วันนี้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 คณะผู้วิจัยโครงการ ฯKM.ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ km.ของโรงเรียนตะคร้อพิทยา พวกเราชาวตะคร้อพิทยา กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการkm.ของโรงเรียน จากข้อแนะนำของท่านทำให้พวกเราชาวตะคร้อพิทยา คลายความสงสัยในการจัดทำKm.ไปได้อย่างมาก  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ พวกเราชาวตะคร้อพิทยา จะนำไปปรับปรุง พัฒนาkm.ให้เดินหน้าต่อไป  กราบขอบพระคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสตะคร้อพิทยา เป็นหนึ่งใน Top Ten ในการเขียนblog เราจะรักษาความดีนี้ไว้ครับ...(สังว ยมรัตน์)