กิเลสที่ทำให้อยากซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ ในส่วนลึกของสภาพจิตใจของคนเรานั้น

มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อคนเราเกิดสภาพอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาในส่วนลึกของจิตใจนั้นเพราะการถูกครอบงำด้วยกิเลส

คนเราจึงเป็นเหตุให้เกิดความใคร่จึงทำให้เกิดความอยาก  ด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยาอาการหรือคุณสมบัติต่าง ๆของจิตใจคนเรา 

  และเป็นสาเหตุชักนำให้เกิดความใคร่  ให้เกิดความรักและความอยากได้

อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากจิตใจที่ถูกเกาะอยู่ด้วยราคะ  โทสะ  และโมหะนั้นเอง 

  ดังนั้น  คนเราควรหมั่นชำระจิตใจตนเองด้วยการทำดี  ละชั่ว  และทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ

ก็จะดำเนินชีวิตก้าวไปในทางที่ถูกต้องดีงามได้ในที่สุด