เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 งานวินัยและพัฒนานิสิต ร่วมกับหน่วยประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ได้แก่ น้องติ๊ก น.ส.ธัญญารัตน์  อินทร์เมือง นักประชาสัมพันธ์คนสวยของกองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ ณ ห้องประชุม Main Conference  อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ ซึ่งรายนามคณะกรรมการหลัก ๆ แล้ว ได้แก่ เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จากทุกคณะ ๆ ละ 2 คน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีนักประชาสัมพันธ์  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของงานวินัยและพัฒนานิสิต และหน่วยประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต  รวมถึงการ ลปรร. ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายนิสิตถุกระเบียบ