พระครู/Phrakhru นิวิฐธุราทร / Niwittooratorn (นิมิตร จนฺทรํสี) แดง กลิ่นดอกแก้ว/Klindokkaeo

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
Usernamephrakhruniwitthurathon
สมาชิกเลขที่69570
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

        พระครูนิวิฐธุราทร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง   วัดตากฟ้า  เลขที่  76  หมู่ที่ 1  ถนนพหลโยธิน  ตำบลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  60190 

ประวัติการศึกษา 

             พ.ศ.  2515 2517  ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 2  โรงเรียนบ้านหนองรี  ตำบลหนองรี  อำเภอชัยบาดาล (ปัจจุบัน อำเภอลำสนธิ)  จังหวัดลพบุรี 

          พ.ศ.   2522      นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์  สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า  ตำบลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

          พ.ศ.   2524     ประถมศึกษาตอนปลาย (สอบเทียบ)  สนามสอบจังหวัดลพบุรี 

          ..   2525    มัธยมศึกษาตอนต้น  (ระดับ 4) โรงเรียนผู้ใหญ่อุดมเปรื่องวิช   อำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี

          ..   2540    มัธยมศึกษาตอนปลาย   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (..) อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

             ..   2546    ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต  (พธ.บ.)   วิชาเอกพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

          พ..   2547     ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  (.วค.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

          พ.ศ.   2550      ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

          พ.ศ.   2554      ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                 

ประวัติการอบรม-สัมมนา

24 - 25  มกราคม  2528

          การอบรมตามโครงการการใช้สมุนไพร  ณ วัดคีรีวงศ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์

        18 - 20  มิถุนายน  2536

          การอบรมตามโครงการเสริมความรู้ถวายพระสงฆ์เพื่อการพัฒนาสังคมไทย โดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ วัดคีรีวงศ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์

18 - 22  มิถุนายน  2539

          การอบรมตามโครงการการประชุมเจ้าคณะ  เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่าง   ในเขตหนเหนือ  และหนตะวันออก ประจำปี 2539 ณ หอประชุมพุทธมณฑล  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

                15 - 17  กรกฎาคม  2540 

                   การอบรมตามโครงการถวายความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ศิลปกรรมและแนวทางอนุรักษ์  ณ อาคารต้นน้ำ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

            3 - 4   มิถุนายน  2545

                   การอบรมตามโครงการปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดวรนาถบรรพต  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์

            21 - 22  มกราคม  2547

                   การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค  ณ พุทธสถานเชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

28 - 30  มกราคม   2548

          การอบรมตามโครงการพัฒนาพระสังฆาธิการระดับวัด  คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  ภาค 4  หนเหนือ ที่วัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์

30  พฤศจิกายน  2548

          การอบรมสัมมนาตามโครงการ คนรักษ์วัด  ณ หอประชุมพุทธมณฑล  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  (ไปแทนท่านเจ้าอาวาส)

4 - 5  สิงหาคม  2550

          ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  2  ณ ตึก 9 ชั้น 10  ห้องประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี

15 - 16  พฤศจิกายน  2550

          เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ  ครั้งที่  12    โรงแรมแอมบาสเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพฯ

 

วิทยานิพนธ์

                เรื่อง   สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน พระปริยัติธรรม แผนกบาลี   ของสำนักศาสนศึกษา    ในจังหวัดนครสวรรค์   (ปีการศึกษา   2549)

          Thesis Title State and Problems of Dharma Teaching and Learning  Management under the Pali Branch of Divinity, Nakhon Sawan Province

 

            Thesis  Advisors  Assoc.   Prof. Dr. Kawee Siriphokapirom

                                 Asst.   Prof. Chairat  Thipsapapkul

 

                                http://library.tru.ac.th/tttru102.html

 

การค้นคว้าอิสระ

 

       เรื่อง     ความพึงพอใจของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ต่อการบริหารงานเจ้าอาวาสวัดตากฟ้าพระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ปีการศึกษา2553)

 

       Thesis  Title    Buddhist Monks', Novices', and Peoples' Satisfaction towards Administration of Abbote at  Takfa  Royal Temple Takfa District  Nakhon Sawan Province

 

Thesis Advisors   Assoc.      Dr.  Chatpat   Sapthiang

                         Asst.        Dr.  Jomchai   Lartamornrut