ในกระบวนการทำงานปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือทีมงาน  การสร้างทีมงานมีความสำคัญอย่างยิ่งในหน่วยงาน  ความไว้วางใจความเหมาะสมในตำแหน่งหน้าที่  การใช้คนให้เหมาะกับงาน  ปัจจัยเหล่านี้อาจไม่เพียงพอ  เท่ากับความรัก  ความเอาใจใส่  ความห่วงใยกันและกัน  คือเบื้องต้นแห่งความสุข  และความเข้มแข็งของทีมงาน  จากจิตสำนึกแห่งการมีส่วนร่วมเดียวกัน