รายนามที่ปรึกษาโครงการ(คลีนิก)สมุนไพรต้านโรคไร้รัฐ เพื่อหว่านกล้ารักษาโรคไร้สัญชาติ

   1. รศ.ดร.มารค ตามไท   กรรมกายุติธรรมสันติวิธี  สภาความมั่นคงแห่งชาติ      • นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย   • ผู้อำนวยการสถานบันเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
2. รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา        สายสุนทร                   รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                
 

3. คุณสุดารัตน์ เสรีวัฒน์     คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ     ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก


4. อาจารย์รัชนี ธงไชย ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 

 

5. คุณสมบัติ  บุญงามอนงค์  ประธานกรรมการมูลนิธิกระจกเงา

5. คุณสุรพงษ์        กองจันทึกผู้อำนวยการศูนย์กะเหรี่ยงศึกษาและพัฒนา คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ