วันนี้ผมขออนุญาติแนะนำ เวที KM ชุมพร ที่จะเป็นเวทีสะท้อนให้เห็นความเคลื่อนไหว กิจกรรม และกระบวนการขับเคลื่อน KM ของจังหวัดชุมพรที่เรากำลังพยายามหมุนฟันเฟืองเล็กใหญ่(ส่วนราชการ)ในการดำเนินการสานสายใย KM ให้ชุมชนอื่นๆได้รับทราบและเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น รับคำแนะนำต่างๆ  

                                                                        ขออนุญาตินะครับ

                                                                        พรสกล  ณ ศรีโต

                                                                            6/7/2548