วันนี้ดูแฟ้มงานที่ผ่านเข้ามา ผมสะดุดกับเรื่องของระบบสวัสดิการๆ ซึ่งค่าตอบแทนไม่ใช่ เงิน เสมอไป เป็นเรื่องของ ภาระงาน ที่เพิ่มให้จากการปฏิบัติงานประจำอยู่แล้ว เป็นการตอบแทนคนที่มีจิตอาสามาช่วยงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผมคิดว่าเป็นวิธีส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังใจทางอ้อมกับคนอาสาทำงาน (คุณกิจ)  น่าจะเป็นประโยชน์ คือ win-win-win กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Stake-holder) ผมขอยกมาพอเป็นตัวอย่าง เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านบ้าง ดังนี้ครับ

............................................................................................................ 
............................................................................................................  

 สวัสดิการที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  1. สิทธิในการเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยยกเว้นค่าบำรุงหอพัก / ค่าไฟฟ้า / ค่าน้ำประปา ตลอดระยะเวลาการเข้าพัก
  2. ผลการปฏิบัติงาน สามารถนับเป็นหน่วยภาระงานได้
  3. การทัศนะศึกษาดูงาน และการอบรม สัมมนา

............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

ลงนามโดยท่านอธิการบดี

กลับมาดูงานที่เราอาสาทำงานกันบ้าง เรื่องของ MSU-Km Team หรือคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ  ตรงนี้เองก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย (หน่วยงานอื่นก้ได้น่ะครับ) ที่จะต้องแบกภาระจากงานประจำ ที่ชอบพูดกันว่า ...มากพออยู่แล้ว แล้วจะให้ทำงาน....เพิ่มอีก บางคนอาจท้อบ้าง อาจบ่นกับคนที่ไว้ใจได้บ้าง แต่ไม่กล้าเปิดเผยกับสาธารณะ  ซึ่งลึกๆ ในใจแล้วอาจไม่กล้าพูดหรือถ่ายทอดออกมาให้ได้รับรู้กันก็เป็นไปได้ 

...จะเป็นประโยชน์มากแค่ไหน หากงานที่เขาทำนั้นได้รับการรับรองจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร บุคลากรก็ทำงานอย่างมีความสุข ไม่ต้องระแวงว่าใครจะอคติหรืออิจฉาริษยาจากสายตาของเพื่อนร่วมงาน  เขาสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ...ที่สุดแล้วองค์กรก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ แล้วจะยากหรือไม่ที่จะให้สวัสดิการเพียงเท่านี้ให้กับบุคลากรภายในองค์กร ?