ตลอด 1 เดือน แทบจะไม่ได้บันทึก เลย เพราะติดงาน และไปราชการที่ต่างๆ  และเร่งทำสื่อประกอบการอบรมเพราะตอนนี้เริ่มโอนงบประมาณมาให้แล้ว จึงมีโครงการต่างๆ เข้ามามาก

     งานโครงการหนึ่งที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานคือโครงการพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดประชาชน ให้มีควารู้ความสามรรถในการผลิตสื่อ e-Book (ในรูปแบบ FlipBook) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรจากห้องสมุดประชาชน โดยกำหนดว่า ควรจะผลิตสื่อ e-Book ได้ไม่น้อยกว่า  40 เรื่อง

    แนวคิดในการพัฒนบุคลากร
    จากการอบรมที่ผ่านมา พบปัญหาที่สำคัญคือ ความสูญเปล่าของการอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับบุคลากรที่เป็นบรรณารักษ์ เพราะมากกว่าครึ่งหนึ่ง กลับไปแล้วไม่ได้ทำต่อ พอนานๆ ก็ลืม และทำไม่ได้ โดยเหตุผลที่นำมากล่าวถึงประจำคือ ไม่มีเวลา ไม่มีอุปกรณ์ (แต่ไม่ค่อยได้ยกประเด็นเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้โปรแกรมตามที่อบรมกันมา) หลายท่าน เพียงต้องการมาอบรมเท่านั้น แต่จำนวนมากก็มาอบรมด้วยความตั้งใจจริง อยากนำไปปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณต่างๆ จึงถูกละลายไปกับการอบรมเป็นจำนวนมาก
    แนวทางจะทำอย่างไร
    1 ด้านกระบวนการอบรม ควรจะปรับเปลี่ยน จากการอบรม เห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่า การยืนสอนโดยวิทยากร  ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
    2 ปรับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อประกอบการอบรม น่าจะเปลี่ยนจากสื่อที่เป็น Text Book หรือ Hand Book มาเป็น Learning Material ที่เน้นที่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง เรียนรู้ได้เร็วก็ไปได้เร็ว เพราะไม่เช่นนั้น คนที่เรียนรู้ได้เร็ว ก็ต้องมาคอยคนที่เรียนรู้ได้ช้า เพราะวิทยากรจะสอนให้เรียนตามไปพร้อมๆ กัน
    3 ปรับเงื่อนไขในการอบรมและการเรียนรู้ต่อเนื่อง ไม่ใช่อบรมเสร็จแล้วก็จบกันไป เช่น อาจจะต้องมีงานต่อเนื่องอีก หรือมีการติดตามความก้าวหน้าในการอบรม แล้วมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ดังนั้นช่วงสัปดาห์นี้ จึงต้องศึกษาโดปรแกรมอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถเขียนเอกสารประกอบการอบรม ที่เป็นลักษณะ Learning Material อย่างแท้จริง