สรุปผลการดำเนินงานชุดโครงการวิจัย

ผลการดำเนินการในรอบตค47-มิย48 สรุปโดย ผศ.ดร.สะเทื้อน เทพทรงทอง
สรุปรายงานการดำเนินงานที่ผ่านมา
 

วัน/เดือน/ปี

ขั้นตอน/กิจกรรม
18 สิงหาคม 47
ผู้ประสานงานกลางและผู้ประสานชุดโครงการวิจัยด้านการศึกษาประชุมปฏิบัติการยกร่าง TOR ของชุดโครงการวิจัย ที่โรงแรมเฟิร์ส  กทม. ม.ร.ภ. พระนคร
15 – 16 กันยายน 2547

ประชุมปฏิบัติการร่วมระหว่างผู้ประสานงานกลาง ผู้ประสานชุดโครงการระดับประเทศ  หัวหน้าชุดโครงการระดับภูมิภาค และผู้จัดการเครือข่ายภูมิภาค เพื่อทำความเข้าใจ TOR ของชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยในชุดโครงการ ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กันยายน - พฤศจิกายน 2547

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยระดับภูมิภาค  โดยผู้จัดการเครือข่ายแต่ละภูมิภาคร่วมกับหัวหน้าชุดโครงการระดับภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค       (จัดเวทีในแต่ละภูมิภาค  8 ภูมิภาค)
1 – 2 พย. 2547--15-16 พย. 2547

ประชุมปฏิบัติการร่วมระหว่างผู้ประสานชุดโครงการวิจัยระดับประเทศ และหัวหน้าชุดโครงการระดับภูมิภาค  ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบและจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย  ส่งให้ผู้เสนอโครงการวิจัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (ประชุมที่บ้านผู้หว่าน  และโรงแรมริเวอร์ไซด์ )
21 – 30 พย. 47

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประจำชุดโครงการ 3 ท่าน ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
1 – 3 ธันวาคม 2547

ประชุมปฏิบัติการร่วมระหว่างผู้ประสานชุดโครงการวิจัยระดับประเทศ และหัวหน้าชุดโครงการระดับภูมิภาค  ที่กรุงเทพมหานคร   เพื่อสรุปผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย และกำหนดกรอบในการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยแต่ละชุดโครงการ  ส่งให้ผู้เสนอโครงการวิจัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (ประชุมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2548ความเห็น (0)