หลังจากที่มีการอบรมเรื่องการจัดการความรู้( KM) พวกเราชาวพิพิธภัณฑ์ฯชุมพร ได้แบ่งกลุ่มและพูดคุยแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างขะมักเขม้น โดยทุกๆวันศุกร์และวันเสาร์ เราได้มีการพดคุยเรื่องการทำงานด้านต่างๆ ในชื่อ morning talk ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการจัดทำKM เมื่อทุกคนได้รับทราบเรื่องความเป็นมาและความสำคัญของการจัดการความรู้แล้ว พวกเราจึงร่วมแรงร่วมใจกันระดมความคิด และจะนำมาบอกเล่าในโอกาสต่อไป