รัฐธรรมนูญทุกตัวอักษรเสียงสะท้อนของประชาชน

ร่วมคิดร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญ2550

เกริ่นนำ

         ทุกลมหายใจของพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังเฝ้าจับตาดู "ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐" อยู่ในขณะนี้ ต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดต่างๆนาๆ  บ้างก็มีความรู้สึกว่า....
         - รัฐธรรมนูญเป็นของไกลตัว
         - มีคนยกร่างรัฐธรรมนูญไว้แล้ว
         - คนร่างรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ฟังเรา
         - การรับฟังประชามติเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น.....ฯลฯ

          ถึงแม้ว่าใครจะมีสิทธิ์คิดเช่นใดก็ตาม ความสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้น สิ่งสำคัญก็คือ ...ท่านเองในฐานะประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ จะยอมนอนหลับทับสิทธิ์ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือไม่แสดงการมีส่วนร่วมเชียวหรือ และหากปล่อยให้เป็นไปตามความคิดข้างต้น คนที่จะชอกชำใจก็คือคนไทยไม่ใช่หรือ?   นี่คือโจทย์ที่จะต้องหาคำตอบร่วมกัน

ดำเนินเรื่อง

         ขณะนี้คณะสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นสำคัญในการที่จะนำไปเขียนเป็นพิมพ์เขียวร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกจังหวัด (๗๖ จังหวัด)

          ผมเองค่อนข้างโชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีคณะกรรมาธิการทั้งหมด ๒๑ ท่าน มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายถาวร  พรหมมีชัย) เป็นประธาน
 

            คณะกรรมาธิการฯได้มีการประชุมร่วมกัน ๒ ครั้ง  ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๗ ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สาระสำคัญเป็นการกำหนดภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะ (๔ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมาธิการฝ่ายอำนวยการ, ฝ่ายจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น, ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่, ฝ่ายรวบรวมข้อมูลและประมวลผล) ไปทาบทามกรรมารผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นอนุกรรมาธิการ คณะละไม่เกิน ๑๐ คน  พร้อมทั้งจัดทำประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจในวงเงิน ๑ ล้านบาท

            การประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  สาระสำคัญเป็นการวางแผนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกกลุ่มเป้าหมาย  กำหนดจัดขึ้น ๔ ครั้ง ดังนี้

           - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
           - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ อำเภอเสนา
           - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ อำเภอบางปะอิน
           - ครั้งที่ ๔ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ อำเภอท่าเรือ

ฟูเฟื่องแนวคิด

          ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องการแนวความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า อย่างหลากหลาย เพื่อที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะได้ประมวลสรุปส่งให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐  ดังนั้นกระบวนการในการจัดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจึงจะดำเนินการไปพร้อมๆกับการเปิดตู้รับฟังความคิดเห็น และการเปิดเว็บบล็อก เป็นต้น

          หากท่านมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ขอได้โปรดเขียนมาได้และจะได้นำไปประกอบการพิจารณาสรุปนำเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

พิชิตหลักชัย

          ท้ายที่สุดสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมมือกันเสนอแนะจัดทำเป็น "ร่างรัฐธรรมนูญ" ก็จะถูกนำมาประชามติว่าท่านจะรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้  หากมีผลเป็นประการใดเราท่านทั้งหลายคงจะได้ติดตามกันต่อไป และขอย้ำว่ารัฐธรรมนูญทุกตัวอักษร คือเสียงสะท้องของประชาชน 
           บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#รัฐธรรมนูญฉบับใหม่#จดหมายเหตุประเทศไทย

หมายเลขบันทึก: 80065, เขียน: 22 Feb 2007 @ 13:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)