ตอนนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานได้เตรียมความพร้อมรับการประเมิน มีบรรยากาศการลปรร.ที่เป็นแบบกันเอง และผู้บริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ มาช่วยทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยให้ คือ วงของงานการเงินและพัสดุ 

 

    ผมได้ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของคณะฯ คือ คุณวายุส์ แก้วฉิม ไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ งานการเงินและพัสดุ ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการประเมินตนเอง ในดัชนีที่ 8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ และ ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ 

    ลองสอบถามดู ปรากฎว่าได้แนวทางในการดำเนินงานการเงินเพื่อให้มีคุณภาพแล้ว โดยได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างงานผม จึงให้คุณวายุส์ แก้วฉิม ได้ไปลปรร. เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกับงานธุรการด้วยครับ

                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                           27 ก.พ. 50