เรารักพิพิธภัณฑ์


หลังจากที่มีการอบรมเรื่องการจัดการความรู้( KM) พวกเราชาวพิพิธภัณฑ์ฯชุมพร ได้แบ่งกลุ่มและพูดคุยแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างขะมักเขม้น โดยทุกๆวันศุกร์และวันเสาร์ เราได้มีการพดคุยเรื่องการทำงานด้านต่างๆ ในชื่อ morning talk ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการจัดทำKM เมื่อทุกคนได้รับทราบเรื่องความเป็นมาและความสำคัญของการจัดการความรู้แล้ว พวกเราจึงร่วมแรงร่วมใจกันระดมความคิด และจะนำมาบอกเล่าในโอกาสต่อไป

คำสำคัญ (Tags): #บันทึกกิจกรรม#km
หมายเลขบันทึก: 862เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2005 16:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 19:36 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

พิพิธภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่น่าสนใจในเรื่องโบราณวัตถุสิ่งที่มีค่าต่อท้องถิ่น แต่เป็นหน่วยงานที่มีคนจำนวนน้อยคิดว่าคงได้รับความร่วมมือในการทำงานได้อย่างดีและจะคอยติดตามผลงานของพิพิธภัณฑ์ต่อไป หากมีข่าวสารต่างๆที่จะให้ทางเราประชาสัมพันธ์ก็ยินดีค่ะ

ขอรักพิพิธภัณฑ์ด้วยคน         แม้ว่าจะมีคนคิดว่าพี่ไม่รักพิพิธภัณฑ์และตัดโอกาสไม่ให้พี่ทำงานพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ต้น    และพยายามสกัดกั้นทุกวิถีทางที่จะไม่ให้พี่ทำงานพิพิธภัณฑ์จนทุกวันนี้

ขอรักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ต่อไป แม้จะไม่มีโอกาสไปทำงานที่นั้นอีกแล้ว

เชิญชวนคนรักพิพิธภัณฑ์                                        สมัครเป็นสมาชิกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย       

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย                                    การก่อตั้งสมาคม ด้วยประชามติของผู้แทนพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วประเทศ จากการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบหมายให้คณะทำงานชุดหนึ่ง ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรพิพิธภัณฑ์และนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ของไทย พัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี " สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย " จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547          และเปิดตัวต่อสาธารณชนเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย  คือ  วันที่ 19 กันยายน 2547         มีสถานที่ทำการอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร                                                                     ด้วยประชามติของผู้แทนพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วประเทศ จากการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบหมายให้คณะทำงานชุดหนึ่ง ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรพิพิธภัณฑ์และนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ของไทย พัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี " สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย " จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547          และเปิดตัวต่อสาธารณชนเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย  คือ  วันที่ 19 กันยายน 2547         มีสถานที่ทำการอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร                                                                     วัตถุประสงค์ของสมาคม                                                                   " สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย" เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรพิพิธภัณฑ์ที่ดำเนินการในประเทศไทย  ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรศาสนา ภาคเอกชน และส่วนบุคคล เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่มุ่งแสวงหารายได้ทางธุรกิจ หรือมุ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้                                                                           1.เพื่อรวมกลุ่มบุคลากรและองค์กรวิชาชีพพิพิธภัณฑ์ เป็นสื่อประสานงานกลางให้บุคลากร ผู้ปฎิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์   และการดำเนินงานขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ                                                                                                  2.เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม นักวิชาชีพและนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ไทย ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล                                                                                               3.เพื่อเสริมสร้างผลักดันการศึกษาค้นคว้าและวิจัยวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์และวิชาการสาขาต่างๆ                                                                                                   4.เพื่อประสานข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ทั้งทางด้านบริหารจัดการ และการบริการ   ให้มีประสิทธิภาพ  ก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม                                                                                                            5.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจงานด้านพิพิธภัณฑ์  สู่สาธารณชน  และเป็นการกระตุ้นความสนใจและสร้างความเข้าใจ ให้สาธารณชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพิพิธภัณฑ์                                                                                                              6.เพื่อสนับสนุนเพิ่มพูน ทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน        ให้แก่บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์จากทุกองค์กร ด้วยการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ฯลฯ7.เพื่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์                                                                                                          8.เพื่อประสานความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรพิพิธภัณฑ์ที่ดำเนินการในประเทศไทย  ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรศาสนา ภาคเอกชน และส่วนบุคคล เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่มุ่งแสวงหารายได้ทางธุรกิจ หรือมุ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้                                                                           1.เพื่อรวมกลุ่มบุคลากรและองค์กรวิชาชีพพิพิธภัณฑ์ เป็นสื่อประสานงานกลางให้บุคลากร ผู้ปฎิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์   และการดำเนินงานขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ                                                                                                  2.เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม นักวิชาชีพและนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ไทย ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล                                                                                               3.เพื่อเสริมสร้างผลักดันการศึกษาค้นคว้าและวิจัยวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์และวิชาการสาขาต่างๆ                                                                                                   4.เพื่อประสานข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ทั้งทางด้านบริหารจัดการ และการบริการ   ให้มีประสิทธิภาพ  ก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม                                                                                                            5.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจงานด้านพิพิธภัณฑ์  สู่สาธารณชน  และเป็นการกระตุ้นความสนใจและสร้างความเข้าใจ ให้สาธารณชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพิพิธภัณฑ์                                                                                                              6.เพื่อสนับสนุนเพิ่มพูน ทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน        ให้แก่บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์จากทุกองค์กร ด้วยการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ฯลฯ7.เพื่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์                                                                                                          8.เพื่อประสานความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์เครื่องหมายของสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย                                            ชื่อย่อสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยว่า  สพภท  เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า    MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND ย่อว่า  MAT       มีเครื่องหมายเป็นรูปตัวอักษร ส พ ภ ท ไขว้กันอยู่ในรูปวงรี มีความหมายว่า พิพิภัณฑ์ไทยประสานใจเป็นหนึ่งเดียว                                                                                     ชื่อย่อสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยว่า    เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า     ย่อว่า  MAT       มีเครื่องหมายเป็นรูปตัวอักษร ไขว้กันอยู่ในรูปวงรี มีความหมายว่า สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการพิพิธภัณฑ์ และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ หรือผู้ให้ความสนใจและความสำคัญต่องานด้านพิพิธภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการเชิญมา                                                 ได้แก่บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการพิพิธภัณฑ์ และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ หรือผู้ให้ความสนใจและความสำคัญต่องานด้านพิพิธภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการเชิญมา                                                 สมาชิกนักเรียน / นักศึกษา / ยุวชน                                                     ค่าสมัครสมาชิก

ประเภท

ค่าสมาชิก(บาท)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บาท)

รวม(บาท)

 

สมาชิกสามัญ

บุคคล - รายปี

200

100

300

บุคคล - ตลอดชีพ

2000

100

2100

สถาบัน - รายปี

500

100

600

สถาบัน - ตลอดชีพ

3000

100

3100

สมาชิกสมทบ

บุคคล - รายปี

200

100

300

บุคคล - ตลอดชีพ

2000

100

2100

สถาบัน - รายปี

300

100

400

สถาบัน - ตลอดชีพ

2500

100

2600

สมาชิกนักเรียน

บุคคล - รายปี

50

-

50

สิทธิและประโยชน์ของสมาชิก

1.การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม ปีละ 1 ครั้ง                         2.การเข้ารับการบริการฝึกอบรม - ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ ปาฐกถา สัมมนาในอัตราพิเศษ                                                                                                                 3.ได้รับบริการติดต่อเครือข่ายสมาชิกทั้งในด้านการบริหาร การเผยแพร่ความรู้สารสนเทศ ตลอดจนการปรึกษาหารือร่วมกันในการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์  4.ได้รับสิ่งพิมพ์วิชาการพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร ในอัตราสมาชิก5.เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ        6.เป็นสมาชิกของชมรมในในสังกัดสมาคมได้หนึ่งชมรม โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงสำหรับชมรมนั้น        ถ้าต้องการเป็นสมาชิกชมรมในสังกัดสมาคมมากกว่าหนึ่งชมรม ต้องชำระค่าบำรุงสำหรับชมรมที่เพิ่มตามที่ชมรมนั้นๆ กำหนด                  7.ใช้บัตรสมาชิก ประดับเข็ม ดุม หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น  ที่มีรูปเครื่องหมายสมาคม ตามแบบและเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด                                                                     8.สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง  หรือได้รับการเลือกตั้ง       หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง      และมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้                       สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นสมาคมแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยคนพิพิธภัณฑ์    เพื่อคนพิพิธภัณฑ์  รวมทั้ง ผู้ที่สนใจอยากจะทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ และนับเป็นนิมิตหมายที่ดี   ต่อการร่วมแรงร่วมใจ     ประสานงาน         เพื่อการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานของไทยให้เจริญก้าวหน้า ในสายตาของคนไทยและชาวโลก ดังนั้นเพื่อความมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ     จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ในแวดวงพิพิธภัณฑ์ และผู้ที่มีใจรักสมัครเป็นสมาชิกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อก้าวเข้าสู่โลกของพิพิธภัณฑ์อย่างเต็มตัว           ได้รับความรู้   และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่จะได้รับในฐานะสมาชิกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

ให้ใช้ข้อความนี้แทนข้อความในเรื่องสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยที่พิมพ์ไว้ในความเห็นก่อนหน้านี้  เนื่องจากข้อความเดิมจัดวางคลาดเคลื่อนอ่านไม่รู้เรื่อง


เชิญชวนคนรักพิพิธภัณฑ์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย 

      
สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย   

                                
การก่อตั้งสมาคม ด้วยประชามติของผู้แทนพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วประเทศ จากการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบหมายให้คณะทำงานชุดหนึ่ง ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรพิพิธภัณฑ์และนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ของไทย พัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี " สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย " จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547    และเปิดตัวต่อสาธารณชนเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย  คือ  วันที่ 19 กันยายน 2547   มีสถานที่ทำการอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร    ด้วยประชามติของผู้แทนพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วประเทศ จากการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบหมายให้คณะทำงานชุดหนึ่ง ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยขึ้น   เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรพิพิธภัณฑ์และนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ของไทย พัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี     " สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย " จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547   และเปิดตัวต่อสาธารณชนเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย  คือ  วันที่ 19 กันยายน 2547  มีสถานที่ทำการอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร     

                                                               
วัตถุประสงค์ของสมาคม     

                                                             
" สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย" เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรพิพิธภัณฑ์ที่ดำเนินการในประเทศไทย  ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรศาสนา ภาคเอกชน และส่วนบุคคล เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่มุ่งแสวงหารายได้ทางธุรกิจ หรือมุ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้             

                                                             
1.เพื่อรวมกลุ่มบุคลากรและองค์กรวิชาชีพพิพิธภัณฑ์ เป็นสื่อประสานงานกลางให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ และการดำเนินงานขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


2.เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม นักวิชาชีพและนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ไทย ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  

                                                                                            
3.เพื่อเสริมสร้างผลักดันการศึกษาค้นคว้าและวิจัยวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์และวิชาการสาขาต่างๆ   

                                                                                               
4.เพื่อประสานข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ทั้งทางด้านบริหารจัดการ และการบริการ   ให้มีประสิทธิภาพ  ก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม


5.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจงานด้านพิพิธภัณฑ์  สู่สาธารณชน  และเป็นการกระตุ้นความสนใจและสร้างความเข้าใจ ให้สาธารณชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพิพิธภัณฑ์  


6.เพื่อสนับสนุนเพิ่มพูน ทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์จากทุกองค์กร ด้วยการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ฯลฯ7.เพื่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์          

                                                                                             
8.เพื่อประสานความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์


เครื่องหมายของสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย  

                                         
ชื่อย่อสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยว่า  สพภท  เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า  MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND  ย่อว่า   MAT   มีเครื่องหมายเป็นรูปตัวอักษร  ส พ ภ ท ไขว้กันอยู่ในรูปวงรี มีความหมายว่า พิพิธภัณฑ์ไทยประสานใจเป็นหนึ่งเดียว 

สมาชิกภาพ


สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการพิพิธภัณฑ์ และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ หรือผู้ให้ความสนใจและความสำคัญต่องานด้านพิพิธภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการเชิญมาได้แก่บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการพิพิธภัณฑ์ และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ หรือผู้ให้ความสนใจและความสำคัญต่องานด้านพิพิธภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการเชิญมา 

                                               
สมาชิกนักเรียน / นักศึกษา / ยุวชน     

                                               
ค่าสมัครสมาชิก

ประเภท
ค่าสมาชิก(บาท)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บาท)
รวม(บาท)
 
สมาชิกสามัญ
บุคคล - รายปี
200
100
300
บุคคล - ตลอดชีพ
2000
100
2100
สถาบัน - รายปี
500
100
600
สถาบัน - ตลอดชีพ
3000
100
3100
สมาชิกสมทบ
บุคคล - รายปี
200
100
300
บุคคล - ตลอดชีพ
2000
100
2100
สถาบัน - รายปี
300
100
400
สถาบัน - ตลอดชีพ
2500
100
2600
สมาชิกนักเรียน
บุคคล - รายปี
50
-
50

สิทธิและประโยชน์ของสมาชิก


1.การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม ปีละ 1 ครั้ง     

                   
2.การเข้ารับการบริการฝึกอบรม - ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ ปาฐกถา สัมมนาในอัตราพิเศษ                                                                                                                
3.ได้รับบริการติดต่อเครือข่ายสมาชิกทั้งในด้านการบริหาร การเผยแพร่ความรู้สารสนเทศ ตลอดจนการปรึกษาหารือร่วมกันในการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ 


4.ได้รับสิ่งพิมพ์วิชาการพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร ในอัตราสมาชิก


5.เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 

      
6.เป็นสมาชิกของชมรมในในสังกัดสมาคมได้หนึ่งชมรม โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงสำหรับชมรมนั้น  ถ้าต้องการเป็นสมาชิกชมรมในสังกัดสมาคมมากกว่าหนึ่งชมรม ต้องชำระค่าบำรุงสำหรับชมรมที่เพิ่มตามที่ชมรมนั้นๆ กำหนด   

              
7.ใช้บัตรสมาชิก ประดับเข็ม ดุม หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น  ที่มีรูปเครื่องหมายสมาคม ตามแบบและเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด          

                                                          
8.สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง  หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง และมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้       

               
สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย           เป็นสมาคมแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยคนพิพิธภัณฑ์ เพื่อคนพิพิธภัณฑ์ รวมทั้ง ผู้ที่สนใจอยากจะทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ และนับเป็นนิมิตหมายที่ดี  ต่อการร่วมแรงร่วมใจ  ประสานงาน เพื่อการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานของไทยให้เจริญก้าวหน้า ในสายตาของคนไทยและชาวโลก ดังนั้นเพื่อความมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ          จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ในแวดวงพิพิธภัณฑ์ และผู้ที่มีใจรักสมัครเป็นสมาชิกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อก้าวเข้าสู่โลกของพิพิธภัณฑ์อย่างเต็มตัว  ได้รับความรู้  และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่จะได้รับในฐานะสมาชิกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท