วันนี้จะขอแนะนำศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จที่เริ่มจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มปี 2549 ต่อยอดความรู้ขยายผลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ...  เป็นความสำเร็จจากผลงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้จัดการฟาร์ม คือ นายสมจิตร  คำสี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    6 ว ที่ทุ่มเท  ก่อตั้งฟาร์มเห็ด  เพิ่มเติมกิจกรรมเกษตรผสมผสาน และถ่ายทอดความรู้ สร้างอาชีพรายได้ให้แก่คนในชุมชนตำบลบ้านดง  เป็นมือประสานสิบทิศ  ได้รับความร่วมมือเต็มที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงในทุกด้าน  จึงอยากจะเล่าความสำเร็จนี้ให้คนอื่นได้ทราบด้วย

       หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ อำเภออุบลรัตน์ มาก่อน  ส่วนใหญ่รู้ว่าเป็นที่ตั้งเขื่อนขนาดใหญ่ของภาคอิสาน คือเขื่อนอุบลรัตน์  บางคนทราบว่า บ้านคำปลาหลาย ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์โด่งดังมากในฐานะชุมชนเข้มแข็ง  เป็นตำบลหลัก ได้รับงบประมาณASPL จากกระทรวงเกษตรและJICA จำนวนมาก ดำเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนสร้างโรงสีชุมชน และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด   มีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่นี คือผู้ใหญ่ถาวร  และ คุณมาติน วีนเลอร์ แต่ละวันมีคนมาศึกษาดูงานมากมาย

     แต่จะมีใครรู้บ้างว่าเกษตรตำบลบ้านดง ชื่อ นายสมจิตร คำสี ก็มีบทบาทช่วยชุมชนบ้านดงและตำบลใกล้เคียงได้โดดเด่นไม่แพ้ผู้นำชุมชนเหล่านั้นเลย

      ปี 2549 คุณสมจิตร สมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม (อยากจะบอกว่าเป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่หลายคนไม่อยากทำ ) ความท้าทายอยู่ที่ งบน้อย เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างมีมากมายที่เป็นอุปสรรค แต่ผลสัมฤทธิ์ต้องมีให้วัดได้...  เขาเลือกโครงการทำฟาร์มเห็ด   สร้างโรงเพาะขนาดใหญ่ 3 หลัง  สร้างศาลาเรียนรู้อย่างถาวร  ทำการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเองส่วนใหญ่เป็นเห็ดขอนขาวและเห็ดนางฟ้า มีการผลิตรุ่นละ 15,000 ก้อน  จำหน่ายผลผลิตเห็ด  ภายในปีเดียวสามารถเกิดรายได้    ขณะนี้มีกองทุนประกอบอาชีพ 60,000บาท   ได้ทำการขยายสร้างโรงเพาะเห็ดเพิ่มเรื่อยๆ   บุกเบิกที่ว่างในบริเวณใกล้เคียงปลูกพืชไร่เช่น ถั่วลิสง  มันสำปะหลัง  เพื่อจำหน่ายเป็นถั่วต้มในหมู่บ้านใกล้เคียง  เศษเหลือวัสดุเพาะที่ไม่ใช้แล้วก็นำไปใส่ดิน ไถกลบปรับโครงสร้างดิน ปลูกพืชผักสวนครัว  มีตัวแทนเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้การผลิตก้อนเชื้อเห็ด เป็นรุ่นๆ(ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากอบต.)  เมื่อคนเหล่านี้นำความรู้กลับไปทำให้หมู่บ้านตนแล้วจึงเกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน  มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตเห็ดแต่ละชนิด  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งการผลิตและการตลาด  

     จากวันนั้นถึงวันนี้.... ปีกว่าแล้ว ศูนย์แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น  มีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง... นี่แหละผลสัมฤทธิ์หละ ..น่าภูมิใจนะ   เล่าอย่างไรก็ไม่เท่าตาเห็น ดูจากภาพนะคะ

คุณสมจิตร คำสีภาพนี้คือ คุณ สมจิตร  คำสี

 

ป้ายแสดงโครงการ

 

    ผลผลิตหลัก "เห็ดขอนขาว"

 

 โรงเพาะเห็ดตั้งเรียงราย

 

 หม้อต้มก้อนเชื้อเห็ด

 

 เห็ดเพาะโชว์ เรียกความสนใจ

 

ศาลาเรียนรู้ จุคนได้ 50 คน

 

 เก้าอี้ทำจากต้นไม้ที่มีในฟาร์ม

 

มีลานเรียนรู้ใต้ต้นมะม่วง

 

มีแปลงปลูกถั่วลิสงด้านข้าง

 

 แปลงปลูกผักสวนครัว