คณะกรรมการประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู

การบริหารชุดโครงการระดับประเทศ มรภ.อุบลราชธานี

รายชื่อ/สังกัด/ที่ติดต่อของหัวหน้าชุดโครงการ/ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค

ชุดโครงการวิจัยพัฒนาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ 2548

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครือข่าย  ภูมิภาค บทบาท ตำแหน่ง – ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ โทรศัพท์/โทรสาร/e-mail address

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ประสานชุดระดับประเทศ     ผศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง อุบลราชธานี

                                       01-8776896 Fax 045-311472 [email protected]

เหนือบน  หัวหน้าชุดโครงการ อาจารย์สุดธิดา จันทร์มณี เชียงราย

                                       09-6353534 [email protected]

เหนือล่าง หัวหน้าชุดโครงการ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ อุตรดิตถ์

                                       09-8565480 Fax 055-411096 ต่อ 1233, 1642 [email protected]

อีสานบน หัวหน้าชุดโครงการ ผศ.ณรงค์ สาระทัศนานันท์ เลย

                                       06-2272359 Fax 042-835040 [email protected]

อีสานล่าง หัวหน้าชุดโครงการ ผศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงค์ นครราชสีมา

                                        01-7896345 Fax 044- 272938 044-256696 [email protected]

กลาง หัวหน้าชุดโครงการ ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม วไลยอลงกรณ์

                                        01-8500830 Fax 035-631749 [email protected]

ตะวันตก หัวหน้าชุดโครงการ ดร.พรชัย หนูแก้ว กาญจนบุรี

                                        06-5164255

กรุงเทพฯ หัวหน้าชุดโครงการ ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง สวนสุนันทา

                                         01-8498493 [email protected]

ใต้ หัวหน้าชุดโครงการ ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล นครศรีธรรมราช

                                         09-9098990 Fax 075-377440 [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2548ความเห็น (1)

เด็กดี
IP: xxx.26.135.181
เขียนเมื่อ 

ขอบรรณานุกรม รสริน พิมลบรรยงค์ พ.ศ. 2527 ที่เป็นบทเรียนสำเร็จรูป

รสริน พิมลบรรยงค์ (2527 : 24) ได้กล่าวถึงลักษณะของบทเรียนสำเร็จรูปไว้ดังนี้

1. ประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ เรียกว่ากรอบ ซึ่งในแต่ละกรอบจะมีมโนทัศน์หรือตัวอย่างหรือกฎเพียงอย่างเดียว

2. ต้องการให้ผู้เรียนตอบสนองโดยการเขียนคำตอบลงในแต่ละกรอบ เพื่อจะได้

นำคำตอบมาวิเคราะห์ปรับปรุงบทเรียน โดยคำตอบของผู้เรียนจะเป็นแบบสร้างคำตอบเอง

3. ในกรอบหนึ่ง ๆ จะมีการตอบสนองเพียงครั้งเดียว

4. ในกรอบแรก ๆ จะมีการแนะนำคำตอบ เพื่อลดการตอบผิด อัตราการตอบผิด

ในกรอบหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5

5. มีคำตอบเฉลยให้ทราบทันทีของแต่ละกรอบ

6. ผู้เรียนจะเรียนตามลำดับแบบเดียวกันตลอดไป

7. ผู้เรียนแต่ละคนจะใช้เวลาเรียนแตกต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล

8. รูปแบบของโปรแกรมแบบเส้นตรง มีลักษณะดังแสดงในภาพที่ 2.2