ผลงานทางวิชาการ ของครู ศึกษานิเทศก์หรือผู้บริหารโรงเรียนเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอันส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนเป็นหลัก

  ปัญหาที่ครู ศึกษานิเทศก์หรือผู้บริหารโรงเรียนมีปัญหาในการทำผลงานทางวิชาการ ก็คือไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร สุดท้ายจะนำเสนออย่างไร

  ทางเลือกหนึ่งที่อยากบอกเพื่อนสมาชิก ก็คือ การอ่านผลงานหรืองานวิจัยมาก ๆ ถ้าถามว่าอ่านมาก ๆ ได้อะไร สิ่งที่ได้ก็คือ ที่มาของปัญหา เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา วิธีการสร้างหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม การออกแบบการทดลองที่ดี วิธีการบันทึกผล การแปลผล การนำเสนอผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการทำหรือการวิจัยครั้งต่อไปควรทำอะไร โดยเฉพาะกระบวนการสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม ซึ่งสิ่งที่ได้ดังกล่าว จะทำให้เห็นมิติหรือมุมมองหรือลีลาแต่ละเรื่องหรือแต่ละเล่ม มีจุดต่าง นั่นคือ เราจะวิเคราะห์เป็น มองเห็นจุดเหมือน เราจะทำการสังเคราะห์เป็น ต่อจากนั้นนำสิ่งที่ได้ที่ดี ที่เหมาะสมมาประยุกต์หรือปรับให้เข้ากับสภาพของนักเรียน ของครู หรือของโรงเรียนแล้วแต่หน้าที่ ก็จะทำให้ได้ผลงานของตนเองที่ดีและมีคุณภาพ ปัญหาอีกอย่างคืออ่านไม่เป็น ไม่รู้จะไปอ่านตรงไหน ขอให้เพื่อสมาชิกลองทำดูแล้วจะทำให้ทำผลงานทางวิชาการได้หรือไม่ ขอให้ทุกคนโชคดีในการใฝ่รู้ใฝ่ดี