เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาได้แนะนำทีมงานกลุ่มข้าราชการครู ครูปวช. และครูอาสาในศูนย์กศน.จังหวัดให้มี บล็อกของตนเองไว้บันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น จำนวนผู้มีบล็อกก็หลายรายแล้วได้แก่ ครูวัชรินทร์ ครูสุพรรณ ครูศศิประภา ครูทัศนีย์ ครูชนาภา ครูอรยา ครูสมหมาย ครูพิมพรรณ ครูสดใส ครูสมร ครูนิติการ ครูนลินทิพย์ ครูพิทักษ์

         และในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นี้ ได้เชิญเจ้า หน้าที่ ICT ของศูนย์กศน.อำเภอมาประชุม ก็จะถือ โอกาสนี้อบรมการสร้างบล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียเลย เพื่อให้ไปถ่ายทอดในอำเภอต่าง ๆ เป็นตัวคูณต่อไป ใน วันนี้ท่านใดสนใจจะมาแจมด้วยก็เชิญมาได้ครับ การมีบล็อกบันทึกประสบการณ์ องค์ความรู้ เรื่อง เล่าต่าง ๆ ของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ที่มีคุณค่าของแต่ละคนเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนา ศักยภาพแต่ละคนได้เป็นอย่างดี เร็ว ๆ นี้เราจะใช้เวทีนี้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้มากขึ้น แต่ละวันเราต้อง หมั่นถามตัวเองว่า วันนี้เราเรียนรู้...แล้วหรือยัง ในหลักวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education) ถือว่า..... ประสบการณ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีค่ายิ่ง (Rich Resource for Learning) เรานำประสบการณ์มาแลก เปลี่ยนเรียนรู้กันเถอะครับ