การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับครูมีมากมายหลากหลายกิจกรรม ครูผู้สอนต้องรู้จักเลือกให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนที่รับผิดชอบ ทางเลือกหนึ่งที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จ ก็คือ การใช้แหล่งเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ดูเหมือนว่า ถ้านักเรียนระดับประถมศึกษา เมื่อได้ออกจากห้องเรียนที่เป็นห้องสี่เหลี่ยม ดูเหมือนจะมีความสุข โดยเฉพาะเมื่อสังเกตแววตาของแต่ละคนแล้วดูตื่นเต้น กระตือรือร้นและเมื่อได้ทำกิจกรรมกับแหล่งการเรียนรู้นั้น ๆ ซึ่งกิจกรรมจะเน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม ได้มีส่วนร่วมกับครูกับเพื่อน  นักเรียนจะมีโอกาสได้ทำการสังเกต ได้ดู ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้แสดงเหตุผล ได้สร้างผลงาน ได้นำเสนอผลงาน ทำให้นักเรียนมีอิสระในการทำกิจกรรมมากกว่าในห้องสี่เหลี่ยม ผลปรากฏกับนักเรียนที่เกิดขึ้น ก็คือความสุข สนุกสนาน  และที่สำคัญที่สุดที่ได้ก็คือนักเรียนสามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้