รหัส ชื่อโครงการ (หัวหน้าโครงการ)


 6111 การติดตามผลการใช้หลักสูตรครู 5 ปี           (ผศ.ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี)

  6114  ระบบบริหารจัดการคุณภาพการผลิตครู  5 ปี (ผศ.ดร.มัย  สุขเอี่ยม)

  6121  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ชุดวิชา                 (ผศ.ประไพ  สิทธิเลิศ)

 6131 พัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู  (ผศ.วรวิทย์  จินดาพล)

  6112  การติดตามการใช้หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี   (ดร.สมกูล  ถาวรกิจ)

  6133 พัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู  (ผศ.มณี  เหมทานนท์)

  6113  การติดตามผลการใช้หลักสูตรครู 5 ปี           (ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ)

  6134  การพัฒนา รงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู      (ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ)

  6115  ระบบบริหารจัดการ การผลิตครู 5 ปี             (ดร.อรุณี  สำเภาทอง)

  6122 การพัฒนารู)แบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา   (ผศ.สายพิณ  ธรรมบำรุง)

  6132  การพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู     (รศ.ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด)