คุณครูทุกท่าน ที่จะเข้ารับการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จากการประเมินอาจารย์ ๓ เชิงประจักษ์ไม่ผ่านและคนที่สละสิทธิ์การประเมินด้านที่ ๓ คงทราบวันและสถานที่ว่าจะพัฒนาตั้งแต่วันที่ ๙ ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ติดต่อกัน

ดังนั้นทุกคนต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับการพัฒนา และพร้อมรับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมิน ซึ่งจะมีการประเมินหลายรูปแบบและหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานหรือผลงานที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ การทดสอบประจำหน่วยหรือเรื่องของแต่ละเรื่อง การปฏิบัติการสอน และการทดสอบความรอบรู้ในวันสุดท้ายคือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ทุกคนจะต้องความเข้าใจในหลักสูตรการพัฒนา เตรียมหลักสูตรสถานศึกษาในสาระที่รับผิดชอบ ออกแบบการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และรายงานผลการพัฒนางาน ดังนั้น ครูแต่ละคนต้องเตรียมให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสื่อที่จะใช้ประกอบการออกแบบการเรียนรู้ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีต่างๆ นั่นคือต้องเตรียมเอกสารไปประกอบด้วย จะได้ทำกิจกรรมได้รวดเร็ว ไม่เครียด งานเสร็จทันเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม อีกประเด็นต้องเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเป็นสำคัญ ดดยเฉพาะสุขภาพจิตที่ดีและเข้มแข็ง จิตที่มีสมาธิ จะทำให้เกิดปัญญาและผ่านการประเมินทุกกระบวนการและทุกขั้นตอน ขออำนวยพรให้คุณครูทุกท่านจงมีแต่โชค ได้เลื่อนวิทยฐานะทุกคน สมกับครูที่ได้ชื่อว่า วิชาชีพชั้นสูง