แนะนำศูนย์ฯ

                    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดชุมพร(ผึ้ง)

                         ตำบลขุนกระทิง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  86000

                          โทรศัพท์  0-7757-4519  โทรสาร  0-7757-4520

ขอเข้าร่วมกิจกรรม  KM  ด้วยนะคะ