แนวทางที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ก็คือการปฏิรูปที่คนก่อนแล้วจึงจะปฏิรูปการศึกษาได้ เพราะการศึกษาหรือวิชาความรู้เป็นเพียงเครื่องมือที่คนนำไปใช้ ถ้าคนดีมีคุณธรรม ก็สามารถนำวิชาความรู้ไปสร้างประโยชน์ได้มากมายมหาสศาล แต่ถ้าคนไม่ดี ไม่มีคุณธรรม ศีลธรรม แม้จะมีวิชาความรู้ ความสามารถ มากมายแค่ไหน ก็ย่อมนำความรู้ที่มีอยู่นั้น ไปใช้ในการทำความชั่ว เช่น คอรัปชั่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง หรืออื่นๆที่เราเห็นอยู่ในสังคม เพราะฉนั้น เราควรปฏิรูปที่คนก่อน การศึกษาจึงจะถือว่าเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง หรือว่ายๆก็คือเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนแล้วขยายไปยังผู้อื่น นอกจากจะได้คนดีแล้ว ยังได้สันติภาพด้วย