คุณครุชำนาญการที่ต้องการเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ ต้องส่งแบบคำขอเลื่อนวิทยฐานะ(วฐ.1) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2550