มนัส  โอภากุล บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น..ของจังหวัดสุพรรณบุรี ”

           ถ้าเอ่ยชื่อ แอ๊ด คาราบาว ทุกท่านต้องรู้จักกันดี เพราะเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียง มีความรู้ ความสามารถ และมีความคิดเป็นตัวของตัวเอง แต่จะรู้ไหมว่าคุณสมบัติอันน่านิยมของแอ๊ด คาราบาว นั้นกำเนิดจากบิดาของเขา ผู้เป็นนักปราชญ์ที่ชาวสุพรรณบุรียกย่อง ท่านคือ อาจารย์มนัส โอภากุล


           อาจารย์มนัส โอภากุล เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2457 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี สมรสกับนางจงจินโอภากุล มีบุตรชายฝาแฝดที่คนไทยรู้จักดีคือ นายยิ่งยง โอภากุล และนายยืนยง โอภากุล
 ที่อยู่ปัจจุบัน(ข้อมูลปี 2540) คือร้านมนัสพาณิชย์ 770 ตลาดทรัพย์สินซอย 4 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
 

          อาจารย์มนัส โอภากุล จบการศึกษาจากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เมื่อ ปี 2469 เริ่มเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ ระหว่างปี พ.ศ.2478-2483 หลังจากนั้นท่านได้มาเป็นเลขานุการและผู้ช่วย
ผู้จัดการบริษัทสุพรรณบุรี จังหวัดพาณิชย์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2484-2487 ปัจจุบันเปิดร้านค้าเป็นของตนเอง ชื่อร้านมนัสพาณิชย์ ขายเครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา

 

           อาจารย์มนัส โอภากุล มีความสนใจและรักในการศึกษาค้นคว้าทางด้านโบราณคดี โดยท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรี จนมีความรู้อย่างละเอียดและแตกฉาน ท่านได้รวบรวมหลักฐานต่างๆทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วและได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัตถุโบราณในจังหวัดสุพรรณ โดยเฉพาะความรู้ความสามารถทางด้านพระพุทธรูป ที่มีในจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านได้ใช้ประสบการณ์ตรงของท่านเขียนหนังสือชื่อ “พระผงสุพรรณ”และ”ประวัติพระเมืองสุพรรณ” นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง นอกจากนี้ท่านยังได้เขียนเรื่องราวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์เผยแพร่ในวารสารและเอกสารต่างๆอีกมากมาย ในด้านสื่อมวลชนปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อ “หนังสือพิมพ์คนสุพรรณ”
 นอกจากนั้นท่านยังมีความสามารถทางด้านดนตรี เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ วงดนตรีสากลวงแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในปี พ.ศ.2480 ได้ตั้งวงดนตรีขึ้นในนามของวงดนตรีโรงเรียนเทศบาลวัดปราสาททอง แล้วเปลี่ยนเป็นชื่อวง “มนัสและสหาย” ต่อมาในปี พ.ศ.2503 วงดนตรีนี้ได้เข้าสังกัดสมาคมชาวสุพรรณ จึงได้ชื่อว่าวง “ช.พ.ส.” และได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้แสดงหน้าพระที่นั่งในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

         ในด้านการทำงานเพื่อสังคม นอกจากด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สื่อมวลชนและดนตรีแล้ว ท่านยังได้ร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการและให้ความช่วยเหลือสมาคมชาวสุพรรณมาโดยตลอด นับแต่ปี พ.ศ.2493 เป็นต้นมา นอกจากนี้ชื่อของท่านมักจะปรากฏอยู่ในคณะกรรมการหรือองค์กรเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่เสมอด้วยความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม ความเสียสละเพื่อส่วนรวมอีกทั้งความเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม อาจารย์มนัส โอภากุล จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ ปี พ.ศ.2539