วันที่ 9 ก.ค. 48 เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานจัดประชุมประจำเดือนสัญจร ณ ศูนย์เรียนรู้พ่อผอง เกตพิบูลย์ บ้านโนนพริก อ.พล จ.ขอนแก่น ท่านใดสนใจอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านและสมาชิกในโครงการชุมชนเป็นสุขภาคอีสาน กรุณาแจ้งความประสงค์ไปที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี จ.ขอนแก่น  โทร 0-4344-6113 

     เกษตรกรต้นแบบในโครงการชุมชนเป็นสุขภาคอีสานมีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมต่าง ๆ และเรียนรู้ร่วมกันที่ศูนย์เรียนรู้ของปราชญ์ชาวบ้านเดือนละ 4 วัน จนกระทั่งเกษตรกรต้นแบบท่านหนึ่งได้แต่งเพลง "ประชุมสัญจร" ขึ้นมา เป็นการประชุมสัญจรในพื้นที่ระหว่างเกษตรกรต้นแบบในเครือข่ายเดียวกัน  

                                                                                     เพลงประชุมสัญจร 

      "จัดประชุมหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกัน เกษตรเรานั้นรักกันฉันท์พี่น้อง เดือนนี้ไปนา เดือนหน้าไปไร่ หมุนเวียนกันไปเห็นที่นากันทุกคน อยู่คนละตำบล อยู่คนละอำเภอ เรานัดเจอะเจอประชุมหมุนเวียน จัดประชุมหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกัน กลุ่มเกษตรเรานั้นรักกันฉันพี่น้อง เกษตรบ้านเหนือมีพืชผักผลไม้ เกษตรบ้านใต้มีกุ้งหอยปูปลา เรานั้นหนาได้เอามาแลกเปลี่ยนกัน ข้อที่สำคัญเราไม่คิดมูลค่า เราแลกเปลี่ยนกันด้วยความพอใจ ประเพณีไทยรักษาไว้เพื่อลูกหลาน รัฐบาลส่งเสริมปลูกอยู่ปลูกกิน นายกทักษิณท่านให้คิดใหม่ทำใหม่ ให้ปลูกต้นไม้ไว้เพื่อลูกเพื่อหลาน คงอีกไม่นานจะอุดมสมบูรณ์ เมืองไทยจะเจริญก้าวหน้า หากพี่ป้า น้า อา ช่วยกันปลูกอยู่ ทำกิน ผืนดินจะอุดมสมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์แล้วเรามาแลกเปลี่ยนกัน"