วันนี้ (๒๖ กพ ๕๐) ผมมีเพื่อนต่างชาติชาวอังกฤษมาติดตามดูงานที่ผมทำร่วมกับชุมชนในอีสาน

   

ผมได้พาเขาไปคุยกับ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่เป็นภาคีการเรียนรู้ ที่จังหวัดขอนแก่น ไปชมศูนย์เรียนรู้ของครูบาสุทธินันท์ ชมแปลงสาธิตเกษตรประณีตของพ่อสำเริง เย็นรัมย์ ที่บุรีรัมย์ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านนาฝาย มหาสารคาม

   

ที่บ้านาฝายได้คุยกันนานพอสมควร เพราะบังเอิญได้เข้าร่วมงานเลี้ยงงานแต่งงานของลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมเลยถือโอกาสพาเพื่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว แต่เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุข ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเสียงเครื่องขยายเสียง จึงทำให้พูดคุยกันได้อย่างมีสาระ

   

จากการพูดคุยกับกลุ่มผู้นำชุมชน ได้พบว่าทุนทางสังคม (Social capital) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างรวดเร็ว ภายในเวลา เพียง ๒ ปี หมู่บ้านนี้ก็ได้รับรางวัลของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๔๙

   

ทุนทางสังคมต่างๆนั้น ซึ่งต้องมีอย่างครบถ้วนพร้อมๆกัน ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย

   

1.    ความสามัคคีในชุมชน   (Solidarity )ไม่แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายต่างๆ พร้อมใจกันทำงานเพื่อพัฒนาตนเอง และชุมชนโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

 

2.    ความเป็นผู้นำ (Leadership ) ของผู้นำและสมาชิกในชุมชนที่

 

a.    กล้านำในสิ่งที่ถูกต้อง เสียสละ ไม่กังวลว่าใครจะได้ประโยชน์บ้างจากทำงานของตนเอง ขอให้ชุมชนได้ประโยชน์ก็พอ

 

b.    เป็นต้นแบบ (Model )ให้ผู้อื่นได้ แบบไม่มีข้อสงสัยใดๆ

 

c.     โปร่งใส (Transparency ) หวังดี ตรวจสอบได้ อธิบายกับใครก็ได้ทั้งหมด ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์

 

d.    ทำงานได้อย่างคุ้มค่า (Accountability ) มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นที่ยอมรับของสมาชิกชุมชน

    ถ้ามีข้อหนึ่งข้อใดขาดไปก็จะทำให้งานมีโอกาสล้มเหลวสูงมาก เพียงแต่บางข้อไม่เต็มร้อยก็เริ่มลำบากแล้วครับ    

นี่เป็นผลจากการสัมภาษณ์ ผู้ใหญ่พิกุล ขันทัพไทย ผู้ใหญ่บ้านนาฝาย เมื่อตอนหัวค่ำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ครับ

  และท่านยังพูดถึงชุมชนอื่นที่ทำไม่ได้เต็มที่ หรือเชื่องช้าก็มาจากข้อด้อยข้อใดข้อหนึ่งนั้นแหละครับ 

แต่สามัคคี ดูเหมือนจะเป็นหลักนะครับ ทั้งระดับครัวเรือน กลุ่ม เครือข่าย และชุมชน ที่อาจมีเงื่อนไขอื่นๆ แตกต่างจากระดับหมู่บ้านครับ

"สามัคคี คือ พลังสร้างชาติครับ"