พระครูนิวิฐธุราทร

ธรรมะของครู-อาจารย์

เขียนเมื่อ  11 Nov 2009 @ 15:37
693

ธรรมดา

เขียนเมื่อ  09 Oct 2009 @ 17:38
658

ใจร้อน

เขียนเมื่อ  09 Oct 2009 @ 17:34
2,214

เหตุผลของผม

เขียนเมื่อ  09 Oct 2009 @ 17:32
555

หนี้ชีวิต

เขียนเมื่อ  09 Oct 2009 @ 17:29
704

ชีวิตคน

เขียนเมื่อ  28 Sep 2009 @ 16:39
1,2772

หน้าที่ของการศึกษา

เขียนเมื่อ  28 Sep 2009 @ 16:12
10,553

จรรยาบรรณของนักวิจัย

เขียนเมื่อ  28 Sep 2009 @ 16:10
491

จรรยาบรรณของนักบริหาร

เขียนเมื่อ  28 Sep 2009 @ 16:07
7,278

การเป็นผู้น้อยที่ดี

เขียนเมื่อ  28 Sep 2009 @ 16:05
4,510

พระพุทธศาสนา

เขียนเมื่อ  28 Sep 2009 @ 16:03
509

การพัฒนาจิตใจ

เขียนเมื่อ  22 Sep 2009 @ 17:36
24,5312

ทฤษฎีการเรียนรู้

เขียนเมื่อ  22 Sep 2009 @ 17:29
971

การพัฒนาชุมชน

เขียนเมื่อ  21 Sep 2009 @ 17:32
1,251