ผลงานของนักศึกษาที่คุณครูภาคภูมิใจ

ครูแอ้
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กำหนดคะแนนที่วัดการเห็นคุณค่าความสำคัญของหลักการจัดการและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลเป็นรูปธรรม ออกมาเป็นโครงการหรือชิ้นงาน

เทอมนี้ได้สอนรายวิชาหลักการจัดการอีกแล้ว (จริง ๆ ก็ ได้สอนเกือบจะทุกเทอมน่านหละ) เทอมที่ผ่านมาได้สอนรายวิชานี้ให้กับนักศึกษาชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาบัญชี แต่เทอมนี้เหมารวมทั้งปวส. 1 บัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จริง ๆ แล้ว วิชานี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะเป็นวิชาทฤษฎีและได้สอนมานานขนาด 10 กว่าปี ก็แบบเดินตัวปลิวเข้าชั้นเรียนได้เลย แต่เมื่อศึกษาและวิเคราะห์รายวิชาหลักการจัดการตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 ก็จะพบ

  • คำอธิบายรายวิชา - มีการประยุกต์ใช้หลักการจัดการในงานอาชีพ
  • จุดประสงค์การเรียนรู้ - ผู้เรียนสามารถนำความรู้การจัดการไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพสาขาต่าง ๆ ได้
  • มาตรฐานวิชาชีพ - เห็นคุณค่าความสำคัญของหลักการจัดการ สามารถปฏิบัติงานโดยใช้หลักวิชาการจัดการอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล

คุณครูก็เลยต้องกลับมาคิดต่อว่าจะทำอย่างไรที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานี้ ได้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด โดยเห็นคุณค่าความสำคัญและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล  คงไม่ใช่แค่การตอบคำถามแบบอัตนัยหรือวงกลม/กากบาทข้อที่ถูกที่สุดแล้ว

พึ่งตั้งสติได้เมื่อ 4 ปี ย้อนหลัง ก็เลยกำหนดคะแนนที่วัดการเห็นคุณค่าความสำคัญของหลักการจัดการและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลเป็นรูปธรรม  เป็นการสอนที่เป็นโครงการหรือชิ้นงานซึ้งแต่ละงานนักศึกษาได้สร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกในองค์กรก็คือวิทยาลัยด้วย

ผลงานต่าง ๆ ของนักศึกษาที่ปรากฏจากรายวิชาหลักการจัดการ อาทิเช่น  การใช้ 5 ส ในสำนักงาน การแก้ปัญหาความอลหม่านในการขึ้นลงบันไดของอาคาร การวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบในห้องเรียน การสร้างระเบียบวินัยในการใช้บริการในโรงอาหาร ซึ่งผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ ความคิดในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้นคงมีวิธีการมากมายและสามารถสรุปได้เลยว่าจะทำอย่างไร แต่กว่านักศึกษาจะสรุปถึงวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ จะต้องมีกระบวนการเป็นลำดับขั้นตอนและล่าสุดกับผลงานของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ที่คุณครูแอบภาคภูมิใจก็คือการสร้างความปลอดภัยในการใช้ถนนในวิทยาลัย และได้นำมาใช้ในปีการศึกษาที่ 1/2551 คือการจูงรถจักรยานยนต์เข้าวิทยาลัยของนักศึกษา ด้วยผลจากการวิจัยจากการเก็บข้อมูลจากครูและนักศึกษาในวิทยาลัยจากความคิดเห็นถึงความรู้สึกปลอดภัยระดับมากที่สุด เนื่องจาก

  • นักศึกษาไม่ชะลอความเร็วขณะขับขี่เข้า - ออก ในวิทยาลัย
  • นักศึกษาขับขี่โดยไม่คำนึงถึงช่องทางของการขับขี่
  • นักศึกษาขับขี่ด้วยความคึกคะนอง
  • นักศึกษาขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยครูและนักศึกษาที่ใช้ถนนในวิทยาลัย

นอกจากนี้ ผลพลอยได้ คือ การประหยัดน้ำมัน ประหยัดพลังงาน การลดเสียงรบกวนของรถจักรยานยนต์และการลดมลพิษในวิทยาลัย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมเล็ก ๆ ...หลังห้องเรียนความเห็น (3)

เรียน ครูแอ้

  • น่าจะลองให้เด็กทำโครงงาน เช่นไปดูแล พัฒนาร้านค้าของวิทยาลัย  ร้านค้าในชุมชนที่เป็นของครอบครัวตนเองหรือญาติ หรือหอพักที่ตนเองอยู่อาศัย  แล้ววางแผนพัฒนา  บริหารจัดการ  ประเมินความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ และประเมินสรุปผลการดำเนินงานในรอบภาคเรียน ทั้งนี้ ครูอาจแจกเอกสารเสริมความรู้เพื่อให้ไปปฏิบัติ เป็นระยะ ๆ...เด็กน่าจะสนุกกับการเรียนครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณที่สุดค่ะ

เป็นโอกาสทองสำหรับแนวคิดในภาคเรียนนี้...

จะเริ่มเปิดตัวนักศึกษาสู่สาธารณชนด้วยวิชาหลักการจัดการเลยค่ะ

เย้ ๆๆๆๆ