บรรจง ผอ.ไอซีที


ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(โรงเรียนท่าลี่วิทยา)
โรงเรียนท่าลี่วิทยา
Username
jong_loei
สมาชิกเลขที่
16945
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
 1. จบ ป.ตรี ศษ.บ.(คณิต-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2519เริ่มทำงานเป็นครูโรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย 2536จบ ป.โท ค.ม.(บริหารการศึกษา) จุฬาฯ ดำรงตำแหน่ง รองผอ.โรงเรียน 6 ปี (2โรงเรียน2537-2544) ปัจจุบัน2550ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย ขับเคลื่อนโรงเรียนตำบลที่มีนักเรียน 650 คน ครู 24 คน จนเป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน และต้นแบบโรงเรียนในฝัน มีความโดดเด่นด้าน ICT จึงได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันด้าน ICTและจะนำ KM เข้าสู่โรงเรียน
 2. 2 ตุลาคม 2555 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนท่าลี่วิทยา จ.เลย
 3. 30 กันยายน 2557 เกษียณอายุราชการ ในตำแหน่ง ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม.19 จ.เลย

·ศึกษาดูงานต่างประเทศ ·

2537 ดูงานสื่อนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 1-5 สิงหาคม

2538 ศึกษาดูงานในฐานะนักการศึกษากับมูลนิธิ เอ เอฟ เอส ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา รัฐมินเนโซต้า และ มิสซูรี 21 เมษายน - 12 พฤษภาคม

2543 ศึกษาดูงานการศึกษา ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 19-26 มีนาคม

2548ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 4-10 ตุลาคม กับมูลนิธิเพื่อนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ของประเทศญี่ปุ่น

2550 รับคัดเลือกจาก สพฐ.(ศูนย์ฯโรงเรียนในฝัน)ไปศึกษาดูงานด้าน ICT โรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ 24-27 กันยายน ในกลุ่ม 16 โรงเรียนในฝันนำร่องICT ปัจจุบันคือกลุ่มโรงเรียนแกนนำ ICTโรงเรียนในฝัน กลุ่ม 46 ICT นวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice)ของ สพฐ.2551 ร่วมโครงการศึกษาดูงานICTโรงเรียนในประเทศจีน(ปักกิ่ง) 22-26 มกราคม ในกลุ่ม 16 โรงเรียนในฝันนำร่องICTจัดโดย สนก./สพฐ.

2553 เอเอฟเอสประเทศไทย คัดเลือกให้รับทุนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเอเอฟเอสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 16 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2553

2555 ศึกษาดูงาน 4 ประเทศในสแกนดิเนเวีย (เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์) ในโครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่สากล (High Performing School) กลุ่มที่ 3 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-26 สิงหาคม 2555 โดยสำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

เกียรติประวัติ

2541 ผู้บริหารดีเด่นคุรุสภา อำเภอเมืองเลย
2543 ผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มโรง เรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย กลุ่มที่ 1
2544 ผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษาดีเด่น คุรุสภา จังหวัดเลย
2545 หัวหน้าสถานศึกษาดีเด่น คุรุสภาอำเภอปากชม จังหวัดเลย
2545 ผู้บริหารดีเด่น สหวิทยาเขตลุ่มน้ำโขง
2546 บริหารโรงเรียนจนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน(Lab School) ของอำเภอปากชม
2546 ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม สพท.ลย.1 และเป็นหัวหน้าศูนย์เครือข่ายของกลุ่ม
2547 บริหารโรงเรียนจนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน(Fast track) ของจังหวัดเลย
2547 ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าทีเลขานุการกลุ่มคุณภาพการศึกษาช่วงชั้นที่ 4 สพท.ลย.1
2547 ได้รับคัดเลือกเป็น"ครูเกียรติยศ" สาขาบริหารการศึกษา โดย สพท.ลย.1 รับโล่จากประธานวุฒิสภา นายสุชน ชาลีเครือ
2548 บริหารโรงเรียนจนได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน นายนิวัตร นาคะเวช ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (ผอ.ศูนย์บริหารโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน)เป็นประธานตรวจเยี่ยม(17พ.ย.48)
2549 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
2550 ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดี่เด่น กลุ่ม ระดับ 6-8 รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครุฑทองคำ"
2550 เป็นประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันด้าน ICT จังหวัดเลย ได้รับคัดเลือกเป็น"ครูเกียรติยศเข้มแข็ง" สาขาบริหารการศึกษา โดย สพท.ลย.1
2550 เอเอฟเอสเขต เลย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธาน โดยเอเอฟเอสประเทศประเทศไทยรับทราบและเห็นชอบ ปฎิบัติหน้าที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
2551 สพฐ. แต่งตั้งให้เป็นคณะผู้นิเทศ ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ คณะที่ 18 ในเขตตรวจราชการที่ 10 และคณะที่ 21 ในปี 2551-2557(จนเกษียณอายุราชการ)นิเทศในจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู
2551 สนก.สพฐ.คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำไอซีที โรงเรียนในฝัน(กลุ่ม 46 ICT) และทำหน้าที่ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
2551 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2552 สนก.สพฐ. คัดเลือกให้เป็นศูนย์ประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ระดับจังหวัด
2553 รับโล่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปี 2552 ของ สบมท. จาก รมว.ศธ. นายชินวรณ์ บุญเกียรติ
2555 ได้รับเชิญเขียนบทความภาษาอังกฤษตีพิมพ์ในแมกกาซีน SangSaeng No.34 Summer 2012 ของสถาบัน APCEIU ภายใต้การกำกับของ Unesco ในคอลัม EIU Happy School ชื่อเรื่อง ICT: A Link to International Understanding for Rural Area Students in Thailand เป็นเรื่องการระดมทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์และพัฒนาICTในโรงเรียนชนบทเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการเชื่อมโยงหาความรู้เพื่อการเข้าใจกับนานาชาติในด้านภาษา วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตผ่านอินเทอร์เน็ต ผลที่ได้นอกจากนั้นคือรางวัลจากการใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ผลงานในการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆhttp://www.gotoknow.org/media/files/tag/No.34.pdf

การฝึกอบรม

 • Higher Administration # 4/ 1994 NIDTEP, MOE
 • Teacher Training Course by Auckland Language Centre New Zealand. 2000
 • Project Management by Unocal Thailand and OBEC. 2547
 • English Language Course by British Council, Bangkok. 2004
 • Thailand School Leadership Development by British Council ,MoE , and National College for School Leadership(UK) Oct 2004-Jan 2005
 • ICeXCELS Thailand by SEAMEO INNOTECH and NIDTEP, MOE, Thailand 26 April-10 July, 2009
 • Flexible Learning Course Management and Implementation for ICeXCELS Thailand at SEAMEO INNOTECH, Philippines. 3-7 August, 2009
 • TEACHeXCELS Thailand by SEAMEO INNOTECH and NIDTEP, MOE, Thailand 14 June-2 September, 2011
 • CSRSS (Learning Program on Excellence in Creating Shared Responsibility for School Success) by SEAMEO INNOTECH, the Philippines and SEAMEO VOCTECH, Brunei Darussalam 26 June – 6 July, 2011
 • 2nd Asia-Pacific Leadership Academy for School Principals on Education for Diversity:Workshop @ Seoul, Korea Republic (APCEIU) 12-19 Oct,2011

ประเทศที่เคยเดินทางไปเยือนมาแล้ว 28 ประเทศ คือ ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ อเมริกา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฟิลิปปินส์ บรูไน ฮ่องกง เวียตนาม กัมพูชา เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ พม่า เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมันนี สาธารณรัฐเช็ค ออสเตรีย ฝรั่งเศส อังกฤษ สวิคเซอร์แลนด์ อิตาลี และอินโดนีเซีย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท