การกระทำที่เรียกว่าเป็นกฎแห่งกรรมตามแนวคิดหลักพุทธธรรม  พอที่จะอธิบายได้ว่า...

 

ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น  ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่น 

 การกระทำที่ตนเองแสดงออกมานั้น  มันจะเป็นเงาที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้แสดง  ซึ่งมีผลออกมา  3  ทางคือ 

การแสดงออกมาทางจิตใจ  

 การแสดงออกมาทางคำพูด

และการแสดงออกมาทางร่างกาย  

 การแสดงออกมาทั้ง 3 ทางดังกล่าวมาของคนเรานั้น  ต่างก็มีฐานอย่างมั่นคงที่มาจากตัวเจตนา  หรือความตั้งใจ  จงใจ 

  ดังนั้น  การกระทำใด ๆก็ตามของคนเรา  ถ้าเป็นการกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนา  ก็ถือว่า 

 เมื่อผลออกมาจะช้าหรือเร็วก็ต้องกระทบต่อวิถีชีวิตของคนนั้นแน่นอน  ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในทางดีหรือในทางที่ชั่ว