การประชุมเตรียมการประสานแผนวิจัยครั้งที่1_29มิย48

สรุปสาระคำคัญ การประสานงานชุดโครงการวิจัยระดับประเทศ

การประชุมประสานแผนชุดโครงการวิจัย
และพัฒนาวิชาชีพครูระดับประเทศ
วันที่ 29 มิถุนายน 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-------------------------------------------

รียน ประธานโครงการวิจัยทุกโครงการ ทราบ

       วันนี้ที่ 29 มิถุนายน 2548  ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยระดับประเทศ(ผศ.ดร.สะเทื้อน เทพทรงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) ได้จัดประชุมเตรียมการเพื่อปรับแผนโครงการวิจัยร่วมกับหัวหน้าชุดโครงการวิจัย 8 ภูมิภาค คือ เหนือบน เหนือล่าง  อิสานบน อิสานล่าง ศรีอยุธยา ทวาราวดี ทักษิณและ กทม.

ได้ผลสรุปที่ขอเรียนให้ท่านทราบก่อนในขั้นต้นและแบบไม่เป็นทางการดังนี้

       1.การเบิกจ่ายเงินงวดแรก 50 % ที่ดอนมา ให้เบิกจ่ายตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

       2.ระยะเวลาการดำเนินการวิจัย จะขยายจากเดือนกันยายน 2548 ไปถึงเดือนมกราคม 2548

           -กรกฎาคม 48   ประชุมประธานโครงการวิจัยทั่วประเทศ   ปรับแผนปฏิบัติการตามTOR    

           -ตุลาคม 48        ประชุมประธานโครงการวิจัยทั่วประเทศ   รายงานความก้าวหน้าครึ่งโครงการ

           -มกราคม 48      ประชุมประธานโครงการวิจัยทั่วประเทศ   เสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

       3.กำหนดขอเชิญหัวหน้าชุดโครงการวิจัยและประธานโครงการวิจัย  ประชุมปรับแผนโครงการวิจัย

           ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2548  ที่โรงแรมมารวย ติดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.

           จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบครับ

        ก ฤษดา กรุดทอง  หัวหน้าชุดโครงการวิจัย กลุ่ม กทม. 29 มิถุนายน 2548


 
ผู้เข้าประชุม
  1. ผศ.ดร.สะเทื้อน เทพทรงทอง มรภ.อุบลราชธานี
     ผู้ประสานชุดโครงการวิจัยระดับประเทศ
  2. อจ.สุธิดา จันทร์มณี  มรภ.เชียงราย   
     ผู้ประสานชุดโครงการวิจัยกลุ่มภาคเหนือตอนบน 
  3. ดร.จรีรตน์ สุวรรณ์  มรภ.อุตรดิถต์    
     ผู้ประสานชุดโครงการวิจัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
  4. ผศ.ดร.ณรงค์ สาระทัศนานันท์  มรภ.เลย   
     ผู้ประสานชุดโครงการวิจัยกลุ่มอิสานตอนบน
  5. ผศ.ดร.รสริน พิมล    มรภ.นครราชสีมา    
     ผู้ประสานชุดโครงการวิจัยกลุ่มอิสานตอนล่าง
  6. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม มรภ.วไลอลงกรณ์  
     ผู้ประสานชุดโครงการวิจัยกลุ่มศรีอยุธยา
  7. ดร.พรชัย หนูแก้ว  มรภ.กาญจนบุรี  
     ผู้ประสานชุดโครงการวิจัยกลุ่มทวาราวดี
  8. ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล มรภ.นครศรีธรรมราช     
     ผู้ประสานชุดโครงการวิจัยกลุ่มภาคใต้ 
  9. ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง มรภ.สวนสุนันทา         
     ผู้ประสานชุดโครงการวิจัยกลุ่มรัตนโกสินทร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ปี2548 ภูมิภาคกรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 838, เขียน: 06 Jul 2005 @ 10:25 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 09:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)