จงบอกลักษณะของประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีประชาในสังคมไทย  ที่เข้าได้กับลักษณะตามแนวคิดการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข (Sodality) สัก 1 อย่าง ตามที่ท่านได้ปฏิบัติอยู่ พร้อมอธิบายลักษณะของประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีประชาในสังคมไทย ที่เลือกมาพอสังเขป