ดิฉัน ต้องสอนนิสิตหลายรายวิชา  รูปแบบการสอนของดิฉันเปลี่ยนไปเรื่อยในแต่ละปีการศึกษา  ทั้งๆที่ ทุกปีก่อนสอน ดิฉันก็ว่า ดิฉันคิดวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะ  ทำไมต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อย

ลองทบทวนดู  จึงคิดว่า เห็นทีจะเป็นเพราะกิจกรรมที่กระทำระหว่างเวลาที่ผ่านไป ก่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ ที่เรียกว่า tacit knowledge นี่กระมัง เป็นเหตุ 

ยกตัวอย่างเช่น บทนำรายวิชา การประกันคุณภาพของภาพเอกซเรย์ ในปีนี้  หลังจากสอนภาคทฤษฏีแล้ว เพื่อทดสอบว่านิสิตมีความเข้าใจในเรื่องที่สอนไปเพียงไร ดิฉันจึงให้การบ้านแก่นิสิต โดยเขียน resume ของตนเอง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แล้วแนบไฟล์ ส่งทาง E-mail มาให้อาจารย์ ภายในวันที่....

ผลปรากฏว่า วิธีนี้ ทำให้ทั้งดิฉัน และตัวนิสิตเอง สามารถประเมินได้ว่า  ความรู้ในด้านวิชาการ  ความสามารถพิเศษ ของนิสิตแต่ละคน หรือของตัวเขาเอง อยู่ในระดับใดต้องควบคุมคุณภาพอย่างไร (สอนเรื่องการประกันคุณภาพ ว่าต้อง ทำ self assessent เสียก่อน ถ้าผลประเมินยังไม่ดี ต้องควบคุมคุณภาพอย่างไร ต้องหาวิธีแก้ไขปรับปรุงอย่างไรให้ทันก่อนเรียนจบ)

ผลพลอยได้ คือ ทำให้เขารู้จักวิธี เขียน resume  ส่ง E-mail แบบแนบไฟล์ ฝึกทักษะการเขียนทั้งภาษาไทย และอังกฤษ (สอนวิธีการสมัครงาน  สอนเทคโนโลยีสื่อสารทางอิเลกทรอนิกส์  และสอนภาษา)

ดิฉัน ชอบใจวิธีนี้ จึงรีบบีนทึกไว้ ก็คิดว่าดีมากแล้วนะเนี่ย แต่ปีหน้าจะเปลี่ยนอีกหรือปล่าวน้อ ?