รายงานการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 19 กันยายน 2548

"การทำงานเพื่อสังคมของทุกคนที่เข้ามาทำงานมีจุดประสงค์ร่วมกันเพื่อให้ชาวบ้านมีความสุข สังคมน่าอยู่ โดยอาศัยวิทยุเป็นสื่อ เป็นเครื่องมือ"

บันทึกการประชุม
คณะกรรมการบริหารจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
ครั้งที่ 15/2548
ณ จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
วันที่ 19 กันยายน 2548

*********************

ผู้เข้าประชุม
1.นายชยุต ไชยทิพย์
2.ด.ต.สุวิทย์ ภูนาเงิน
3.นายสุพจน์ โกมัย
4.ด.ต.วิชิต ประกิระตา
5.นายวีระชัย ฉิมงาม
6.นายทรงจิต เนตรผง
7.นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์
8.นายวีรพล เจริญธรรม
9.นายนิพนธ์ เนตรผง
10.นายทินกร ปาโท
11.นายเดชา สายบุญตั้ง

เปิดประชุมเวลา 18.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานจะแจ้งให้ทราบ
ประธาน - ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

นายทรงจิต เนตรผง
- เรื่องการออกเรี่ยไรเงินบริจาคจากชาวบ้านในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2548 ทางวิทยุชุมชนได้ประกาศแจ้งว่าจะออกเรี่ยไรบ้านที่ประกาศแจ้งได้รับเงินบริจาคมาก แต่บ้านที่ไม่ประกาศแจ้ง ไม่ค่อยได้รับการบริจาคเพราะชาวบ้านไม่ทราบ ได้เฉพาะแบบแสดงความคิดเห็น ยอดเงินรวม 10,371 บาท และยังมีหมู่บ้านนำเงินมาบริจาคที่สถานีอีก

มติที่ประชุม
- ต่อไปหากจะออกรับบริจาคที่บ้านใด ตำบลใด ขอให้ทำแผนการออกรับบริจาคและประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อขอความร่วมมือ

นายทรงจิต เนตรผง
- วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2548 น่าจะออกรับบริจาคที่หมู่บ้านที่เหลืออยู่

มติที่ประชุม
- วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2548 ให้คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดรายการเข้าร่วมออกรับบริจาค นัด 08.30 น. ที่สถานีหมู่บ้านที่จะออกรับบริจาค มีบ้านกกเหี่ยน ก้างปลา น้ำพุ บ้านศาลาน้อย บ้านผาสุข

สุพจน์ โกมัย
-ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีบางช่วงคลื่นวิทยุไปรบกวนทีวีช่อง 7

นายทรงจิต เนตรผง
- มีผู้แจ้งเข้ามาว่ามีการรบกวนทีวีจริงบางช่วง

มติที่ประชุม
-เมื่อมีการย้ายสถานีไปที่แห่งใหม่ให้ทำการตรวจสอบเสาอากาศและเครื่องส่ง

ด.ต.วิชิต ประกิระตา
-น่าจะให้เครือข่ายวิทยุชุมชน จัดทีมช่างเทคนิค ออกทำการตรวจสอบ

คุณวีระพล เจริญธรรม
-เครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดเลย มีมติร่วมกันให้ตั้งทีมช่างเทคนิค เพื่อออกทำการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ทุกสถานีในเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องวิทยุชุมชนฅนด่านซ้ายประกวดร้องเพลง
นายสุพจน์ โกมัย
-วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย ได้จัดประกวดร้องเพลงเพื่อเข้าประกวดร้องเพลงในระดับจังหวัดในโครงการ 1 อำเภอ 1 นักร้อง โดยจัดประกวดและตัดสินวันที่ 14 กันยายน 2548 มีการทักท้วงจากผู้ฟังในเรื่องการตัดสินซึ่งค้านกับผู้ฟัง แต่ก็ขอขอบคุณ รพร.ด่านซ้าย

นายเดชา สายบุญตั้ง
-การให้คะแนนโดยกรรมการ 5 คน รพร.ด่านซ้ายเคยจัดและเกิดปัญหามาแล้ว

มติที่ประชุม
-ให้เป็นแนวคิด และปรับปรุงในการจัดการประกวดในครั้งต่อไป ซึ่งวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย จะจัดให้มีการประกวดร้องเพลงเพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งของวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

นายทรงจิต เนตรผง
-การจัดประกวดร้องเพลง ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า กำหนดประเภทอายุของผู้เข้าประกวด ช่วงระยะเวลาที่จัด

นายสุพจน์ โกมัย
-คาดการณ์ว่าจะให้มีการประกวดร้องเพลงในงานพระบาท โดยจะมีการทำแผนงานการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า โดยจะมีการจัดกิจกรรมร่วม เช่น ประกวดหางเครื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก

มติที่ประชุม
- ให้จัดทำแผน กำหนดวัน เวลา ประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม
- รับรอง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ด.ต.วิชิต ประกิระตา
- ด้วยนายสำเนียง แดนสามสวน ได้เบิกเงินเป็นค่าประตู หน้าต่าง 3,170 บาท เป็นประตูไม้สัก

มติที่ประชุม
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
นายสุพจน์ โกมัย
- มีผู้สมัครเข้าประกวดร้อง สารภัญญะ 15 ทีม น่าจะมีการทำหนังสือแจ้งโรงเรียนต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จะไดมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเริ่มประกวด 3 ตุลาคม 2548 กิจกรรมต่อไปจะประกวดการเล่านิทาน

นายเดชา สายบุญตั้ง
- ในการจัดกิจกรรม เป็นเสน่ห์ของวิทยุชุมชนทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองชื่นชม บุตรหลานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว อยากจะให้ทำแผน

นายสุพจน์ โกมัย
- ได้มีการมอบหมายให้คุณเดชา สายบุญตั้งจัดทำแผนมาเสนอที่ประชุม

ด.ต.วิชิต ประกิระตา
- ให้หัวหน้าสถานีหารือกับองค์การโทรศัพท์ในการช่วยเหลือในการสื่อสารการทำกิจกรรม

นายวีระพล เจริญธรรม
-เครือข่ายวิทยุชุมชน มีเครื่องโมบายในการถ่ายทอด ให้แจ้งแผนในการทำกิจกรรมทราบ เพื่อกำหนดการใช้เครื่องโมบาย อีกอย่าง คือ การถ่ายทอดโดยใช้โทรศัพท์ผ่านมิกเซอร์

นายสุพจน์ โกมัย
-การประกวดร้องเพลงได้งบประมาณมา 2,300 บาท จากเจ๊ป๊อย ปาจู ธกส.ค่าป้าย 300 บาท รางวัล 1,000 บาท บัตรเติมเงน 500 บาท ถ่าน 400 บาท และอื่นๆเหลือ 100 บาท มอบให้นายทรงจิต เนตรผง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของวิทยุชุมชน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายวีระพล เจริญธรรม
1.วันที่ 21 กันยายน 2548 สภาพัฒน์ได้หยิบยกเรื่องชุมชนน่าอยู่ของด่านซ้าย พิจารณาโดยเชิญนายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย ผอ.รพร.ด่านซ้าย
2.อยากทราบว่าท่านที่ทำงานกับชาวบ้าน ทำเพื่ออะไร ตัวเองอยากได้อะไร ชาวบ้านได้อะไร

การทำงานเพื่อสังคมของทุกคนที่เข้ามาทำงานมีจุดประสงค์ร่วมกันเพื่อให้ชาวบ้านมีความสุข สังคมน่าอยู่ โดยอาศัยวิทยุเป็นสื่อ เป็นเครื่องมือ แต่การทำงานไม่ใช่เป็นการทำงานอยู่กับที่ มีการออกไปหาชาวบ้านในการจัดเวทีสาธารณะ ในการทำงานจะมีคณะทำงาน สำนักงาน ส.ส.ส.มีงบเดือนละ 4,000 บาท ในการทำงาน เช่นการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อจะทำอย่างไรให้สังคมน่าอยู่ โดยจะสะท้อนความคิดเห็นของชุมชน

ผลลัพท์ในการจัดเวทีสาธารณะ ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนวิถีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

การทำเวทีสาธารณะ ต้องมี
1.คนเริ่มทำ
2.คนสนันสนุน
3.เครื่องมือ
ที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายในการทำงานเพื่อชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา ทำให้ชุมชนน่าอยู่ ซึ่งการจัดทำเวทีสาธารณะ เป็นการทำให้ทราบถึงความคิดเห็นของชุมชน ปัญหา การแก้ไข

มติที่ประชุม
-ให้คุณเดชา สายบุญตั้ง และคุณสุพจน์ โกมัย จัดทำแผนในการจัดทำเวทีสาธารณะ

ปิดประชุมเวลา 21.30 น.

ชยุต ไชยทิพย์
(นายชยุต ไชยทิพย์)
ผู้จดรายงานการประชุม

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 80366, เขียน: 24 Feb 2007 @ 10:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)