ประวัติ

"ประชาสัมพันธ์ชนิดถึงลูกถึงคน"

ประวัติการจัดตั้งหน่วยงาน
              ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใต้ตอนบน จังหวัดชุมพรเดิมชื่อ หน่วยตรวจประมงเขต 3 จังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง ที่มีที่ตั้งสำนักงาน อยู่ในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่หลักในการควบคุมและ           ปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติการประมง และการบริการชาวประมง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล            โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน, บ้านพัก,  และท่าเทียบเรือ เนื้อที่ทั้งหมด  6.8  ไร่ 
เมื่อปี  พ.ศ.  2528  และการดำเนินการแล้วเสร็จซึ่งเปิดใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อปี  พ ศ.  2529  จนถึงปี  2540 
กรมประมงได้จัด กรอบอัตรากำลัง  3  ปี            (2540 - 2542) หน่วยตรวจประมงเขต 3 จังหวัดชุมพร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเล จังหวัดชุมพร  และใช้ชื่อดังกล่าว  มาจนถึงปี 2545  รัฐบาล ได้มีนโยบายปฏิรูประบบราชการ กระทรวง  ทะบวง และกรมเสียใหม่  เพื่อการบริหารภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และผลจากการปฏิรูปดังกล่าว  กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กรมประมงเดิมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักบริหารจัดการด้านการประมง ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเลยกฐานะขึ้นเป็นส่วนบริหารจัดการประมงทะเล  สำหรับงานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเล  จังหวัดชุมพร  ก็ได้รับการ  ยกฐานะและเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใต้ตอนบน  จังหวัดชุมพร  สังกัดส่วนบริหารจัดการประมงทะเล  สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง ตั้งแต่วันที่  18  ธันวาคม 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  และปรับบทบาท  ภาระกิจภายในเสียใหม่  โดยมีหน้าที่ด้านการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  ตลอดจนการควบคุมการทำการประมง ด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ  การสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อลดการทำลายทรัพยากรและรู้จักการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร ร่วมกันอย่างเป็นระบบและชาญฉลาด ซึ่งจะทำให้การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำมีความยั่งยืน และเกิดประโยชน์ สูงสุด ต่อมวลมนุษยชาติตลอดไป

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 405 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ 0 - 7752 - 1450  โทรสาร 0 - 7752 – 1749
E – mail  add  fish[email protected]

หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใต้ตอนบน  จังหวัดชุมพร
นายมีศักดิ์  ภักดีคง ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน fisherisepattorความเห็น (0)