มุมมอง  : ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

พุทธศักราช 2550  เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  กระทั่งการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกระบบสื่อสาร  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในสังคมไทย และสังคมโลกที่จักต้องยอมรับสิ่งต่างๆของการเปลี่ยนแปลงนี้  เพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เป็นผู้กระทำโดยสิ้นเชิง

จะมีใครบ้างที่รับรู้ว่า  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ และสังคมนำไปสู่สิ่งใด  ถ้าเพียงมนุษย์คิดว่า  เปลี่ยนแปลงเพื่อตัวตนเพียงผู้เดียว  ย่อมแสดงถึงมนุษย์มีความเห็นแก่ส่วนตัวมากขึ้น  โดยมองข้ามเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่อยู่รอบๆในสังคม 

แต่ถ้าให้หมายความถึง  การเปลี่ยนแปลงที่มีจุดหมายโดยไม่มองข้ามเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบๆในสังคม  นั่นอาจความถึงเป็นการเปลียนแปลงที่ดี  แต่กล่าวไม่ได้เพียงลมปากเท่าน้น  เพราะถ้าแค่เพียงพูดเปล่า  ไม่ได้ลงมือกระทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในจุดหมายนั้น  ความเปลี่ยนนั้นก็จะไม่เกิดการแปลงที่ดีเป็นรูปธรรมได้

เพียงไม่อยากมองข้ามสรรพสิ่งบนโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาที  ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากเท่าไร  อาจหมายถึงความเสื่อมสลายของสรรพชีวิตทุกสิ่งบนโลกก็เป็นได้