ทัศนะ...ลักษณะของครูที่ดี


 

หลังจากที่ห่างหายจากการเขียนบันทึกเกี่ยวกับครูไปหลายวัน วันนี้ครูมิมจะมาเขียนเรื่องของครูอีกครั้งค่ะ เหตุผลการเขียนบันทึกนี้อันสืบเนื่องมาจากการที่ คุณมะปรางเปรี้ยวผู้ดูแลระบบได้ชักชวนคุณครูทั้งหลายเขียนบันทึก ครูดีเพื่อศิษย์ นั้น ก็มีหลายๆ ท่านได้เข้ามาเขียนไว้กันมากทีเดียวค่ะ ครูมิมได้เข้าไปอ่านและก็ตั้งใจว่าตัวเองก็ต้องเขียนบ้างสักบันทึก แต่ด้วยเวลาและสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงนั้นไม่อำนวย ก็ได้ล่วงเลยมาจนถึงวันนี้จนได้ มาวันนี้ประจวบเหมาะค่ะ ก็เลยได้บันทึกนี้ขึ้นมาให้อ่านกันค่ะ

 

วันนี้ครูมิมขอเขียนถึงลักษณะครูที่ดีในทัศนะของบุคคลต่างๆ กันบ้างว่าครูที่ดีนั้น ควรมีคุณลักษณะอย่างไร

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2522 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2523 มีข้อความตอนหนึ่ง ที่แสดงลักษณะของครูที่ดีไว้ดังนี้ค่ะ

 

" ครูที่ดีนั้นจะต้องทำแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยัน และอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดกลั้นและอดทน ต้องรักษาวินัย สำรวมระวัง ความประพฤติของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนอันดีงาม ต้องปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบายและความสนุกรื่นเริงที่ไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของตน ต้องตั้งใจมั่นคงและแน่วแน่ ต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ ต้องเมตตาหวังดี ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ ต้องอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้น ทั้งในด้านวิทยาการ และความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล"

 

สำหรับลักษณะของครูที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง ครูหรือภาระหน้าที่ของครู การสอน และลักษณะของครูไว้หลายแห่งหลายหมวดด้วยกัน แต่ส่วนที่กล่าวถึงลักษณะของครูที่ดีนั้น คือคำสอนเรื่อง กัลยาณมิตรธรรม 7 ซึ่งครูมิมได้กล่าวเอาไว้แล้วในบันทึก นี่แหละครู ค่ะ ซึ่งมีอยู่ 7 ข้อด้วยกันค่ะ

 

หากจะกล่าวถึงครูดีตามแนวคิดนักการศึกษาตะวันตก ลักษณะของครูที่ดีในทัศนะของนักกาศึกษาตะวันตกนั้น เฮสซอง และวีคส์ (Hessong and Weeks 1987) ได้สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะครูที่ดีไว้ดังนี้ค่ะ

1. เป็นผู้มีความรอบรู้ (Being Knowledge able)

2. เป็นผู้มีอารมณ์ขัน (Being Humorous)

3. เป็นผู้มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Being Flexble)

4. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจทำงานให้ถึงขีดสุด (Being Upbeat)

5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ (Being Honest)

6. เป็นผู้มีความชัดเจน ( Being Clear and Concise)

7. เป็นคนเปิดเผย (Being Open)

8. เป็นผู้ที่มีความอดทน ( Being Patient)

9. เป็นแบบอย่างที่ดี ( Being a Role Model)

10. เป็นผู้สามารถประยุกต์ทฤษฏีไปปฏิบัติได้ (Being Able to Relate Theory to Practice)

11. เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Being Self Confident)

12.เป็นผู้มีความสามารถในศิลปะวิทยาการหลายๆ ด้าน (Being Diversified)

13. เป็นผู้แต่งกายเหมาะสมและมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี (Being Well Groomed and Having Personal Hygiene)

 

ส่วนลักษณะครูดีของคณะกรรมการข้าราชการครู ได้กำหนดลักษณะครูดี ไว้ 10 ประการ คือ

1. มีความรู้ดีหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

2. มีความสามารถดีในการปฏิบัติงาน

3. มีความประพฤติดี ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมศาสนา

4. รักษาวินัยดี ปฏิบัติตามวินัยโดยครบถ้วน

5. กระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีของศิษย์

6. สอนและอบรมศิษย์โดยใช้หลักวิชาการศึกษามีความรู้และเมตตาต่อศิษย์ทุกคน ติดต่อส่งเสริม แก้ไขการเรียนและความประพฤติของศิษย์

7. ละเว้นอบายมุขได้อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะสุรา การพนัน และบุหรี่

8. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ท้องถิ่น และสังคม

9. ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและประหยัด

10. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยทุกโอกาส

 

กรมการฝึกหัดครู กำหนดว่า ครูที่มีสมรรถภาพสูงนั้นควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ทำการสอนได้เป็นอย่างดี

2. สามารถทำการอบรมแนะแนวและปกครองได้เป็นอย่างดี

3. ทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

4. สร้างสัมพันธภาพอันดีและร่วมกับชุมชน

5. เป็นครูชั้นอาชีพโดยรู้จัก

     5.1 เพิ่มพูนหาความรู้ให้แก่อาชีพครูอยู่เสมอ

    5.2 เป็นสมาชิกที่ดีของสมาคมทางวิชาชีพ

    5.3 ยึดถือแบบธรรมเนียมของผู้เป็นครู

    5.4 ช่วยเหลือแนะนำครูใหม่    

 

และลักษณะครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา ได้สรุปว่าครูดีควรมีลักษณะ 4 ประการ ดังนี้

1. รอบรู้ คือ รอบรู้ในวิชาชีพของตน

2. สอนดี คือ สอนมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา

3. มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ คือ ครูต้องมีศรัทธาในวิชาชีพครู ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสังคม

4. มุ่งมั่นพัฒนา คือ ต้องรู้จักสำรวจปรับปรุงตนเอง ในใจใฝ่รู้

ตามที่ได้กล่าวถึงลักษณะครูดีตามทัศนะต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีทัศนะที่คล้ายคลึงกันค่ะ ซึ่งครูมิมพอจะสรุปลักษณะของครูที่ดี ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญๆ ได้ 3 ประการ ดังนี้ค่ะ

 

ประการแรก : ภูมิรู้  ลักษณะของของครูที่ดีในด้านนี้ ได้แก่ คุณสมบัติส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถทางวิชาการที่จะสอนตลอดจนเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

 

ประการที่สอง : ภูมิธรรม ลักษณะของครูที่ดีในด้านนี้ก็ได้แก่ การประพฤติดี เว้นจากอบายมุขทั้งปวง กระทำแต่สิ่งที่ดีที่สุจริต ทั้งกาย วาจา และใจ นอกจากนี้ ครูต้องมีจรรยาบรรณและคุณธรรมสูง ซื่อสัตย์ เสียสละ มีเมตตากรุณา ยุติธรรมและมานะอดทนค่ะ

 

ประการที่สาม : ภูมิฐาน  ลักษณะของครูที่ดีในด้านนี้ก็ได้แก่ บุคลิกภาพดี รูปร่างท่าทางดี แต่งกายสะอาด เรียบร้อย พูดจาไพเราะนุ่มนวล น้ำเสียงชัดเจน มีลักษณะเป็นผู้นำ

 

นอกจากที่กล่าวมาแล้วนะค่ะ ครูยังต้องเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีอัธยาศัยไมตรีกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้นด้วยค่ะ

 

คำเดียวสั้นสั้น

แต่มีความหมาย

ทุกคนเกิดมา

ทั้งหญิงทั้งชาย

รู้ดีว่าหมาย

ถึงใครหนึ่งคน

คนที่คอยพูด

คนที่คอยแนะ

คนที่คอยแคะ

คนที่คอยขน

คนให้ความรู้

คนกู้ปวงชน

คนที่รักคน

คนนี้แหละ...ครู

ขอกราบแทบเท้า

น้อมเศียรน้อมเกล้า

ไม่ลบไม่หลู่

เคารพบูชา

ยกย่องเชิดชู

กราบบูชาครู

ทุกท่าน...ทุกคน

(จาก..ครูมิม)

คำกลอนจาก..หนังสือพุทธลีลา "โลกสวยด้วยมือครู"

หมายเลขบันทึก: 182845เขียนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2008 22:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:03 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (194)

มาประตรา แล้วเอาไปรวมก่อน ขอบคุณมากครับ..........รวมตะกอน

แล้วมาใหม่ครับ..............นิน นิน นิน

อ่านแล้วยอมรับเลยค่ะ ว่าน้องครูมิมเป็นแม่พิมพ์อีกคนหนึ่ง ที่น่าชื่นชมทีเดียวค่ะ

น้องครูมิม ที่คิดถึง

 • พี่มาลงทะเบียนอ่านเรื่องราวดีดีของครูแล้วนะคะ
 • ทำให้ระลึกถึงและภูมิใจในความดีของคุณครูทุกคนเลยค่ะ
 • ขอบคุณน้องครูมิมนะคะ

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค - ๘. สิงคาลกสูตร

[๒๐๐] ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันศิษย์พึงบำรุงด้วย สถาน ๕ คือ ด้วยลุกขึ้นยืนรับ ๑ ด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้ ๑ ด้วยการเชื่อฟัง ๑ ด้วยการปรนนิบัติ ๑ ด้วยการเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ ๑ ฯ

ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา อันศิษย์บำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕ คือ แนะนำดี ๑ ให้เรียนดี ๑ บอก ศิษย์ด้วยดีในศิลปวิทยาทั้งหมด ๑ ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง ๑ ทำความป้องกัน ในทิศทั้งหลาย ๑ ฯ

ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันศิษย์บำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่า นี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ ทิศเบื้องขวานั้น ชื่อว่าอันศิษย์ ปกปิดให้เกษมสำราญ ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้ ฯ

สวัสดีคะ...ครูมิม

เป้นกำลังใจให้เสมอนะคะ

ครูอ๋อมแอ๋ม...ฝันดีคะ

 • สวัสดีครับอ.มิม
 • ตั้งใจมาแวะเยี่ยม
 • ขอบคุณ ที่นำความรู้ดีๆมาแบ่งปันกัน มีประโยชน์มากครับ

หอบมาให้กำลังใจ ยามดึกจ้า...

มาเยี่ยม...

อ่านแล้วได้มองตนเองว่า พอจะมีสักข้อไหมนี่ ฮิ ฮิ ฮิ

 • P ขอบคุณค่ะพี่ท่าน มาประทับไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะ แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ แวะมาอ่านอีกรอบนะคะ

ตัวหนังสือบางคอลัมน์จางไปนะหนูมิม มันสีหวานแหว๋วเหลือเกิน... สงสารคนแก่หน่อยอ่านมองไม่ค่อยเห็น แต่ตัวใหญ่ดีแล้วจ้า

นอนดึกมากๆ ระวังไปยืนหลับหน้าห้องนะ...อิอิ

 • P พี่สุวิมลค่ะ
 • มิมคงต้องใช้เวลาบ่มเพาะในการเป็นแม่พิมพ์ที่ดีอีกนานค่ะ
 • บันทึกนี้อยากให้คุณครูได้อ่านเยอะๆ ค่ะ เพื่อมาย้ำเตือน กระตุ้นเตือนค่ะ
 • ขอบคุณพี่สุวิมลมากค่ะ

อุอุ พยายามจะทำให้ได้เยอะๆครับครูมิม

ขอบคุณที่เอามาเตือนสติครู

มาดีใจอิอิ มีตั้งหลายข้อ สงสัยเป็นครูดีแน่ๆๆเลย ฮ่าๆ

 • P พี่กัญญาขา
 • อยากเอามายำเตือนกันนะคะ
 • และเตือนตัวเองด้วย ถ้าทำได้ทั้งหมดก็จะดีมากทีเดียวค่ะ
 • พี่กัญญาลองอ่านพระบรมราโชวาทซิค่ะ
 • ไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเลย
 • ขอบคุณพี่กัญญาค่ะ
 • รักษาสุขภาพนะคะ

 

ดีใจที่ได้อ่านอีกครับ...

ค่ะ มีบันทึกของน้องครูมิมมาย้ำเตือนกันบ้างก็ดีค่ะ พี่ก็เหมือนกันค่ะ ไม่ใช่ครูที่ทำหน้าที่สอน แต่ก็ใกล้เคียงค่ะ เพราะอยู่กับเด็ก ๆ และกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งก็ต้องรับมาพิจารณาตัวเองเหมือนกันค่ะ ว่าเรามีดีสักข้อบ้างไหม

แล้วพี่จะนำบันทึกของน้องครูมิม เผยแพร่ ให้กับ เพื่อน ๆ ครู ที่พี่รู้จัก ได้ย้ำเตือน ในหน้าที่ของตัวเองต่อไปค่ะ

P 

ครูที่ดีนั้นจะต้องทำแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยัน และอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดกลั้นและอดทน ต้องรักษาวินัย สำรวมระวัง ความประพฤติของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนอันดีงาม ต้องปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบายและความสนุกรื่นเริงที่ไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของตน ต้องตั้งใจมั่นคงและแน่วแน่ ต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ ต้องเมตตาหวังดี ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ ต้องอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้น ทั้งในด้านวิทยาการ และความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล

สวัสดีครับ น้อง มะขามอ่อน/ครูมิม :)

 • มีอะไรอยากบอก แต่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาครูที่ดีเลยอ่ะ

:)

 • P คุณภีรภา
 • ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจคุณครูค่ะ
 • เป็นกำลังใจให้เหมือนกันค่ะ
 • ทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมเรานะคะ เราต้องช่วยกัน
 • สู้ๆค่ะ

สวัสดีครับ

อ่านรอบหนึ่งแล้วครับ

ได้อ่านอีกรอบ ทำให้ขึ้นใจเชียวครับ

ที่ยกพระไตรปิฎกมา เพราะว่าเห็นนักวิชาการสมัยใหม่ชอบอ้างตำราฝรั่ง เราก็ไม่เคยเรียนเรื่องการสอน หารู้จักทฤษฎีไม่ ก็เลยอยากหาอะไรใกล้ตัวมาฝากบ้างเท่านั้นเองครับ

มีอะไรไม่เหมาะสมโปรดชี้แนะ

ขอบคุณครับ

แฟนคลับเยอะจัง  ครูคนดีของผม ปรบมือให้ครับ

 • P
 • ขอบคุณพี่เขียวมรกตค่ะ
 • ที่แวะมาทักทายให้กำลังใจมิมเสมอ
 • ด้วยความระลึกถึงค่ะ
 • วันหลังจะไปเยี่ยมที่สำนักงานนะคะ อิอิ

 

P พี่ครูปูขา...มาชวนน้องอ้วนอีกหละ อิอิ

ส่งมาดึกจังเลยนะคะ งั้น..ขอเอาไปจัดการก่อนค๊า..

ส่งกำลังใจกลับไปให้พี่ปูคนสวยใจดีด้วยนะคะ

P สวัสดีค่ะ อ.ยูมิ

อ่านแล้วนึกว่าเราจะมีสักข้อไหม ...อิอิ มิมเชื่อว่าอาจารย์ต้องมีครบถ้วนอยู่ทุกข้อเลยค่ะ  ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 

ครูมิม พี่แจ๋วเขียนผิด เรียงคำผิดน่ะ

ต้องเขียนว่า อ่านแล้วพี่คิดถึงคุณครูที่ให้ความรู้เรา และพี่ก็เคารพรักท่านมากค่ะ

รบกวนครูมิมลบความคิดเห็นอันเก่าของพี่แจ๋วด้วยนะคะ

เรียงคำผิด ความหมายเปลี่ยนค่ะ นะคะ นะคะ

ขอบคุณค่ะ

P สวัสดีค่ะพ่อนึก

 • อิอิ ครูพันธุ์ใหม่หัวใจหวานแหว๋วค่ะ
 • มิมชอบให้มันหวานแหว๋วแบบนี้ค่ะ พ่อไม่ชอบเหรอค่ะ
 • พยายามหน่อยนะคะพ่อขา...สงสารพ่อจัง อิอิ
 • พรุ่งนี้วันหยุดค่ะพ่อ ตื่นสายได้ แต่ก็ยังมีภารกิจอันใหญ่หลวงต้องทำอีก เกเรไม่ได้ค่ะ
 • พ่อรักษาสุขภาพนะคะ
 • คิดถึงค่ะ

P สวัสดีค่ะพี่ออต

อยากจะทำให้ได้ทุกข้อค่ะพี่ออต ความตั้งใจดีมีเต็มร้อยค่ะคิดว่าทำได้ทุกข้อแน่นอนค่ะ อิอิ ขอบคุณพี่ออตค่ะที่ให้กำลังใจ...คิดถึงนะคะ

P สวัสดีค่ะ อ.ขจิต

 • มิมเชื่อว่าอาจารย์ขจิตมีครบทุกข้อค่ะ
 • งั้นยกรางวัลครูดีเด่นให้เลยนะคะ อิอิ
 • ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
 • วันนี้เจอ ผศ.อรอนงค์ ค่ะ ยังพูดถึงอาจารย์อยู่เลย
 • จามบ้างไหมค่ะ
 • คิดถึงค่ะ

P  สวัสดีค่ะคุณคนโรงงาน

แค่เข้ามาอ่านก็ดีใจมากแล้วค่ะ มาอีกนะคะ....คิดถึงค่ะ

P ขอบคุณพี่สุวิมลอีกรอบนะคะ เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อเด็กๆ ของเรา ขอบคุณมากค่ะ

P สวัสดีค่ะ อ.wasawat

มีอะไรจะบอกค่ะ มิมยินดีรับคำติชมค่ะ อิอิ อยากบอกอะไรหน้อ อยากรู้จัง ..

P พี่ ธ.วัชชัยขา

ไม่มีอะไรไม่เหมาะสมเลยคะ สิ่งที่พี่นำมาเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงค่ะ ก็พี่ยกพระไตรปิฏกมา มิมก็ยกพระราชดำรัสมาให้อ่านก็แค่นั้นเองค่ะ ..อย่าคิดมากค่ะ อิอิ

ด้วยความระลึกถึงค่ะ

P ขอบคุณพี่ท่านค่ะ ข้าน้อยขอน้อมรับเสียงปรบมือค่ะ อิอิ

ค่ะ เราต้องร่วมด้วยกันค่ะ เพื่อเด็ก ๆ ขยายต่อนะค่ะ และเพื่อทุก ๆ คน ในสังคมค่ะ OK.นะค่ะ นะค่ะ

Pพี่แจ๋วคนดี..มิมลบให้แล้วนะคะ วันนี้มิมก็ได้เจออาจารย์ท่านหนึ่งที่รักเคารพมากๆ ค่ะดีใจเหลือเกินค่ะ สิ่งที่ท่านบอกท่านสอนยังอยู่ในใจของมิมอยู่เลยค่ะ...ว่างๆ แวะไปเยี่ยมท่านนะคะท่านคงดีใจมากทีเดียว...

คืนนี้กะไม่นอนค่ะ น้องครูมิม ประท้วงตัวเองที่งานยังไม่เสร็จ

P อิอิ นึกว่าประท้วงอะไรเสียอีก ถ้าพี่สุวิมลไม่นอนมิมก็ไม่นอนค่ะ ประท้วงเหมือนกันค่ะ ประท้วงเป็นเพื่อนพี่สุวิมลงัยค่ะ อิอิ

ดีใหมค่ะ...อยู่เป็นกำลังใจให้พี่สุวิมลทำงานให้เสร็จในคืนนี้ค่ะ

สวัสดีครูมิม ครูทุกคนและผู้สนใจ

ขอครูมิมช่วยลบข้อความที่ส่งไปก่อนหน้านี้ให้ด้วย เนื่องจากพิมพ์ผิดเยอะเลย ครูไม่ดีขออภัยด้วย ต่อไปนี้คือข้อความที่แก้ไขแล้ว

● มีคนพูดถึงลักษณะครูดีกันเยอะ ล้วนน่าสนใจ ของครูมิมในหน้านี้ก็อีกเยอะ พอมันเยอะ ๆก็จำยากและก็ทำยากด้วย ผมจึงอยากให้พวกเราช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่า ลักษณะอะไรที่มันเป็นลักษณะหนึ่งเดียว ที่มันรวมลักษณะของครูดีต่าง ๆที่ได้พรรณนากันมานั้นเข้าไว้ คือ ถ้าคนมีลักษณะที่ว่านี้แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างลักษณะ อย่างนั้น อย่างนี้ อีก เพราะมันจะมีลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วในตัวโดยเราไม่ต้องสนใจใยดี

● เออ........ใครนึกออก ช่วยบอกมาที ถ้าใครบอกถูก ผมจะให้รางวัล ถ้าเป็นครู จะให้รางวัลเป็นทุนทำวิจัย ถ้าเป็นเด็กนักเรียนจะให้รางวัลเป็นทุนการศึกษา และถ้าเป็นบุคคลทั่วไป จะให้รางวัลเป็นทุนไว้ทำมาหากิน ของเชื้อเชิญให้พวกเรามาร่วมสนุกกัน

paaoobtong

เดี่ยวนะค่ะ ดีค่ะ แต่ก็มีไม่ดีด้วยค่ะ

ที่ดีเพราะพี่จะมีน้องครูมิมอยู่เป็นเพื่อนเพราะพี่กลัวผีหรอก ค่ะ

ที่ไม่ดี เพราะ เดี่ยวน้องครูมิมจะมีดวงตาไม่สวยค่ะ เพราะตาจะเขียวคล้ำเหมือนหมีแพนด้านะค่ะ สรุปคือไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ดี งง ๆๆ อิอิ

สรุปอีกครั้ง ว่าไม่ดีค่ะ ขอบคุณน้องครูมิมมากค่ะ แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้า แล้วคอยฟังข่าวพี่ตอนเช้าด้วยนะค่ะ ว่าพี่จะรอดหรือไม่รอด หลังจากคืนนี้ OK.

P สวัสดีค่ะอาจารย์เชาว์

อาจารย์ค่ะอันนี้ตามความคิดของมิมนะคะ....ลักษณะของครูดีมีเยอะก็จริงค่ะอาจารย์ แต่มิมคิดว่าถ้าเรามีพื้นฐานจากความคิดดี มันก็ทำได้ไม่ยากค่ะ เพราะว่าเมื่อเราคิดดี ก็จะส่งผลให้เราทำในสิ่งที่ดี พูดดี ไปด้วย โดยที่เราไม่ต้องมาคิดถึงข้อกำหนดอะไรอีก ข้อกำหนดหรือคุณลักษณะได้ถูกกำหนดไว้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเท่านั้น แต่ถ้าเรามีมาตรฐานที่ดีอยู่ในจิตใจ อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราแล้ว เราก็ไม่ต้องคำนึงถึงอะไรอีกเลยใช่ไหมค่ะ

เพราะฉะนั้นการคิดดีต้องเริ่มปลูกฝั่งกันตั้งแต่เด็กๆค่ะ ซึ่งก็หมายถึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนค่ะที่จะต้องปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีรากฐานจากความคิดดี ถ้าคิดดีแล้วเรื่องอื่นๆ ก็จะดีไปด้วย

ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ

ว่าแต่ว่าทุนวิจัย ทุนการศึกษา ทุนทำมาหากินนี้ ใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะ อิอิ มาลุ้นกันค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

P งั้นโอเค ค่ะ จะรอฟังข่าวพรุ่งนี้นะคะ แต่ก็ส่งกำลังไปให้แม้จะหลับก็จะส่งไปในฝันนะคะ อิอิ ถ้าเป็นหมีแพนด้าก็อยากเป็นแพนด้าสาวสวยค่ะ อิอิ

โชคดีค่ะ น้องครูมิม หลับฝันดีค่ะ

P เช่นกันค่ะพี่สุวิมล อิอิ มีพี่สาวที่แสนดีแถมมาให้กำลังใจกันอย่างนี้ น้องสาวคนนี้ก็ปลื้มใจแล้วค่ะ แอบหลงรักพี่สาวคนนี้เสียแล้ว อิอิ ฝันดีค่ะ

น้องครูมิมตื่นหรือยังค่ะ

พี่จะบอกว่าเมื่อคืนพี่นอน ตอน ตี 5.60 นาที ค่ะ เกือบตายค่ะ เดี๋ยวต้องเดินทาง ช่วง เสาร์ - จันทร์ นี้ คงจะไม่ค่อยได้เข้ามาคุยกับน้องครูมิมบ่อยนะค่ะ แต่ถ้ามีโอกาสจะเข้ามาเป็นระยะ ๆ ค่ะ งานเสร็จแล้วค่ะ 1 ส่วน ที่เหลือ อีก 2 ส่วน ต้องเสร็จภายในก่อนสิ้นเดือนนี้ค่ะ รู้ไหมที่น้องครูมิมบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ พี่มีแรงใจทำงานเลยค่ะ

สวัสดีครับ มะขามอ่อน/ครูมิม สงสัยยังไม่ตื่น อย่าหามรุ่งหามค่ำนะครับ เดี๋ยวหน้าตาเป็นอย่างผมนะครับ..............อิอิ

 • รู้ว่าครูมิมเก็บตัวทำภารกิจของนักรบอยู่ อาจจะไม่ได้เข้ามา G2K
 • แต่พี่ใบไม้ก็อยากมาส่งกำลังใจให้..
 • ก็ใจมันสั่งมา อิ..อิ.. ^_^ 

ก๊อกๆๆๆ  อิอิ........เจ้าของบ้านไม่อยู่

ไม่รู้ว่าเป็นครูหรือนักรบ  ถ้าเป็นนักรบไปอยู่สามจังหวัดน่าจะเหมาะ

บ้านนี้มีใครอยู่บ้าง อ้าวไม่มีใครเลย ไปก่อนดีกว่า เดี๋ยวมาไหม

มาบอกว่า  แม่อ้อย คิดถึงลูกสาวคนสวยและเก่ง  จังเลย

แม่อ้อย  กลับมาถึงบ้านแล้วจ้า

เอาร่องรอยใบไม้เปียกฝนมาฝากครูมิมจ๊ะ สู้ๆ พี่รู้ว่านู๋ทำได้

 

P พี่สุวิมลขา..เป็นเจ้าของบ้านที่แย่จังค่ะ แขกมาถึงบ้านตั้งสองหนแล้วแต่เจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ต้อนรับ อิอิ ให้อภัยนะคะ มารับทราบข่าวว่างานของพี่สุวิมลคืบหน้าแล้วก็ดีใจค่ะ และยังช่วยล้นในส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นนะคะ..ช่วงนี้ถึงจะหายไปบ้างแต่ก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะ....รักพี่สาวคนดีค่ะ

 

P พี่ท่านค่ะ...มาว่าแต่เราตื่นสาย อิอิ น้อยใจ

 

P พี่ใบไม้ขา..ขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจที่ให้น้องสาวคนนี้ นักรบต้องยืนหยัด ต่อสู้ อดทน ค่ะ  อิอิ

 

P แม่อ้อยขา...คิดถึงเหมือนกันค่ะ

 

P พี่ครูปูคนสวย....คิดถึงเหลือเกินค่ะ หายไปบ้างก็อย่าน้อยใจนะคะ อิอิ

 

P พี่แจ๋วคนดีของน้อง รูปใบไม้เปียกฝนสวยจังเลยค่ะ ดูแล้วสดชื่นจังเลย ขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจ น้องคนนี้จะทำอย่างเต็มที่ค่ะ คิดถึงเสมอค่ะ

 

สวัสดีครับครูมิม

 • ได้ความรู้และข้อคิดดี ๆ จากครูมิมเยอะเลยครับ โดยเฉพาะหลักการเป็นครูดี เดี๋ยวจะแอบปริ้นท์ไปติดที่โต๊ะทำงาน ไว้อ่านเตือนใจตัวเอง
 • เป็นครูเป็นไม่ยาก แต่เป็นครูดีนั้นเป็นยาก
 • ขอบคุณครับ 

มาสวัสดีวันวิสาขบูชาค่ะครูมิม วันฤกษ์ดีให้คนทำดี

ขอให้ครูดี ๆ มีแรงทำดีต่อไปด้วยจิตใจสะอาด สว่าง สงบนะคะ ^_^

มาสวัสดีวันวิสาขบูชาครับครูมิม   ขอให้ครูดี ๆ อย่างครูมิมมีแรงทำดีต่อไปด้วยจิตใจ สดใส สดชื่น สะอาด สว่าง สงบ นะครับ

ต้องเป็นผู้ที่สัมผัสได้ (แตะต้องได้) ด้วยความคิดและวิถีชีวิต อย่างที่ฝรั่งเรียกว่า  down-to-earth  ท้าวติดปัฐพี  ประเภทกินข้าวแกง  แย่งไมค์  ลงไปลากโต๊ะได้  .......อิอิอิอิ

แวะมาทักทายครูมิมค่ะ อ่านหนังสือได้มากหรือยัง

สวัสดีค่ะครูมิมคนดี

 • มารายงานตัวกับครูมิมตามสัญญาค่ะ
 • กลับมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเล็กน้อยค่ะ
 • อ่านบันทึกใหม่นี้แล้วชอบ...เพราะคนเป็นครูต้องเป็นคนพิเศษ...ที่ต้องมีคุณสมบัติคล้าย...ยอดมนุษย์...ดูน่าจะเป็นไปไม่ค่อยได้...แต่ครูก็ถูกเรียกร้อง คาดหวังให้เป็นเช่นนั้น
 • คิดถึงครูมิมนะคะ....^_^

สวัสดีคุณครูมิมค่ะ

พี่มาช้าจังนะคะ

 • ครูดีที่คิดถึงทันที ที่ไม่ใช่พ่อแม่ ของพี่คือครูนักชี้ ที่ครูมิมเขียนไว้ในนี่แหละครูค่ะ พี่จะนึกถึงใบหน้าของครูท่านนี้ออกทุกครั้ง ที่เราทำอะไรไม่ถูก ทุกปีก็ยังพบท่านอยู่ในงานคืนสู้เหย้าที่โรงเรียนค่ะ และท่านยังคงทำหน้าที่ครูที่ดีแก่ศิษย์ทุกรุ่นที่เรียนจบออกไปอยู่ค่ะ
 • แต่ก็ยังมีครูดีอีกมากมายในชีวิตของพี่ตามที่ครูมิมบันทึกไว้ค่ะ.

 

 

 • ครูมิมคนดี
 • คงกำลังยุ่งกับบรรดาลูกศิษย์ แน่เลย
 • นำภาพที่ชอบที่สุดภาพหนึ่งมากฝากค่ะ

 • เป็นภาพใบไม้ใน Merdock college ที่ไปดูงานด้านการศึกษาผู้ใหญ่ค่ะ
 • มีแต่คนหัวเราะว่าถ่ายแต่ดอกไม้ ใบไม้ วิว เกือบไม่มีรูปตัวเองเลย...ก็คนชอบนี่นา..จริงไหมคะ...^_^

สวัสดีครับ ครูมิม

อ่านจบแล้ว เรื่อง "ครูดี" ชัดเจนดีมาก เหมาะสมกับคนที่ต้องการสอบบรรจุเป็น"ครูผู้ช่วย" ซึ่ง สพท.กำแพงเพชร เขต 1 กำหนดจะสอบภาค ข. และสอบสัมภาษณ์ 24-25 พ.ค.2551 ณ ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม ไม่รู้คนที่มีสิทธิสอบจะเปิด Web ของคุณครูมิมหรือเปล่า

เมื่อวันพุธ ที่21 เดือนนี้ มีนักศึกษา ว.เทคนิคกำแพงเพชร ไปร่วมประชุมฝึกการพูดในที่ชุมนุมชน ของสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร ณ วัดคูยางจำนวน 10 คน สมัครพูดเพีบงคนเดียว วันพุธหน้า(28 พ.ค.51)จะมาอีก ขอชมนักศึกษา ว.เทคนิคกำแพงเพชร รุ่นนี้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยตนเองดีมาก

สวัสดีครับ ครูมิม

 • แวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจครับ
 • ขอให้สอบผ่านฉลุยครับ
 • ครูมิม สู้ ๆๆๆๆๆ ครับ
 • เป็นกำลังใจให้ครับ

 

ครูน้องมิมจ๋า...

 • โหยยยย...บ้านสาวสวยนี่เข้ายากจังค่ะ..
 • พี่อ้วนพยายายามได้ ๒ วันผ่านมาแล้วค่ะ..เช้านี้พิมพ์อย่างยาวเชียวค่ะ..
 • คำว่า "รหัสสุ่มผิด" ขึ้น รวม ๖ ครั้ง Copy ไว้แล้ววางใหม่อีกเท่าไหร่ ก็เหมือนเดิมค่ะ
 • พี่อ้วนจึงถอดใจ (สำหรับเช้าวันนี้ค่ะ)แต่ไม่ละความพยายามค่ะ..เวลานี้จึงเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
 • สาธุ.ครั้งนี้ขอให้ได้อวยพรให้สาวน้อยก่อนทีเถิด..เพี้ยง!
 • น้องมิมจ๋า..ทั้งหมดที่น้องมิมนำเสนอในบันทึกนี่แหละค่ะ..เป็นคำตอบ..ที่วิเศษสุดเชียวละ..
 • ............^-^..................
 • ทำไมอยากเป็นครู..
 • เป็นครูดีอย่างไร...
 • ในสังคมไทยปัจจุบันอาชีพครูมีความจำเป็นหรือไม่..
 • ภาพของครูไทยปัจจุบันควรเป็นอย่างไร...
 • ครูมืออาชีพหมายถึงครูที่มีลักษณะอย่างไร..
 • มีความรู้สึกอย่างไรและเห็นด้วยหรือไม่กับเป้าหมายของการจัดการศึกษาไทยที่มุ่งให้เด็ก เก่ง..ดี..มีสุข
 • ภาพของครูไทยในอนาคตควรเป็นอย่างไร
 • รู้สึกอย่างไรเมื่อสังคมมองด้านคุณธรรมของครูปัจจุบันในด้านลบ
 • ถ้าได้เป็นครูจะช่วยแก้ไขภาพลบของครูไทยได้อย่างไร
 • ภาพของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันที่ท่านรับรู้เป็นอย่างไร..ระบุเหตุผลทั้งด้านบวกและลบ
 • จะใช้ความรู้/วิชาเอกที่เรียนมาไปใช้ในหน้าที่ได้อย่างไร/อย่างไรบ้าง
 • ..........ฯลฯ...............
 • เชื่อมั่นว่าน้องมิมสู้ได้ค่ะ....สู้  สู้  สู้ ......
 • พี่อ้วนส่ง..กำลังใจและกอดอุ่นๆ แน่นๆ ..ให้น้องมิมด้วยค่ะ..

ขออารธนาคุณพระรัตนตรัย..และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและที่น้องมิมเคารพนับถือ  โปรดดลบันดาลให้น้องมิมประสบผลสำเร็จในการสอบครั้งนี้ค่ะ

 • ด้วยรักจากใจค่ะ..
 • พี่อ้วน

น้องมิมจ๋า...พี่อ้วนฝากให้ค่ะ

                     การจัดการเรียนรู้สมัยนี้        เด็กโชคดีเพราะครูดีมีมาตรฐาน

 

              จัดหลักสูตรการเรียนรู้ตามกระบวนการ       ฟัง พูด อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์เป็น

 

              ตามโครงสร้างของหลักสูตรกำหนดไว้      เด็กต้องได้คิด เขียน ฟัง อ่าน มองเห็น

              บูรณาการการเรียนรู้สิ่งจำเป็น      เพื่อจุดเน้นคุณภาพของเด็กไทย

              ครูยุคใหม่ต้องใช้สื่อประกอบสอน    นำนิทาน เพลง กลอนช่วยสอนได้

              ใช้สื่อ ICT, CAI         เสริมเด็กไทย IQ เด่น EQ ดี

               ฝึกคุณธรรมนำความรู้คู่เรียนสอน       ครูคอยป้อนกิจกรรมนำวิถี

               ฝึกเยาวชนรุ่นใหม่วินัยดี    เพื่ออนาคตชาติไทยนี้ก้าวไกลเอย.

สวัสดีค่ะ ครูมิมคนดี

 • มาส่งกำลังใจหอบโต ๆ ให้น้อง ต่อสู้กับสิ่งที่ใฝ่ฝัน
 • ปัญหาที่ถาโถมเข้ามามากมายนั้นก็ต้องแก้กันไป
 • ...กี่ปัญหาก็ต้องแก้..ทีละปัญหา..อยู่ดีค่ะ
 • ครูบาอาจารย์สอนว่า พูดทีละคำ ทำทีละอย่าง
 • ให้ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ทำอยู่นะคะ
 • ...^_^

สวัสดีค่ะครูมิม

 • ตามคุณคนไม่มีรากมาให้กำลังใจน้องคนเก่ง
 • ร้องเพลงให้ฟังดีกว่า..ท่อนจบของ เพลงรัตติกาล วงพันดาว

แม้ยืนหยัดต่อสู้ต่อไป     เขาถึงสูงเพียงใดหรืออาจขัดขวาง

ขอแต่เพียงยังยืนหยัดต่อสู้ต่อไป อุปสรรคใด ๆ ต้องหลีกทางให้เราเอย..

 • อุ้ย..เพลงเก่า ตามวัยคนร้อง อีกแล้ว...อิ..อิ..

 

เป็นไงบ้างครับ ครูมิม คนดี

เข้ามาทักทายกันบ้าง  สบายดีนะ

สวัสดีค่ะ

มาแล้วๆๆ ครูมิมมารายงานตัวค่ะ อิอิ กำลังใจเพี๊ยบเลย ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจครูมิมเสมอมา แม้ว่าภารกิจยังไม่เสร็จ แต่ขอเข้ามาขอบคุณมิตรรักก่อนค่ะ เดี๋ยวเกิดอาการน้อยใจ ขออนุญาตขอบคุณพร้อมๆ กันเลยนะคะ

P ขอบคุณครูสุค่ะ ปริ้นท์ไปหลายๆแผ่นก็ได้ค่ะ แจกเพื่อนครูด้วย อิอิ

P ผอ.ประจักษ์ค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

P พี่ใบไม้..ส่งกำลังใจให้อย่างนี้ ทุกอย่างฉลุยค่ะ อิอิ

P พี่ท่าน..เข้ามาบ่นอะไรอีก อิอิ

P พี่แจ๋วคนดี..ขอบคุณค่ะ ส่งกำลังใจให้พี่แจ๋วทำงานสำเร็จลุล่วงในเร็ววันค่ะ จะได้มาคุยกันอีก

P พี่โก๊ะที่รัก...ใบไม้สวยมากค่ะ และก็ได้รับกำลังใจหอบใหญ่แล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ น้องรับกำลังใจมาแล้ว หนักจังเลย หุหุ

 

P พี่ดาวลูกไก่ขา...ช่วงนี้มิมไม่ได้ไปเยี่ยมอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะ คุณครูของพี่ดาวลูกไก่ต้องปลื้มแน่ๆค่ะ ถ้าท่านรู้ว่ามีศิษย์คิดถึงอยู่ ไปเยี่ยมท่านบ้างก็ดีนะคะ ...ขอบคุณมากค่ะ

 

P ท่านมงคลค่ะ..นอกจากเขียนให้คนอื่นอ่านแล้วมิมก็เขียนให้ตัวเองได้อ่านด้วยค่ะ อ่านแล้วก็จำ จำแล้วนำไปปฏิบัติค่ะ ขอบคุณท่านมากค่ะ ที่ให้ความกรุณากับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคค่ะ เด็กดีๆน่าส่งเสริมค่ะ

 

 

 

P ครูโย่งค่ะ..ขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจ หวังว่า..จะฉลุย อิอิ

 

P พี่อ้วนขา...น้องสุดแสนปลาบปลื้มใจที่พี่อ้วนคนสวยเป็นห่วงเป็นใยน้องสาวคนนี้ ปลื้มใจน้ำตาคลอเลยค่ะ สิ่งที่พี่อ้วนแนะนำมิมได้นำไปปฏิบัติ และได้ผลอย่างไรจะนำมารายงานค่ะ พรุ่งนี้ก็จะรู้ค่ะ ขอบคุณพี่สาวคนสวยใจดีอีกต่างหาก อิอิ

 

P พี่ใบไม้...เพลงที่ร้องให้ฟังแม้ไม่ได้ยิน แต่ก็เดาเอาว่าจะเป็นเพลงที่ไพเราะที่สุดค่ะ เป็นกำลังใจได้เยี่ยมเชียวค่ะ

แม้ยืนหยัดต่อสู้ต่อไป     เขาถึงสูงเพียงใดหรืออาจขัดขวาง

ขอแต่เพียงยังยืนหยัดต่อสู้ต่อไป อุปสรรคใด ๆ ต้องหลีกทางให้เราเอย..

 

Pพี่ท่าน..สบายดีค่ะ อิอิ นึกว่ามาบ่นอะไร

ครูฯมิมมาทักทายแล้ว   ................ เฮ

มีใครมีเวลาคุยกันบ้างคะ

ตอนนี้แอบไปรออยู่ที่บ้านคุณกวินค่ะ

ถ้าสะดวกเชิญนะคะ

 • น้องครูมิมคนดี
 • บางครั้ง ความรักและความปรารถนาดีอาจไม่ต้องบอกด้วยคำพูดหรือตัวหนังสือหรอก  บางทีมันมากไป เราก็เหนื่อย ๆ กับการต้องคอยรักษาสิ่งที่เราเรียกมันว่า มิตรภาพ ความรัก ความผูกพัน มากไปก็...อาจเบื่อ เคยชิน และเฉยชา น้อยไปก็...อาจน้อยใจ ไม่เข้าใจกัน
 • ...พี่คิดว่า ต้องให้พอดี พอเหมาะ และ ที่สำคัญนะคะ ต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารออกมาอย่างสร้างสรรค์ เหมือนที่เรากำลังให้กำลังใจกันอยู่นี่ไงคะ
 • ลองไปอ่าน บันทึกนี้ นะคะ พี่ชอบจังเลย...^_^
 • หวัดดีค่ะ
 • ครูมิมสู้ ๆ สู้ต่อไปนะค่ะ

ครูมิม..พาถุงทองมาส่งกำลังใจค่ะ

P ผอ.ประจักษ์ค่ะ ..ขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจและคำอวยพรค่ะ เสร็จสิ้นภาระกิจสักทีค่ะ

 

P พี่ท่านค่ะ..อย่าดีใจออกนอกหน้าค่ะ อิอิ

 

P พี่แจ๋วขา..ขอบคุณค่ะที่พาถุงทองมาให้กำลังใจถึงบ้าน..ดีใจมากๆ ค่ะ กำลังคิดถึงถุงทองพอดี..

 

P พี่โก๊ะที่รัก...มาบ่นอะไรเสียยาวค่ะ อิอิ มีใครทำอะไรให้น้อยเนื้อต่ำใจหรือค่ะ มิมไม่เหนื่อย ไม่ท้อ ไม่มีเฉยชา ไม่น้อยใจ ค่ะ ความเสมอต้นเสมอปลายคือสิ่งที่เราปฏิบัติอย่างเคยชินค่ะ ความรู้สึกก็ยังเสมอต้นเสมอปลายค่ะ...ไม่มีเปลี่ยนเลยค่ะพี่โก๊ะที่รัก

 

P ขอบคุณพี่อ้อยควั้นค่ะ...กำลังใจได้รับแล้วนะค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

 

ถุงทองจ๋า....แม่แจ๋วช่างรู้ใจครูมิมจริงๆเลยจ๊ะกำลังคิดถึงอยู่พอดี เป็นงัยบ้างจ๊ะสบายดีไหม ช่วงนี้ครูมิมยุ่งๆ ก็เลยไม่ได้คุยกันเลยเนอะ...ตอนนี้ภาระกิจใหญ่ของครูมิมเสร็จสิ้นแล้วจ๊ะถุงทอง...เหนื่อยๆ แต่ก็ใช่ว่าจะสบายเสียทีเดียวจ๊ะ เพราะยังมีงานที่ยังไม่ได้สะสางในช่วงที่ผ่านมา..แต่ถุงทองไม่ต้องกังวลนะจ๊ะเรายังคุยกันได้เหมือนเดิม ถ้าแม่แจ๋วไม่พามาเยี่ยม ครูมิมจะไปเยี่ยมนะจ๊ะ

ถุงทอง..ทำตัวน่ารักมากจ๊ะที่ไม่กวนแม่แจ๋วเลย เป็นเด็กดีมากจ๊ะ แต่อย่ากินแต่ฝรั่งอย่างเดียวนะจ๊ะ ควรกินผลไม้อย่างอื่นด้วยจ๊ะจะได้รับวิตตามินครบทุกอย่าง ...ครูมิมเป็นห่วงจ๊ะ

วันนี้คุยกันแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ..ครูมิมเหนื่อยๆ เดี๋ยวถุงทองจะเซ็งไปด้วยจ๊ะ ......รักถุงทองเหมือนเดิมจ๊ะ

 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆจากครูมิมเสมอๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ชื่นใจจริงๆค่ะ

คุณอ๋อขา...

ถ้าคนไทยไม่ให้กำลังใจกัน จะไปให้กำลังใจ...ที่ไหนค่ะ อิอิ

เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะคุณอ๋อ....พรุ่งนี้มารายงานตัวกับพี่แจ๋วทุก

ระยะนะคะ กลัวหายไป...เป็นห่วงคะ

น้องมิมจ๋า...

 • พี่อ้วนดีใจที่สุดค่ะ..กับข่าวดีของวันนี้..ที่คลินิกเพื่อใจ..เพื่อนครูค่ะ
 • เงี่ยหูฟังตลอดวันค่ะ...ขอกอดแน่นนะคะ..คนเก่ง
 • วันนี้พักก่อนนะคะ..เอาแรงคืนมาดังเดิมก่อน  เพื่อลุยงานต่อค่ะ..สาวน้อย

P ท่านพี่มาทำอะไร อิอิ

P พี่อ้วยคนสวยขา...

กอดแน่นๆ คืนห้ารอบค่ะ อิอิ คิดถึงพี่อ้วนจังเลย พรุ่งนี้วันทำงานต้องพักเร็วๆค่ะ เหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วแต่ได้กำลังใจดีๆ ตลอดทำให้หายเหนื่อยไปได้เยอะเลยค่ะ

ชาร์จแบตพรุ่งนี้ลุยต่อค่ะ คิดถึงพี่อ้วนคนสวย พี่สาวที่แสนดีเสมอค่ะ พรุ่งนี้จะเล่าอะไรให้ฟัง อิอิ

คิดถึงค่ะ

สวัสดีครับครูมิม

โอ้โฮ ข้อมูลเพียบ ดีจริงๆผมไม่ต้องไปค้นคว้าจากที่ไหนอีกแล้ว ขอ๊อปเอาไปบรรยายนะครับ อิอิ

 • P สวัสดีค่ะท่านอัยการ
 • ยินดีค่ะท่าน อย่างนี้เจ้าของบันทึกมีแรงเขียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขอบครูอีกค่ะ อยากเขียนอีกค่ะ แต่กลัวคนอ่านเบื่อแล้ว อิอิ
 • ท่านสบายดีนะคะ
 • ระลึกถึงท่านเสมอค่ะ

 

 • ครูมิมคะ
 • เหนื่อยก็ไม่เหนื่อย เมื่อยก็ไม่เมื่อย เราส่งความรักกันไปเรื่อย ๆ ไม่มีเมื่อย ไม่มีเหนื่อย...เย้...ดีไหมคะ
 • สนุกใหญ่เลยนะคะ
 • รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

P เยี่ยมเลยค่ะพี่โก๊ะ อิอิ

เอ้า..ร้องพร้อมกันนะ

เหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อย เมื่อยเราก็ไม่เมื่อย เราส่งความรักกันไปเรื่อยๆ เราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อย...เอ้า อีกรอบ อิอิ

 • ครูมิมจ้ะ
 • เพลงนี้แต่งสด ๆ ให้ครูมิม ออกไปร้องเชียร์พันธมิตรประชาชนดีไหม...
 • มาราตรีสวัสดิ์ค่ะ ง่วงมากจนตาลายแล้วไม่ทราบเป็นอะไร
 • ...^_^...

ขอบคุณพี่โก๊ะค่ะ....เหนื่อยก็พักก่อนค่ะ เป็นห่วงค่ะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ..

อิอิ...........ผมเสนอหน้ามาอีกคน  ไม่รู้ว่าจะผิดเวลาไหมเนี่ย

มาทักทายน้องสาวคนสวยเสียหน่อย..

และมาย้ำว่าเป็นกำลังใจให้เสมอจ้ะ

ขอให้ทำทุกอย่างในชีวิตด้วยสตินะจ๊ะ ^_^

Pพี่ท่านค่ะ..ถามว่าผิดเวลาไหม ไม่มีใครตอบคำถามได้นอกจากตัวพี่ท่านเองค่ะ ถ้าคิดว่าผิดมันก็คงผิด แต่ถ้าคิดว่าไม่ผิดก็ไม่ผิด ไม่ใครเป็นคนตัดสินค่ะ....อิอิ

 

P พี่ใบไม้ขา....ซาบซึ้งในน้ำใจที่พี่ใบไม้ให้มิมมาตลอด ทั้งกำลังใจ คำสอนต่างๆ สัญญาว่าจะทำทุกอย่างอย่างมีสติค่ะ..ขอให้พี่ใบไม้ บรรลุผล ในสิ่งที่หวังในการไปครั้งนี้ค่ะ..มิมเป็นกำลังใจให้พี่ใบไม้เช่นกันค่ะ

สวัสดีค่ะครูมิม

แวะมาทักทายด้วยความคิดถึงค่ะ

เปลี่ยนเพลงแล้ว...^_^

P พี่แจ๋วชอบเพลงนี้ไหมค่ะ

สวัสดีครับ ครูมิม

 • แวะมาเยี่ยมครับ
 • มาอ่านบันทึกครับ
 • เป็นกำลังใจให้ครับ
 • สบายดีนะครับ

 

P สบายดีค่ะครูโย่ง...แต่เปิดเทอมแล้วก็ยุ่งๆค่ะครูโย่งก็เหมือนกันใช่ไหมค่ะ ลูกศิษย์ของมิมเป็นลูกลิงทั้งนั้นเลยค่ะ อิอิ เป็นครูลิงค่ะ ฮา.....ขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจ เป็นกำลังใจให้ครูโย่งเช่นกันค่ะ

 • แวะมาทักทายและขอบคุณครูมิมน้องสาวคนดี
 • พักผ่อนให้มาก ๆ หายหวัดเร็ว ๆ นะคะ
 • ส่งกำลังใจแทนยาแก้หวัด 2 หอบใหญ่ค่ะ

 • ภาพตัวเมือง Preth ค่ะ บรรยากาศดี สดชื่นแม้แดดแรง แต่อากาศเย็นสบายค่ะ...น้องจะได้หายเร็ว ๆ

ขอบคุณค่ะพี่โก๊ะ..สดชื่นดีจังเลยค่ะ คงหายในไม่ช้าค่ะ เพราะมีกำลังใจเป็นยาขนานวิเศษค่ะ

ส่งภาพนี้มาให้ค่ะ น่ารักไหมค่ะ

 

 

สวัสดีค่ะ น้องครูมิม

มาเยี่ยมยามดึกค่ะ

ครู คือ แสงเทียนส่องใจให้เกิดปัญญาแก่ศิษย์

ความสุขของครู ...คือ

 ...ได้เห็นลูกศิษย์เติบโต

ทั้ง....ทางความคิด

และเดินทางในทางที่เหมาะสม

ขอบคุณค่ะ

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะครูมิม

 • ดีใจที่ได้คุยกันเมื่อคืนค่ะ
 • รอฟังผล....วันนี้นะคะ อย่าลืมส่งข่าวนะคะ วันนี้พี่ปิดโทรศัพท์ค่ะ จะได้เร่งสรุปงานค่ะ
 • ไปเดินเล่นกันนะคะ คุณแจ๋วก็ไปด้วยค่ะ จะได้ส่งใจให้คุณใบไม้อีกคนค่ะ...^_^
 • ลืมถามว่า รูปแพะใช่ไหมคะ
 • น่าเอ็นดูจัง

ตามพี่คนไม่มีรากมาค่ะ :)

ครูมิมวันนี้ ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ

 • ครูมิมคะ
 • มาชวนไปท่องเที่ยวกันค่ะ นาลันทา ค่ะ

สวัสดีค่ะ ครูมิม ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาค่ะ เป็นกำลังใจให้ครูมิมด้วยนะคะ

จ๊ะเอ๋........คนดี สบายดีนะจ๊ะ.................อิอิ

น้องมิมจ๋า...                

                       คิดถึงจัง

                ...พี่อ้วนรอฟังผลด้วยค่ะ...

                      ...ยิ้ม ๆ นะจ๊ะ...

ครูมิม...อย่าลุ้นมากนะคะ

P สวัสดีค่ะอาจารย์ NU11

 • ขอบคุณค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจกัน เป็นกำลังใจให้เหมือนกันค่ะ

 

P สวัสดีค่ะครูเอ....เวลาที่เราคนเป็นครูเห็นลูกศิษย์ไปได้ดิบได้ดี เราก็ภูมิใจนะคะ เป็นความสุขของคนที่เป็นครูค่ะ..ขอบคุณค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจกันเสมอ..คิดถึงค่ะ

 

P พี่โก๊ะที่รัก...วันนี้ส่งใจไปให้พี่ใบไม้แล้วค่ะไม่รู้ป่านนี้ทำอะไรอยู่บ้างนะคะ มิมก็รู้สึกดีทุกครั้งค่ะที่เราคุยกัน ..ไม่มีคำบรรยายค่ะ..ขอบคุณมากค่ะ

 

P พี่แจ๋วขา..วันนี้ลุ้นมากเลยค่ะ แต่ผลก็ยังไม่ออก รอไปอีกพรุ่งนี้มั้งค่ะ...วันนี้พี่แจ๋วสบายดีนะคะ

 

P คุณอ๋อขา..กำลังใจเพียงน้อยนิด ก็ทำให้คนเราสามารถอยู่ได้อย่างมีพลังค่ะ มิมเป็นกำลังใจให้คุณอ๋อ ตลอดค่ะ...คิดถึงค่ะ

 

Pพี่ท่าน...สบายดีค่ะ สบายดีเหมือนกันนะคะ..

 

พี่อ้วนคนสวย....

คิดถึงจังค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่คอยลุ้นช่วยมิมแต่ผลยังไม่ออกเลยค่ะ ต้องลุ้นกันต่อไปค่ะ..แค่พี่อ้วนช่วยลุ้นนี้ก็ทำให้มิมมีกำลังใจมากๆแล้วคะ ผลออกมาอย่างไรก็ช่างมันค่ะ คิดถึงค่ะ

 

 • วันนี้สบายดีหรือเปล่าคะ
 • ได้ทราบว่าผลยังไม่ออก...ต้องรอต่อไป
 • ทำใจให้สบายนะคะ...พี่เชื่อว่าสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นกับครูมิมค่ะ
 • พักผ่อนมาก ๆ นะคะ จะได้หายหวัดเร็ว ๆ ค่ะ

P พี่โก๊ะขา..ผลยังไม่ออกค่ะ รอต่อไปค่ะ..มิมปวดตาค่ะวันนี้คงนอนเร็วๆหน่อยค่ะ คงไม่ได้คุยกันมากนะคะ...ขอบคุณพี่โก๊ะมากค่ะ

P  น้องแมวน่ารักมากค่ะพี่ครูปู...อิอิ เหมือนคนให้เลยค่ะ

 

 

 • แวะมากล่อมนอนค่ะ
 • วันนี้พี่ต้องปรับเวลานอนเช่นกันค่ะ
 • พักผ่อนและผ่อนพัก...ทำใจให้สบายนะคะ
 • ปวดตาต้องมองสีเขียว ๆ ค่ะ ขโมยของพี่ใบไม้มาค่ะ

100_1689

พี่โก๊ะที่รัก..

สวยมากค่ะ มีหยดน้ำเกาะด้วย..ยิ่งเพิ่มความคิดถึงพี่ใบไม้นะคะ ...

มาทักทายครูมิมค่ะ

วันนี้พี่มีงานอีกแล้ว แต่ส่งกำลังใจมาให้ครูมิมนะคะ

 • ครูมิมจ้ะ
 • มาส่งความรักและความปรารถนาดี
 • มีกลอนที่ชอบมาก ๆ มาฝากค่ะ ยามที่พี่รู้สึกว่า...เราเหนื่อยใจแลไม่เข้าใจกับบางสิ่งบางอย่าง...ท่องจนขึ้นใจเลย เป็นคาถาที่ทำให้เรา...สบายใจขี้นค่ะ
 • มาพี่ท่องให้ฟังน้า.....(^_^)

ชีวิต  คือ  ชีวิต

ชีวิตใคร ใครลิขิตชีวิตได้

ถึงเวลามันร้อนเย็นก็เป็นไป

หวังทำไม ความแน่จริง ในสิ่งลวง

 • ก็นี่คือ โลกเสมือน ไงคะ จะหวังความแน่จริงอะไรกับโลกเสมือนกันเล่าคะ ทุกคนต่างเข้ามาเพื่อเติมเต็ม ส่วนที่เราขาดหายไป
 • ก็พบบ้าง ไม่พบบ้าง พบแล้วก็อาจใช่บ้าง ไม่ใช่บ้าง...
 • ก็นี่คือ โลกเสมือน โลกสมมติ นี่นา...น้องรัก...
 • กอดแน่น ๆ อุ่น ๆ 3 ทีค่ะ..ยิ้มได้แล้ว....(^_^)

 

สวัสดีค่ะ ครูมิม พี่คนไม่มีราก คุณขจรศักดิ์ คนโรงงาน ด้วยค่ะ ทานด้วยกันทุกท่านเลยนะคะ

ครูมิมคะ...ลุ้นตัวโก่งไปถึงไหนแล้วคะ

พี่ยุ่งมากๆ คิดถึงค่ะ

 • เจ้าของบ้านไม่อยู่
 • แวะมาแอบชิมอาหารว่างค่ะ
 • หิวจัง อิอิ ฮึฮึ
 • คิดถึงน้องครูมิมจังค่ะ

P ขอบคุณ.ท่านผอ.ค่ะ

กำลังใจจากท่านเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ให้ครูตัวน้อยๆอย่างครูมิมมีแรง พลังที่จะทำเพื่อเด็กเพื่อวงการครูต่อไปค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ..ด้วยความระลึกถึงค่ะ

P ขอบคุณ คุณคนโรงงาน ค่ะ มาให้กำลังใจแถมมาพร้อมขนมด้วยน่าทานจังเลยค่ะ พร้อมตัวการ์ตูนที่มิมชื่นชอบม๊ากมาก...อิอิ คิดถึงค่ะ

 

P พี่แจ๋วขา...ลุ้นยังงัยผลก็ยังไม่ออกค่ะ รอจนไม่อยากลุ้นแล้วค่ะ ..คงต้องรอต่อไปค่ะ งานเยอะก็พยายามรักษาสุขภาพหน่อยนะคะพี่แจ๋วเดี๋ยวไม่สบายไปค่ะ..เป็นห่วงค่ะง.และคิดถึงเสมอค่ะ

 

P พี่โก๊ะที่รัก...เปลี่ยนรูปแล้ว อิอิ ไม่เห็นหน้าพี่โก๊ะอีกแล้วซิ ไม่ดีเลยค่ะ อยากเห็นหน้าทุกวันค่ะ อิอิ ขอบคุณพี่โก๊ะค่ะที่มาอ่านกลอนให้มิมฟัง...ความหมายดีมาก คิดตามค่ะ

ชีวิต  คือ  ชีวิต

ชีวิตใคร ใครลิขิตชีวิตได้

ถึงเวลามันร้อนเย็นก็เป็นไป

หวังทำไม ความแน่จริง ในสิ่งลวง

จะจำไว้เตือนตัวเองค่ะ....ขอบคุณมากค่ะ

 

 Pขอบคุณคุณอ๋อค่ะ...น่ารักจังเลยมีของว่างให้มิมทานด้วยค่ะ ..เอ๊า...ทานแล้วค่ะอร่อย..ส่งกำลังใจกลับไปให้คุณอ๋อด้วยค่ะ สู้ๆๆ นะคะ เดินหน้าต่อไปค่ะ เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปค่ะ

 

Pพี่กัญญาขา...ขนมที่คุณอ๋อเอามาฝากพี่กัญญาทานได้เลยนะคะ แบ่งกันค่ะ ทานคนเดียวไม่อร่อยค่ะ อิอิ คิดถึงพี่กัญญาเหมือนกันค่ะ แต่ช่วงนี้มิมยุ่งๆค่ะ เข้ามาบ้างค่ะเป็นเวลา ยังงัยอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะ...ขอบคุณค่ะ

 • รับทราบค่ะ น้องครูมิม
 • ดูแลสุขภาพนะคะ

ครูมิมคนดีคะ

 • มาด้วยความคิดถึงค่ะ
 • หายเหนื่อยบ้างหรือยังคะ พี่มาส่งแรงใจให้นะคะ
 • คิดถึงมากค่ะ...^_^
 • ขโมยดอกไม้จากคุณแจ๋วมาให้ค่ะ

Dddd1

ก๊อก ก๊อก ก๊อก ...................................  ล๊อกอยู่

 • แวะมาบอกว่า...คิดถึงครูมิมค่ะ
 • ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ
 • ...(^_^)....

P ขอบคุณพี่กัญญาค่ะ...คิดถึงเหมือนกันค่ะ

 

P เข้าไม่ได้ค่ะเพราะเจ้าของบ้านล็อกประตูค่ะ อิอิ

 

P ขอบคุณพี่โก๊ะค่ะ..ขอให้พี่โก๊ะทำงานอย่างมีความสุขเหมือนกันค่ะ ...

 

 

แวะมาทักทายจ๊ะครูมิม

ครูมิมไปบ้านพี่แจ๋ว ครูมิมได้ยินเสียงเพลงมั้ยคะ

สวัสดีครับ ครูมิม

 • แวะมาทักทายครับ
 • สวัสดีตอนเที่ยงครับ
 • ทานข้าวหรือยังครับ
 • รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
 • เพลงเพราะจัง ครับ

P สวัสดีค่ะพี่แจ๋ว..มิมได้ยินค่ะ ได้ยินเหมือนเดิมพี่แจ๋วไม่ได้ยินเหรอค่ะ..กลับมาแล้วลองทดสอบดูอีกรอบนะคะ คิดถึงค่ะ

 

P ครูโย่งขา..มาทักเสียตอนดึกเลย ทานข้าวแล้วค่ะแต่เป็นข้าวเย็นนะคะ อิอิ ...รักษาสุขภาพด้วยเช่นกันคะ

สวัสดีค่ะครูมิม

 • เข้ามาเยี่ยมค่ะ พรุ่งนี้ไม่ต้องประชุมค่ะ
 • เพิ่งทราบเมื่อครู่เอง
 • อยากคุยกับครูมิมค่ะ...ไปคุยกันที่บ้านคุณกวินนะคะ...^_^

เรียน ครูมิม มะขามอ่อน(หวาน) อ่านแล้ว นี่แหละ ครู โอ้ ชีวิต

กลัวจะเหงา เลยเอาเพื่อนทั้งห้ามาฝาก อิอิ

 ข้าวผัดค่ะ คิดถึงจ้ะ

P อาจารย์ขา....มะขามอ่อน(หวาน)ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ชอบชื่อนี้จังค่ะ อิอิ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 

P พี่ครูปูขา...น่ารักจังเลยค่ะ พี่ครูปูไปหามาจากที่ไหนค่ะ อิอิ ช๊อบ ชอบค่ะ...ขอบคุณค่ะ

 

P พี่ท่าน...มาไม่เคยเจอกันเลยนะ ก็มาดึกขนาดนั้น..อิอิ

 

P ผอ.ประจักษ์ค่ะ ....อยากให้ทุกคนเลิกสูบค่ะนอกจากไม่ทำร้ายตัวเองแล้วยังไม่ต้องทำร้ายคนอื่นด้วยค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ

 

P คุณอ๋อขา...ข้าวผัดน่าทานมากค่ะ งั้นขอเอาไปทานก่อนนะคะ อิอิ (คิดถึงคุณอ๋อค่ะ)

สวัสดีค่ะพี่ครูปู...

สลัดกุ้งน่าทานอีกแล้วค่ะ อิอิ เมื่อกี้จัดการข้าวผัดคุณอ๋อไปแล้ว อิ่มมาก แต่ยังไหวค่ะ ขอจัดการสลัดพี่ครูปูอีกจาน อิอิ ขอบคุณพี่ครูปูค่ะ

สวัสดีค่ะครูมิม

 • สบายดีหรือเปล่าคะ
 • ยิ้ม ๆ หน่อยค่ะ
 • ...(^_^)...

คุณครูน้องมิมคะ

พี่ตามมาจากบันทึกคนข้างบนแน่ะ

มีอะไรไม่สบายใจคะ (เห็นแปะไว้ว่าเซ็งสิทธิส่วนบุคคลที่หายไป)

สู้ สู้นะคะ

มาชวนให้ไปบอกคุณพี่คนไม่มีราก เอารูปเก่ากลับคืนมา ไม่เห็นหน้าไม่หายคิดถึงค่ะ

P พี่โก๊ะที่รัก...ยิ้มแล้วค่ะ ^-^ อิอิ

 

P พี่ดาวลูกไก่ขา...บ่นไปตามประสาค่ะ อิอิ ตอนนี้ดีแล้วค่ะ พี่ดาวสบายดีนะคะ ......คืดถึงค่ะ

+ สวัสดีค่ะครูมิม

+ ผ่านไปผ่านมาวันนี้ตั้งใจว่า..เข้ามาทักทาย

+ ดีใจมากค่ะที่มีครูอย่างครูมิม...

+ พูดถึงสอนเด็กโตนี่สนุกมาก ๆ เล่นมุขอะไรทันกันตลอด..ฮาตรึม

+ เคยสอนที่ พนิชยการหาดใหญ่ มันสุด ๆ ตราตรึงอยู่ในใจทุกวันนี้

+ รู้ว่าการเป็นครูที่ดีเหนื่อยมากกกกกกก......เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

+ บุญรักษาค่ะครู

P สวัสดึค่ะ

 • มิมเคยสอนประถม มัธยม มาก่อนเหมือนกันค่ะ เด็กโตและเด็กเล็กก็แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะ
 • เด็กเล็กประถม จะรักและผูกพันธ์กับครูมากค่ะ แต่ขณะที่เด็กโตติดเพื่อนและเชื่อเพื่อนมากกว่าครูค่ะ
 • การสอนระดับอาชีวะ ก็โหดมันฮาค่ะ บางวันน้ำตาตกในก็มีค่ะ บางวันก็ยิ้มไปกับความทะเล้น ทะลึ่งของนักศึกษาค่ะ สนุกค่ะ ...
 • ขอบคุณมากค่ะที่แวะมาเยี่ยมมิม แล้วจะแวะไปเยี่ยมนะคะ
 • เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะ

สวัสดีครับ ครูมิม

 • แวะมาเยี่ยมครับ
 • สบายดีนะครับ

 

สวัสดีครับ

อีกไม่นานจะมีพิธีไหว้ครูแล้วครับ

เหล่าคุณครูคงได้ทบทวนตนเอง รวมทั้งผมด้วย

สวัสดีค่ะครูโย่ง

 • ขอบคุณค่ะที่แวะมาทักทายในวันที่เหงาๆค่ะ
 • สบายดีค่ะ

 

ถ้าเหงา ลองไปฟังในอัลบั้ม แนน พันธุ์ทิพย์ ที่ผมกับเพื่อนร่วมกันทำดีไหมครับ

1. เพลงนางฟ้า

2. เพลงเอาดีไม่ได้

3.เพลงยอมรับความเป็นจริง

4.เพลงรอจันทร์

5.เพลงหลับตามนอนตัก

ลองฟังดูครับ

ชอบเพลงไหน บอกหน่อยครับ อิอิ

P สวัสดีค่ะอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ช่วยมาย้ำเตือนอีกแรงค่ะ คงต้องทบทวนตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะว่ามีคุณค่าพอให้นักศึกษากราบไหว้หรือเปล่า

ขอบคุณค่ะ

P ครูโย่งค่ะ..ชอบเพลง หลับตานอนตักค่ะ อยากให้ตอนนี้ตัวเองเป็นแบบเพลงนี้จัง

.........ชีวิตที่ล่องลอยมันล่องลอยไปวันๆ.........

ขอบคุณครูโย่งค่ะ

ดีจังเลยครับ

เพลงหลับตานอนตัก

เพราะนะครับ

แต่ผมชอบเพลง รอจันทร์ ครับ

ดั่งดาวบนท้องฟ้า รอจันทร์ทอแสงมา

แต่ไม่รู้ว่าต้องรอ อีกนานเท่าไหร่ ครับ

มาชวนไปดู กิจกรรมเด็ก ๆ ที่โรงเรียน ครับ

น่ารักดี ที่นี่ นะครับ

 • แวะมาดูครูมิมคนดี
 • ...ท่องไว้ อย่าปรุง อย่าแต่งจิต
 • ...และ...มันเป็นเช่นนี้เองค่ะ....
 • รักษาจิตไว้ให้ดีนะคะ.....^_^...

P ขอบคุณครูโย่งค่ะ.....

 

P พี่โก๊ะที่รัก ท่องไว้ๆๆๆๆๆ ค่ะ อย่าปรุง อย่าแต่งจิต..มันเป็นเช่นนั้นเอง....ท่องๆๆๆๆ ใส่ใจไว้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ

 

 

 • ดีมากจ้ะ น้องรัก
 • เริ่มเก่งแล้วนะนี่....ปรุงมากจิตเหนื่อย อ่อนแรงค่ะ
 • เปลี่ยนรูปเป็นรูปนี้...พี่ชอบจังเลย....^_^...

พี่โก๊ะค่ะ..

 • ยังไม่เก่งค่ะ ต้องฝึกอีกหน่อย อิอิ
 • รูปใหม่ถูกใจเหรอค่ะ มิมก็ชอบค่ะ
 • ดีใจที่พี่โก๊ะชอบคะ

สวัสดีค่ะครูมิมน้องสาวคนดี

 • แวะมาเยี่ยมตอนสาย ๆ ค่ะ
 • รักษากาย รักษาใจ ให้แข็งแรงนะคะ
 • ส่งกำลังใจมาค่ะ

 • มาส่งดอกไม้สีเหลืองแทนใจ ไม่ค่อยสวยหรูหรานะคะ แต่เป็นฝีมือพี่ถ่ายเองค่ะ ที่ Merdock U. ค่ะ

ตามพี่คนไม่มีรากมาค่ะครูมิม

ทำงานให้มีความสุขนะคะ

ขอให้เข้มแข็งทั้งกายและใจนะคะ

เพราะในแต่ละวันเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า...

เราจะเจอะเจอกับอะไร ร้ายหรือดี

ดังนั้นแข็งแรงทั้งกายและใจไว้เป็นทุนค่ะ

ครูมิม ครับ

 • ผมมีกล่องสนทนาเป็นของตัวเองแล้วนะครับ
 • ท่านกวิน สอน ผมเอง
 • อิอิ
 • ว่างๆ แวะเข้าไปทักทายบ้างนะครับ
 • ปล. รูปหน้าบล้อก สวยกว่ารูปครูมิม เยอะเลย อิอิ

สวัสดีค่ะครูมิม

คุณกวินมาส่งข่าวน้องแพทค่ะ...โพสต์ให้นะคะ

 • สวัสดีครับ คนไม่มีราก คุณใบไม้ คุณแจ๋ว ครูมิม ฯลฯ
 • เมื่อสักครู่ได้คุยกับย้องแพท ทาง MSN น้องแพทฝากความคิดถึงมาถึงทุกคนนะครับ
 • และบอกว่า หมอให้พักรักษาตัวรอดูอาการ 1-2 เดือน รอดูว่าเซลมะเร็งจะหยุดรุกลามหรือไม่นะครับ
 • น้องแพทขอตัวไปนอน ได้คุยเพียงเท่านี้จึง ส่งข่าวมาบอก กัลยาณมิตรทุกท่านนะครับ

ครูมิมสบายดีนะคะ

คิดถึงค่ะ...^_^...

 

 • ครูมิมคะ
 • คิดถึงค่ะ เข้ามาคุยด่วน...มีบันทึกนิทานเรื่องใหม่ของพี่แล้วนะคะ...อยากอ่านไหมคะ
 • ที่นี่ นะคะ

สวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ เช่นนี้น่ะครับ

 • สวัสดีครับครูมิม
 • ใส่กล่องสนทนา ตั้งแต่เมื่อไร
 • แต่ที่ทำงานเข้ากล่องนี้ไม่ได้ แย่จัง
 • สบายดีนะครับ

P สวัสดค่ะ...คุณญานภัทร

ขอบคุณค่ะ...แค่คนอ่านได้อะไรไปบ้างก็ดีใจมากแล้วค่ะ..ขอบคุณค่ะ

 

P สวัสดีค่ะคุณกวิน..มีกล่องแล้วค่ะ แวะมาเยี่ยมกันบ้างนะคะ แต่เจ้าของบ้านอาจไม่ได้อยู่ต้อนรับนะคะ..เอาไว้ให้พี่ๆแวะมานั่งเล่นกันค่ะ ฝากถึงน้องแพทด้วยค่ะว่าคิดถึงค่ะ..

สวสดีค่ะครูมิมคนดี

 • วันนี้พี่เข้าไปจุฬา ฯ แต่รีบติดรถพี่เขามาส่งบ้าน
 • เลยไม่ได้ไปถามข้อมูลการเรียนต่อป.เอกให้นะคะ
 • พรุ่งนี้เรียนช่วงเช้าน่าจะพอมีเวลาค่ะ
 • คิดถึงนะคะ..^_^...

P สวัสดีค่ะพี่โก๊ะคนดี...มิมซึ้งใจจริงๆค่ะ แค่บอกกล่าวพี่โก๊ะก็กระตือรือร้นหาข้อมูลให้มิมทันที ไว้วันไหนว่างๆ ค่อยหาก็ได้ค่ะ ไม่อยากให้เป็นภาระพี่โก๊ะค่ะ มิมสงสารเห็นเรียนก็หนัก งานก็เยอะ..เป็นห่วงสุขภาพพี่โก๊ะด้วยค่ะ เห็นกำลังอดล้างพิษกลัวจะเป็นลมเป็นแล้งไปค่ะ...

มิมเรียนต่อ ป.โท ค่ะ อิอิ จะให้กระโดดข้ามไปเรียน ป.เอก เลยเหรอ เอิ๊กๆๆ ไม่ไหวมั้งคะ..รักพี่สาวคนดีจังเลย (^_^)

 

 • หวัดดีตอนเย็นจ้ะ
 • อิ อิ อิ เรียนโท-เอก ไปเลยดีไหมครูมิม
 • เอาดอกแปรงล้างขวดของ Australia มาฝากค่ะ

พี่โก๊ะคนดี..

ต้นแปรงล้างขวดนี่สวยดีนะคะ คิดถึงห้องแลปเลย เมื่อก่อนสมัยอยู่ ม.แม่ฟ้าหลวงเชียงราย ล้างเครื่องแก้วทดลองจนมือเปื่อย ยังจำแปรงล้างได้ดีค่ะ เหมือนกันเลยค่ะ...ขอบคุณพี่โก๊ะคะ

 

สวัสดีค่ะครุมิมคนดี

 • วันนี้สบายดีหรือเปล่าคะ
 • มาส่งข่าวค่ะ...สำหรับ ป.โท ต้องสอบวิจัยและสอบภาษาอังกฤษที่เรียกว่า..CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 400 ค่ะ จากคะแนนเต็ม 650 คะแนนค่ะ
 • สำหรับ..สอบวัดความชำนาญการวิจัยนั้น ต้องได้ T =50 หรือมากกว่า 50 ค่ะ เปิดสอบปีละ 2 ครั้งค่ะ วันเวลาแล้วแต่การประกาศและการกำหนดของจุฬา ฯ ค่ะ
 • ส่วน CU-TEP นั้น น่าจะมีสอบทุก 2-3 เดือนค่ะ ต้องอ่านและติดตามจากประกาศเช่นกัน
 • ถ้าครุมิมสนให้เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เวปของ จุฬานะคะ
 • ที่นี่ ค่ะ
 • คิดถึงนะคะ...^_^...
 • แวะมาสวัสดีค่ะครูมิมคนดี
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งให้พี่เสมอค่ะ
 • พี่ปลื้มใจและชื่นใจ ตระหนักถึงความรัก ความปรารถนาดีของครูมิมต่อพี่เสมอค่ะ
 • คิดถึงค่ะ...^_^...
 • เจ้าของบ้านหายไปแล้ว...
 • คนมาเยี่ยม...ก็เลยเก้อ...
 • คิดถึงค่ะ...^_^...

P ขอบพระคุณค่ะท่านผอ.ประจักษ์ ใกล้วันไหว้ครูแล้วค่ะ ต้องทบทวนตัวเองค่ะว่าเราเหมาะให้นักเรียนกราบไหว้ไหมค่ะ..ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 

P วิทยายุทธการแว้บยังไม่เก่งพอค่ะ อยากฝึกให้เก่งกว่านี้ค่ะ แว้บๆๆ อิอิ

 

P พี่โก๊ะคนดี..มิมเข้าไปดูรายละเอียดแล้วนะคะ มีการเปิดการอบรมหลักสูตร CU-TEP ด้วยคะ เดี๋ยวมิมค่อยๆอ่านค่ะ ขอบคุณพี่โก๊ะมากค่ะ

 

Pพี่ปูขา..ส่งถั่วมาให้น้อยเติมพลังเหรอค่ะ ทานถั่วแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะ ดีต่อสุขภาพ อิอิ คิดถึงพี่ปูค่ะ

 

 

P สวัสดีตอนสายๆค่ะพี่โก๊ะคนดี..การปราถนาดีมีน้ำใจต่อกันเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะ เห็นมาเยี่ยมทุกวันแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ ขอบคุณพี่โก๊ะเช่นกันค่ะ ถึงเจ้าของบ้านไม่อยู่แต่ก็รับรู้ได้ด้วยใจค่ะ ใช้กฏแห่งการดึงดูดบ้างหรือเปล่าค่ะ.. คิดถึงค่ะ

 

สวัสดีเจ้าค่ะ พี่ครูมิม

สบายดีไหมเจ้าคะ น้องจิแวะมาเยี่ยม คิคิ รักษาสุขภาพด้วยนเจ้าค่ะ เป็นกำลังใจให้เจ้าค่ะ --->น้องจิ ^_^

หวัดดีครูมิม

 • คราวก่อนได้เข้ามาร่วมสนุกกับหัวข้อลักษณะครูดี โดยที่ผมเห็นว่า เมื่อกล่าวถึงลักษณะครูดีก็จะปรากฎว่า มีคุณลักษณะมากมาย หลายคนก็หลายอย่างแตกต่างกันไป แต่ทุกอย่างที่มีผู้หยิบยกขึ้นมา ก็เป็นสิ่งที่ใคร ๆก็เห็นด้วยว่าคนเป็นครูควรมี ก็เลยชักชวนพวกเรามาช่วยกันเฟ้นว่า ถ้าจะลองระบุลักษณะใหญ่ ๆ ลักษณะสำคัญ ที่เป็นหลัก ๆของความเป็นครูเพียงประการเดียวน่าจะได้แก่อะไร คราวนั้นครูมิมได้เสนอว่าน่าจะได้แก่ "การคิดดี" หลังจากนั้น ผมก็คอยติดตามดูว่า จะมีท่านอื่นเสนอเป็นอย่างอื่นบ้างไหม ก็ไม่มีใครเสนอมาอีกเลย อดรนทนไม่ไหว จึงได้เข้ามาชักชวนพวกเราร่วมสนุกกันอีก  ร่วมสนุกกันหน่อยน่า
 • สำหรับคราวนี้ผมอยากจะพูดถึงลักษณะครูที่ผมคิดว่าสำคัญและครูไทยขาดมาก ๆ ได้แก่ 5 ประการต่อไปนี้
        -ความริเริ่มสร้างสรรค์
        -ความใฝ่สัมฤทธิ์ 
        -ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
        -ความใฝ่ใจในธุระของส่วนรวม และ
        -จิตที่เอื้อต่อการทำร่วมกันเป็นทีม

         5 ประการนี้ผมว่าสำคัญมาก ครูไทยขาดมาก ๆ ขอเสนอเพื่อการถาม แถม และเถียงกันครับ 


                                                             Paaoobtong

น้องจิจ๋า..

พี่ครูมิมไม่ได้เข้ามาบันทึกนี้เลย ไม่รู้ว่าน้องจิมาแอบเอาความคิดถึงมาไว้ที่นี่ คิดถึงน้องจิเช่นกันจ๊ะ..คุณแม่สบายดีนะคะฝากความระลึกถึงคุณแม่ด้วยค่ะ

 Pสวัสดีค่ะอาจารย์

 • ไม่ได้เข้ามาบันทึกนี้นานมากเชียวค่ะ มีบันทึกใหม่เพิ่มขึ้นมา บันทึกเก่าก็เลยไม่ค่อยมีคนเข้ามาเยี่ยมนะคะ
 • สำหรับคราวนี้ผมอยากจะพูดถึงลักษณะครูที่ผมคิดว่าสำคัญและครูไทยขาดมาก ๆ ได้แก่  5  ประการต่อไปนี้
       -ความริเริ่มสร้างสรรค์
       -ความใฝ่สัมฤทธิ์
       -ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
       -ความใฝ่ใจในธุระของส่วนรวม และ
       -จิตที่เอื้อต่อการทำร่วมกันเป็นทีม

       5 ประการนี้ผมว่าสำคัญมาก  ครูไทยขาดมาก ๆ ขอเสนอเพื่อการถาม  แถม  และเถียงกันครับ
 •  เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งค่ะ คอยดูสมาชิกท่านอื่นนะคะว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไร

 • ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ต้องคอยลุ้นดูค่ะว่าใครจะเข้ามาบ้าง

 • สมาชิกท่านอื่นช่วยกันนะคะ..

·     พวกเราเรียนความเป็นครูกับอาจารย์เชาว์ พันธ์น้อย อาจารย์อ้างถึงครูมิมเลยเข้ามาทักทาย พร้อมทั้งนำข้อคิดชีวิตครูที่พวกเราช่วยกันเขียนมาฝากไว้ด้วยเผื่อกัลยาณมิตรของครูมิมได้ตามไปให้กำลังใจพวกเราบ้าง

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/201601

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/201600

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/201534

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/201144

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/201142

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/200557

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/200496

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/200295

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/200051

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/199971

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/199955

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/199964

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/199903

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/199881

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/199875

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/toc

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/199964

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/199449

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/199881

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/199875

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/199832

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/198962

 

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/198482

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/198289

http://gotoknow.org/blog/pbrupt551001/198283

 

                             

 

                                                                   ครูดี

                                                                                                                                         

 

 

ขอบคุณอาจารย์เชาว์ และคณะครูดีทุกท่านค่ะ

ดีใจมากค่ะ อย่างน้อยๆ เราก็ได้เพื่อนร่วมอาชีพที่มีอุดมการณ์เดียวกัน และเชื่อมั่นว่าคุณครูทุกท่านจะสามารถทำตามอุดมการณ์แห่งครูดีทุกคน บทความตามที่ให้ลิงค์มาจะพยายามเข้าไปอ่านให้ครบทุกบทความนะคะ ตอนนี้ก็ได้ทะยอยอ่านไปบ้างแล้ว เป็นบทความที่ดีมากค่ะ เชื่อมั่นว่าทุกบทความถูกกลั่นออกมาจากจิตวิญญานของความเป็นครูโดยแท้อ่านแล้วประทับใจมากค่ะ

ขอให้กำลังใจครูเพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านค่ะ..แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะคะ...ขอบคุณมากค่ะ

แอบดูบันทึกคนเข้าชมเรือนสองพันแย้ว :)

ขอบคุณมากนะคะ

เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

หนูจะเป็นครูในอนาคต

น่าสนใจมากเลย

แต่ยังไม่ได้อ่าน

Copy

ไปอ่านหละกัน

น่าสนใจ

อยากเป็นครูที่นักเรียนเคราพใน 5 ปีข้างหน้า

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท