กรรมชั่วเมื่อคิดตามแนวทางหลักพุทธธรรมแล้วหันมามอง...

การกระทำของคนเราในทุกวันนี้ 

 ถ้าบันทึกถึงการกระทำก็หมายถึงเป็นการกระทำกลาง ๆ  แต่ถ้าคนเรานั้นมีเจตนาหรือมีความจงใจ  และตั้งใจที่จะกระทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็นผลสำเร็จแล้ว 

 อำนาจแห่งการกระทำก็จะบังเกิดผลขึ้นมาทันทีที่คนนั้นได้มีความจงใจหรือตั้งใจกระทำกิจการนั้น 

 ถ้าคนเรากระทำกิจกรรมนั้นในทางที่ไม่ดี  ไม่ฉลาด  ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เกิดมาจากปัญญา 

 ก็จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต 

 เพราะเหตุผลว่า 

  การตั้งใจกระทำกิจกรรมของคนนั้นมีรากฐานมาจากความโลภ  ความโกรธ  หรือความหลงงมงาย  ซึ่งถือว่า 

 เป็นกรรมชั่วเป็นการกระทำที่ไม่ดี