คณะกรรมการบริหารชุดโครงการวิจัย

กรรมการ ชุดโครงการวิจัย

นักวิจัยในโครงการ


1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                ที่ปรึกษา
2. ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง     ม.รภ.สวนสุนันทา           หัวหน้าชุดโครงการ
3. ผศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย       ม.รภ.สวนสุนันทา           รองประธานชุดโครงการ 
4. ดร.อรุณี สำเภาทอง           ม.รภ.พระนคร                นักวิจัย
5. ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ      ม.รภ.จันทรเกษม             นักวิจัย
6. ผศ.มณี เหมทานนท์           ม.รภ.บ้านสมเด็จฯ          นักวิจัย
7. รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด      ม.รภ.ธนบุรี                   นักวิจัย
8. ดร.เอื้อมทิพย์  ศรีทอง        ม.รภ.สวนสุนันทา           เลขานุการ
9. นส.สุนทรี พัชรประทีป        ม.รภ.สวนสุนันทา            ผู้ช่วยเลขานุการ
10.นส.พรทิพย์  เรืองปราชญ์   ม.รภ.สวนสุนันทา            ผู้ช่วยเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ปี2548 ภูมิภาคกรุงเทพมหานครความเห็น (0)