ไก่...กัญญา

พยาบาลชำนาญการ ระดับ 8
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Usernamekanwan
สมาชิกเลขที่44637
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด วันที่ 2 พฤษภาคม 2504

การศึกษา

ปี พ.ศ. 2526  ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2542 ปริญญาโท ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เฉพาะทาง

ปีพ.ศ. 2536 วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา ศัลยกรรมอุบัติเหตุ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ. 2548 วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น