เวทีเสวนาชุมชนคนวิจัย แม่ฮ่องสอน มีงานวิจัยที่กำลังเคลื่อนตัวนำเสนอ

แลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมชาติในเวทีที่เราจัดขึ้นทุกเดือน <div style="text-align: center">จตุพร : ถ่ายภาพ </div>

</span><p>การนำเสนอความสำเร็จ หรือ ความขัดข้อง(บ้าง) ในการทำงานวิจัย จึงเป็นเวทีที่เต็มไปด้วยความชื่นชมและบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ที่พร้อมให้กำลังใจการทำงานต่อเนื่อง ช่วยกันหาทางออกเมื่อมีปัญหา </p><p></p><p>งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ"เด็ก" ไม่ค่อยมี และทางศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน เราคุยกันบ่อยครั้งช่วงหลัง ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ให้เป็นนักวิจัย ที่เราเรียกว่า "นักวิจัยรุ่นเยาว์" </p><p></p><p>งานวิจัย   สิทธิเด็ก กับ ประวัติศาสตร์ชุมชน   ที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ตอนนี้ที่แม่ฮ่องสอน มีคุณวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และพี่เลี้ยงเด็กที่ร่วมทีมไปในตัว ไปประชุมที่ไหนก็เห็นภาพของคุณวิสุทธิ์ กระเตงเด็กๆเข้าร่วมเวทีเสมอ </p><p></p><p>ในเวทีครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เด็กๆก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเวทีเล่าเรื่องราวงานวิจัยของพวกเขาปลุกยักษ์ที่หลับไหลในตัวเด็ก" คุณวิสูทธิ์ กล่าวประโยคนี้ในวันที่นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง</p><p>การสร้าง "ยุววิจัย เพื่อ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้"  ในเนื้อหางานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของเด็กกับชุมชน อาทิ การทำหนังสือทำมือ การถ่ายสารคดีท้องถิ่น การเปิดเวทีวิจัยที่นำเด็กๆจากหลากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปางมะผ้า มาเข้าร่วมพูดคุยกัน ทั้งหมดเป็นไปเพื่อการแสดงตัวตน เป็นเวทีแห่งโอกาสของเด็กทั้งสิ้น </p><p>โดยจิตวิทยาเด็ก "ยักษ์" ที่หลับไหล น่าจะเป็น แรงขับจากข้างในของพวกเขา หากผู้ใหญ่มีกระบวนการปลุกที่เข้าใจ เด็กต้องการแสดงออก อยากเป็นผู้นำ หาพื้นที่ที่พวกเขาสามารถรวมกลุ่มได้อย่างเหมาะสม นี่เองเป็น Competency ของเด็กไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กที่ไหน...รอเพียงโอกาสที่ดีๆจากผู้ใหญ่ที่เข้าใจ</p><p>กระบวนการงานวิจัยเด็กที่เกิดขึ้น พี้เลี้ยงงานวิจัย ได้เล่าถึง การเกิดของ ๖ ส"  ได้อย่างน่าฟัง</p><p>๖ ส. ที่เกิดขึ้นในงานวิจัยเด็กได้แก่</p><ul>

  • ส่วนร่วม   เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างเด็ก ชุมชน และโรงเรียน สิ่งแวดล้อมที่รอบตัว
  • สร้างสรรค์  การเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก แสดงความคิดโดยเสรี มีอิสรภาพในการเรียนรู้
  • สันติวิถี  ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ยึดถือความสันติ สมานฉันท์ ของเด็กๆกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย
  • เสริมสร้างวินัยเชิงบวก  กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ช่วยหล่อหลอมเด็กให้เกิดวินัยเชิงบวก รับผิดชอบตนเองและสังคมได้
  • สอดคล้องกับวิถีเด็ก กระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กท้องถิ่น
  • สมอล (เล็กนั้นงาม) Small  is Beautiful  ไม่เน้นการทำงานกลุ่มใหญ่ๆที่อืดอาด แต่เกิดขึ้นจากกลุ่มเล็กที่เข้มข้นด้วยใจ และขยายต่อ 
  • </ul><p> </p><p>กระบวนการทางปัญญาที่เด็กๆในบทบาทยุววิจัย ในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ และงดงามในวิถี </p><p>ในส่วนตัวผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า การให้โอกาสเด็ก ของผู้ใหญ่ใจดี เป็นจุดเริ่มของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเยาวชนที่ดีให้กับชุมชน สังคม เริ่มจากจุดเล็กๆขยายผลไปสู่สังคมใหญ่ ร่วมคิด ร่วมสร้างสังคมเรียนรู้….  </p><p> </p><h6 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เราทำได้ครับ</h6><h6 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h6><h6 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h6><h6 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h6>