ความไม่ประมาทเป็นเส้นทางชีวตของคนเราให้ดำเนินไปสู้ความเป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  และผู้เบิกบานด้วยพุทธธรรม 

 เมื่อมองดู การดำเนินชีวิตของคนเรานั้น  ถ้าเกิดความประมาทก็ย่อมเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตอย่างมหาศาลเลยและเป็นเรื่องง่ายดายเสียด้วย 

  ดังที่เรามักจะได้ยินได้ฟังตามสื่อต่าง ๆเช่นข่าวทาววิทยุ  อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์  และได้เห็นข่าวทางทีวีมีข่าวเกี่ยวกับคนที่ประมาทมากมาย 

  ที่ก่อเกิดอันตรายต่อการดำเนินชีวิต  ดังนั้น  คนเราควรมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ  และการกระทำทุกอย่างด้วยความระวังตัว 

  โดยไม่ยอมถลำลงลึกไปสู่หนทางที่เสื่อมเสีย  แต่ก็ไม่ยอมพลาดโอกาสสำหรับการสร้างคุณงามความดีและความเจริญก้าวหน้า  พร้อมกับใส่ใจสำนึกตนอยู่เสมอในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ  

โดยไม่ยอมปล่อยปละละเลย  พร้อมกับมีใจมุ่งกระทำการด้วยความจริงใจและจริงจัง  อย่างรอบคอบ  เพื่อให้ตนเองก้าวหน้าไปด้วยดีตลอดไป 

 นั้นคือ  ความไม่ประมาทของคนเรา  เพราะการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสตินั้นเอง