ประสบการณ์การบูรณาการ

 การใช้ TQA criteria ในการประเมินผลสำเร็จของการใช้การจัดการความรู้ในองค์กรประเทศไทย

ความเห็นของ Mr.Robert ในการสัมมนา "การจัดการความรู้ ( Link )"

ลองศึกษาจาก Slide ครับ

JJ