ ใน Web site KM

นมิตา  ชูสุวรรณ

หน่วยพัฒนาองค์กร